Nieuwsbrief gemeenteraad - week 11 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik raadsvergadering van 9 maart 

Op 9 maart 2023 vond de tweede raadsvergadering van dit jaar plaats. Er werd stilgestaan bij het overlijden van de heer Boenders, raadslid namens de PvdA tussen 1978 en 1990. Bij het vaststellen van de agenda werd besloten om het benoemen van de vicevoorzitter van de gemeenteraad te verplaatsen naar de eerstvolgende raadsvergadering. Ook werd besloten om de Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten eerst te bespreken tijdens een vergadering van de Raadscommissie. Van het agendapunt Wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming werd een bespreekstuk gemaakt. 

Mondelinge vragen

Er werden mondelinge vragen gesteld door de heer Hoogendijk (ONS. Vlaardingen) naar aanleiding de raadsmemo giftengrens bijstandsuitkeringen. Aanvullend werden er vragen gesteld door mevrouw Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen), mevrouw Ottervanger (PvdA), mevrouw Bouchrit (GroenLinks), mevrouw Kalf-Müller (Stadsbelangen Vlaardingen) en de heer Hoekstra (SP). 

Installeren steunraadslid

De fractie van Heel de stad heeft het steunraadslid mevrouw Van Dam op eigen verzoek ontslagen en de heer Van Zuylen als steunraadslid benoemd. De heer Van Zuylen werd geïnstalleerd als steunraadslid. 

Benoemen leden klankbordgroep voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester

De heer Hoogendijk (ONS. Vlaardingen), de heer Kloosterman (AOV), de heer De Reus (CU-SGP) en mevrouw Molenaar (VV2000/Leefbaar Vaardingen) werden benoemd als lid van de klankbordgroep voor het voeren van een klankbordgesprek met de burgemeester:

Benoemen leden Agendacommissie

De heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen), de heer Kloosterman (AOV), de heer De Ron (VVD), de heer Van Pienbroek (CU-SGP), de heer Venema (CDA), de heer Boers (Heel de stad) en mevrouw Bouchrit (GroenLinks) werden benoemd als lid van de Agendacommissie.

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

De besluitstukken op de agenda na behandeling in de Raadscommissie waren: gebiedsexploitatie Rivierzone, Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Vlaardingen 2023 en zienswijze Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport. Alle raadsvoorstellen werden aangenomen.

Bespreekstuk na behandeling Raadscommissie

As eerste bespreekstuk werd gesproken over de Wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming. Het amendement van mevrouw Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) om de datum van inwerkingtreding te wijzigen en de wijzigingsverordening zelf werden aangenomen. 

Als tweede werd gesproken over het beschikbaar stellen van aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2. Het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Een motie van de heer De Ron (VVD) over het houden van extra toezicht bij projecten door het college werd aangenomen. 

Een motie van de heer Hoogendijk (ONS. Vlaardingen), de heer Hoekstra (SP), mevrouw Ottervanger (PvdA), de heer Kloosterman (AOV), de heer Van Unen (Beter voor Vlaardingen), de heer Boers (Heel de stad), de heer Akça (DENK) en mevrouw Kalf-Müller (Stadsbelangen Vlaardingen) om een onderzoek in te stellen dat gaat over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, aanbesteding en beheersing van het project multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2 in het bijzonder en bestuurlijke en ambtelijke projectbeheersing bij de gemeente Vlaardingen in het algemeen, werd verworpen. 

Een motie van wantrouwen tegen het college van mevrouw Kalf-Müller (Stadsbelangen Vlaardingen) werd verworpen. 

Daarna werd gesproken over het raadsvoorstel Definitief bod Vlaardingen - Regioakkoord Wonen 2022. Het amendement van de heer Hoekstra (SP), mevrouw Ottervanger (PvdA) en de heer Akça (DENK) om geen extra sociale huurwoningen uit dit segment te halen bovenop het slopen van de 1.000 sociale huurwoningen die nu gepland zijn, werd verworpen. Het raadsvoorstel zelf werd aangenomen. 

Als laatste werd gesproken over de Strategische Agenda MRDH 2023-2026. De beide amendementen Hoekse lijn naar Rotterdam Centraal en Zorg bereikbaar van de heer Venema (CDA), het amendement nachtelijk OV van de heer Van Vugt (ONS. Vlaardingen), het amendement Economisch Vestigingsklimaat van de heer Vleeschhouwer (D66) en het amendement busverbinding van mevrouw Claessen (VVD) werden allemaal aangenomen. Ook het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Niet-behandelde agendapunten

De agendapunten Reglement van orde gemeenteraad van Vlaardingen 2023, delegatie lokale regelingen aan Werkgeverscommissie, het opheffen van geheimhouding van documenten 2023 en Steun demonstranten in Iran werden niet behandeld en daarvan is uitgesproken dat deze aan de orde moeten komen tijdens de raadsvergadering van 6 april 2023. 
 
Kijk en luister de vergadering terug via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op 6 april 2023.

Gemeenteraad bezoekt Irado 

Foto van gemeenteraadleden op bezoek bij Irado
Op 7 maart bracht een delegatie van de gemeenteraad een werkbezoek aan Irado. Irado adviseert gemeenten, bedrijven, scholen en (overheids)organisaties op het gebied van afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte en ondersteunt deze organisatie bij de uitvoering. 

Bij Irado werken 248 mensen. Dat zijn chauffeurs, vuilnismannen, medewerkers Milieustraat, straatreinigers en medewerkers groenonderhoud, medewerkers riolering, bestrating en straatmeubilair. Irado bestaat sinds 2000. De eigenaren van Irado zijn de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan den IJssel en als B-aandeelhouders de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 

Irado heeft voor zichzelf drie strategische pijlers geformuleerd, namelijk: 

 • Het verminderen van afval; 
 • Zorgen voor bewonersparticipatie; 
 • Arbeidsparticipatie. 

Het verminderen van zwerfafval wordt op verschillende manieren aangepakt, waaronder: 

 • Strandenaanpak; 
 • Bijplaatsingenaanpak; 
 • Afvalestafette; 
 • Zwerfafvalvergoeding; 
 • Afvalvrij bekersysteem; 
 • Voorlichting en educatie. 

Irado heeft voor zichzelf als organisatie Sustainable Development Goals (SDG) geformuleerd. Deze SDG’s zijn gebaseerd op doelstellingen van de VN. De doelen zijn door Irado geformuleerd vanuit het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die SDG’s hebben onder andere betrekking op het klimaat, het leven op het land en water, maar ook het verminderen van ongelijkheid. Als werkgever zet Irado zich in om de laaggeletterdheid van medewerkers te verminderen, maar zijn er ook bijeenkomsten voor medewerkers die een partner hebben verloren.

Agenda

Op donderdag 16 maart vindt om 20.00 uur de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Afwijken erfpacht Tradiro;
 • Bestemmingsplan Aalscholverlaan;
 • Bestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus;
 • Agendaverzoek Stadsprogramma’s;
 • Rekenkamerrapport Participatiebeleid;
 • Aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl