Nieuwsbrief gemeenteraad - week 03 2021

Terugblik raadscommissie 14 januari 2021

Op donderdag 14 januari besprak de raadscommissie de lijst van ingekomen stukken, het agendaverzoek van de VVD over toekomstplannen DFDS in relatie tot de ontwikkeling van de stad, de stand van zaken van de uitvoering van het programma Levendige Binnenstad, coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier en het agendaverzoek van Fractie Akça e.a. inzake racisme en discriminatie.

Lijst van ingekomen stukken

Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de lijst ingekomen stukken.

Agendaverzoek VVD over toekomstplannen DFDS in relatie tot de ontwikkeling van de stad

Het agendaverzoek voor deze bijeenkomst werd ingediend door Leonie Claessen (VVD) en zij gaf eerst een inleiding op het agendaverzoek. Vervolgens heeft wethouder Bart Bikkers een korte toelichting gegeven over de verkeersproblematiek en het effect van de Brexit daarop. Daarna is een presentatie verzorgd door DFDS. Onder andere de plannen van het bedrijf om in samenwerking met de gemeente de verkeersproblematiek rondom de terminal op te lossen, werden in deze presentatie behandeld. Vervolgens werd ook vanuit de ambtelijke organisatie informatie gedeeld over de huidige verkeerssituatie. De commissie kreeg de kans om een aantal vragen te stellen. Naar aanleiding van een vraag van Ron Boers (Fractie Boers) zegde wethouder Bart Bikkers toe samen met DFDS een ‘milestone-pad’ op te stellen. De communicatiekanalen van de gemeente zullen daarvoor worden ingezet, zodat inwoners weten wat er staat te gebeuren en hoe dat eventueel kan leiden tot minder verkeersbewegingen en een betere doorstroming. De raad werd uitgenodigd om – wanneer de omstandigheden het toelaten – op werkbezoek te komen. 

Stand van zaken uitvoering programma levendige binnenstad 

Vorige week stond dit onderwerp ook op de agenda en zijn de eerste twee van vier thema’s behandeld in een presentatie. De overige twee thema’s stonden nu op de agenda. Wethouder Bart Bikkers kreeg eerst het woord en deed de toezegging aan Ben Trooster (BVV) om de raad binnen een maand schriftelijk te informeren over de aanleg van glasvezel in Vlaardingen. Vervolgens presenteerde  de ambtelijke ondersteuning de nog onbehandelde twee thema’s. Deze keer ging de presentatie over de bereikbaarheid van de binnenstad en een schone, hele en veilige binnenstad. Tijdens de presentatie konden de commissieleden vragen stellen aan de ambtelijke ondersteuning en de wethouder. 

Coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier om 36 grondgebonden woningen te realiseren tussen de Marathonweg, Floreslaan, Surinamesingel en de Soendalaan. Met een coördinatiebesluit worden de te volgen procedures gecoördineerd. Er werd gesproken over de aard van het raadsbesluit en wanneer de gemeenteraad de gelegenheid krijgt om zich inhoudelijk uit te spreken over de ontwikkeling van het Floreskwartier. Aan de orde kwamen ook de mogelijkheid van fietsverkeer, de realisatie van een geluidswal en de opbrengst van de verkoop van de grond.  Het onderwerp komt als besluitstuk op de agenda van de raadsvergadering van 28 januari.

Agendaverzoek Fractie Akça e.a. inzake racisme en discriminatie

Op verzoek van diverse fracties, maar op initiatief van de Fractie Akça, werd er een presentatie gegeven door RADAR over tips en maatregelen hoe racisme en discriminatie kunnen worden voorkomen. RADAR is voor de gemeente Vlaardingen de anti-discriminatievoorziening. Er werd ingegaan op de vormen van discriminatie. Discriminatie voorkomen op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, in het publiek domein en de woonomgeving en tijdens het sporten kwamen aan de orde. De inspanningen vanuit RADAR om discriminatie in Vlaardingen te voorkomen werden toegelicht. Het college komt binnen vier weken met een reactie op de gegeven adviezen en tips van RADAR.

Agenda

Op donderdag 28 januari vindt om 20.00 uur de raadsvergadering plaats. De locatie van deze vergadering volgt nog. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Aanbieden profielschets burgemeester Vlaardingen aan de commissaris van de Koning en benoemen leden Vertrouwenscommissie
  • Benoemen lid Werkgeverscommissie
  • Benoemen lid Agendacommissie
  • Benoemen vicevoorzitter gemeenteraad
  • Grondbrief 2021
  • Coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier
  • Zienswijze Kadernota 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond
  • Onttrekking openbaar verkeer van het oost-west lopende deel van het Fortunapad

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag per e-mail aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering. 

Komende bijeenkomsten 

  • Raadscommissie op donderdag 4 februari 
  • Raadscommissie donderdag 11 februari