Nieuwsbrief gemeenteraad - week 12 2020

Geen vergaderingen tot en met 6 april

Alle raadsvergaderingen zijn afgelast tot en met 6 april 2020 vanwege het coronavirus. Dit betekent dat de raadscommissie van 19 maart en de raadsvergaderingen van 26 maart en 2 april niet doorgaan. Houd voor nadere berichtgeving de gemeentelijke website in de gaten.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen).

Foto van Frans Hoogendijk

Lees het interview met Frans Hoogendijk.

Terugblik raadscommissie 12 maart

Inspreken herstelplan

Tijdens de bijeenkomst van de Raadscommissie van donderdag 12 maart werd allereerst ruimte geboden voor inspraak over het Herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’. Hiervan maakte slechts één inspreker gebruik: de heer Sluimer namens Stichting Buurtpunt Groot Ambacht uit Vlaardingen Ambacht.

Evaluatie Stroomopwaarts

Vervolgens werd de evaluatie van Stroomopwaarts beeldvormend en oordeelsvormend behandeld. Hierbij is onder andere ingegaan op de klanttevredenheid, het ziekteverzuim, de positionering van de beleidsvoorbereiding, de financiën, de betrokkenheid van de ondernemersraad en de gemeenteraad en de relatie met het BMC-rapport en het herstelplan. Na de behandeling werd geconcludeerd dat dit voorstel kan worden geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering (datum wordt nader bekend gemaakt) als hamerstuk.

Zienswijze op begrotingswijziging 2020 ROGplus

Tot slot werd beeldvormend en oordeelsvormend gesproken over de zienswijze op de begrotingswijziging 2020 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Hierbij is onder andere ingegaan op de financiën, de regeling ‘Schoon huis’, de effecten van het wegvallen van Argos Mobiel en de hoogte van de bijdrage ten opzichte van bijvoorbeeld Schiedam. Na de behandeling werd geconcludeerd dat dit voorstel kan worden geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering (datum wordt nader bekend gemaakt) als hamerstuk.

Integraal Huisvestigingsplan

In de burgerzaal werd eerst het Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair, speciaal en voortgezet onderwijs 2020-2029 beeldvormend besproken. In dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld het Integraal Huisvestingsplan met bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Ook wordt er voorgesteld separaat te besluiten over de verschillende projecten als er meer inzicht is in de financiële implicaties die deze projecten met zich meebrengen. Na een inleiding van de portefeuillehouder heeft de commissie de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen. Er is onder andere gesproken over mogelijke nieuwe lokaalbehoefte, duurzaamheid, hoe het proces verloopt wanneer een nieuw project additionele financiële middelen vereist en over kinderopvang op de onderwijslocaties. Na afloop van de bijeenkomst heeft de commissie aangegeven dat het onderwerp door kan naar een oordeelsvormende vergadering.

Consultatiememo MRDH

Vervolgens is het consultatiememo besproken dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) naar de raden van de 23 deelnemende gemeenten heeft gestuurd. In het consultatiememo wordt de gemeente Vlaardingen een aantal vragen gesteld met betrekking tot de tarieven van het openbaar vervoer in de gehele regio. De portefeuillehouder heeft een toelichting gegeven op het memo. Ook werd er een presentatie gegeven waarin de verschillende mogelijkheden toegelicht werden. De commissie heeft vervolgens advies uitgebracht. Onder andere heeft de commissie aangegeven niets te zien in een verhoging van het tarief tijdens de spits. Ook werd er in de commissie aangegeven dat tarieven uniform dienen te zijn in de regio. Verder is er nog gesproken over de mogelijkheid om werk- en schooltijden te spreiden. Hier heeft de commissie geen unanieme uitspraak over gedaan. Het consultatiememo hoeft niet besluitvormend te worden behandeld door de raad en zal dus niet nogmaals in een commissie aan de orde komen.
ernieuwing toe is.