Nieuwsbrief gemeenteraad - week 02 2021

Terugblik Raadscommissie 7 januari 

Op donderdag 7 januari 2021 besprak de Raadscommissie drie onderwerpen: het agendaverzoek van Fractie Boers en Fractie Kerkhof inzake de werkwijze daklozenopvang, het coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier en de stand van zaken van de uitvoering van het Programma Levendige binnenstad.

Agendaverzoek inzake werkwijze daklozenopvang

Op verzoek van de fracties Boers en Kerkhof werd er een presentatie gegeven over de werkwijze van de daklozenopvang in Vlaardingen. De fracties gaven aan te willen weten welke eventuele verbeteringen nog mogelijk zijn. Er werd gesproken over de rol van Vlaardingen als centrumgemeente voor daklozenopvang. De voorwaarden waaronder iemand opgevangen kan worden als dakloze werden verteld. Ook de doorstroom vanuit de daklozenopvang naar een huurwoning kwam aan de orde. 

Coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier om 36 grondgebonden woningen te realiseren tussen de Marathonweg, Floreslaan, Surinamesingel en de Soendalaan. Met een coördinatiebesluit worden de te volgen procedures gecoördineerd. Er werden vragen gesteld over de verkeerssituatie voor zowel fietsers als automobilisten. De mogelijke gevolgen van geluid en trillingen voor de bewoners van de 36 woningen en de maatregelen die worden genomen kwamen aan de orde. Er werd ingegaan op het type woningen en de mogelijke parkeerdruk die ontstaat. Omdat er onvoldoende tijd was om oordeelsvormend over het coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier te spreken, vindt dit plaats op 14 januari. 

Stand van zaken uitvoering Programma Levendige binnenstad

De wethouder heeft dit onderwerp aan het begin van de commissie toegelicht. Vervolgens werd er door de ambtelijke ondersteuning een presentatie verzorgd. De presentatie bestond uit vier thema’s: de compacte binnenstad, de bruisende binnenstad, de bereikbare binnenstad en de schone, hele en veilige binnenstad. Na ieder thema was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens deze commissie zijn alleen de eerste twee thema’s behandeld. Op 14 januari zullen de laatste twee thema’s in commissieverband worden behandeld. De presentatie kan worden teruggevonden op vlaardingen.raadsinformatie.nl bij de raadscommissie van 7 januari.

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 14 januari de raadscommissie plaats via videoverbinding. De raadscommissie start om 20.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Lijst van ingekomen stukken
  • Agendaverzoek VVD inzake toekomstplannen DFDS in relatie tot de ontwikkeling van de stad
  • Agendaverzoek Fractie Akça e.a. inzake aanpak racisme en discriminatie 
  • Coördinatiebesluit ontwikkeling Floreskwartier
  • Stand van zaken uitvoering Programma Levendige binnenstad

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Komende bijeenkomsten januari

  • Raadsvergadering op donderdag 28 januari

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag per e-mail aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.