Nieuwsbrief gemeenteraad - week 11 2020

Inspreken Herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’

Met minder geld de goede dingen voor de stad doen, die uitdaging staat centraal in het herstelplan dat het college naar de raad heeft gestuurd. Sinds eind vorig jaar bekend werd dat de gemeente met een flink financieel tekort te kampen heeft, is er hard gewerkt aan het in beeld brengen van mogelijkheden om met minder geld rond te komen. Het uitgangspunt: werken aan een leefbare stad met een structureel gezonde begroting.

Op donderdag 26 maart behandelt de gemeenteraad het herstelplan dat is opgesteld om in 2023 weer een structureel gezonde gemeentebegroting te hebben. Vooruitlopend op de raadsbehandeling van het herstelplan is er gelegenheid tot inspreken. Op donderdag 12 maart vanaf 20.00 uur mag ieder die dat wil zijn of haar mening geven over de plannen in de raadszaal van het stadhuis, ingang Markt 11. De spreektijd per persoon is maximaal 5 minuten. U kunt het herstelplan vinden op www.vlaardingen.nl.

Aanmelden

Wilt u inspreken? Meld u dan vóór 12 maart, 12.00 uur aan via een e-mail naar de griffie. 

Terugblik raadsvergadering 5 maart

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 5 maart werden mondelinge vragen gesteld door Neill Voorburg (GroenLinks) over de galerij Zwaluwlaan Oneven. Deze vragen werden beantwoord door het college.

Raadsvoorstellen

Foto van burgemeester Bas Eenhoorn en Iroy Konings

Na de huishoudelijke agendapunten ging de raad over tot de behandeling van de raadsvoorstellen. Hierbij werd allereerst per acclamatie ingestemd met de aanwijzing van Iroy Konings tot plaatsvervangend griffier. Hij legde tijdens de raadsvergadering de belofte af. Daarna werd eveneens per acclamatie ingestemd met de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van Stichting Wijzer in Onderwijs.

Vervolgens werd uitgebreid gesproken over het Programma Levendige Binnenstad en het Beeldkwaliteitsplan. Hierbij zijn vier amendementen en vier moties ingediend. Het eerste amendement van SBV, BVV en Fractie Boers betrof het deel van de Hoogstraat ten noorden van de Korte Hoogstraat, het tweede amendement van D66, ONS Vlaardingen, VVD, GroenLinks en CDA ging over de financiën, het derde amendement van ONS.Vlaardingen ging over de gevels en het vierde amendement van ChristenUnie-SGP en VV2000/Leefbaar Vlaardingen over speeltoestellen. Alleen de amendementen over de financiën,  de speeltoestellen en de gevels werden aangenomen. Vervolgens werd ook het voorstel in geamendeerde vorm aangenomen.

De moties werden ingediend door Ben Vuijk (ONS.Vlaardingen) en gingen over het herstellen van het Veerplein, verlichten van en vlaggen op openbare gebouwen, het openstellen van de Westhavenkade Noord-Zuid in winterperiodes en parkeren in de Fransenstraat (mede namens de PvdA). De motie inzake het Veerplein werd ingetrokken, de motie inzake verlichting en vlaggen werd in aangepaste vorm aangenomen (zonder verlichting), de motie inzake de Westhavenkade werd verworpen en de laatste motie inzake parkeren in de Fransenstraat werd eerst ingetrokken door ONS.Vlaardingen maar aangehouden door de PvdA en vervolgens verworpen door de raad.

Interpellatiedebat

Na de behandeling van de raadsvoorstellen, werd op verzoek van het AOV, een interpellatiedebat gehouden over Argos Mobiel. Tijdens het interpellatiedebat werden de vragen beantwoord door het college.

Motie buiten de orde

Tot slot werd er nog een motie ingediend door Ron Boers (Fractie Boers) mede namens BVV, GroenLinks, D66, SBV en Fractie Akça over een verbod op wegwerpplastic bij evenementen. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en aangenomen.

Agenda

Op donderdag 12 maart bent u om 20.00 uur van harte welkom voor de raadscommissie in het stadhuis, ingang Markt 11. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

  • Inspraak herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’
  • Evaluatie Stroomopwaarts
  • Zienswijze begrotingswijziging 2020 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
  • Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair, speciaal en voortgezet onderwijs 2020-2029
  • Tarievenstelling Openbaar Vervoer

De agenda met de bijbehorende stukken kunt u vinden op: www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Kom langs of volg de vergadering via www.vlaardingen.nl/raadlive.

Komt u langs? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en laat deze bij binnenkomst zien.

Komende vergaderingen in maart 2020:    
•    Raadscommissie donderdag 19 maart
•    Extra raadsvergadering Meerjarenbegroting 26 maart (start 16.00 uur). 

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 14 mei 2020 via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast.