Openbare besluiten van 9 november 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over aanrijtijden politie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer van Unen (Beter voor Vlaardingen) over aanrijtijden politie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

De politie hanteert als streefwaarde om bij 90% van alle spoedmeldingen binnen 15 minuten aanwezig te zijn. Dat percentage is het streven dat de politie zichzelf heeft opgelegd en is bedoeld om de politie scherp te houden. Het college onderschrijft dat reactietijden van groot belang zijn voor het veiligheidsgevoel in spoedsituaties. In de meeste gevallen is de politie gelukkig snel ter plaatse; in 2020 lag het percentage in Vlaardingen op 87,1%. Bruggen en spoorlijnen, grote werkzaamheden of evenementen kunnen invloed hebben op de reactietijden van de politie. 

Beantwoording artikel 34-vragen over undercover islamitische organisaties bespioneren 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie Akça over undercover islamitische organisaties bespioneren vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Recent werd bekend dat een aantal gemeenten in Nederland de afgelopen jaren door een particulier bureau onderzoek liet doen bij islamitische organisaties om daar undercover gevoelige informatie op te halen. In antwoord op artikel 34 vragen van fractie Akça laat het college weten dat de gemeente Vlaardingen niet heeft deelgenomen aan dit onderzoek. Ondanks dat de gemeente Vlaardingen hierin dus geen opdracht heeft verstrekt, betreurt het college dat het vertrouwen dat de afgelopen jaren is opgebouwd binnen de islamitische gemeenschap in Vlaardingen hierdoor mogelijk onder druk is komen te staan. Het herstellen van het vertrouwen en voortzetten van die samenwerking vindt het college van groot belang voor de stad en de organisaties en zal zich hiervoor maximaal inspannen.

Beantwoording artikel 34-vragen over veiligheid 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (fractie Boers) over veiligheid vastgesteld.   

Bijlage:

Toelichting: 

In augustus jl. ontving het college vragen van de fractie Boers over veiligheid. Aanleiding waren diverse incidenten in de stad. Om de vragen adequaat te kunnen beantwoorden had het college om een nadere toelichting gevraagd. Ondanks dat een reactie van de fractie Boers is uitgebleven, heeft het college de vragen nu beantwoord. Met een mix aan maatregelen pakt de gemeente samen met haar partners overlast en onveiligheid in Vlaardingen aan. De gemeenteraad wordt in november a.s. geïnformeerd over het veiligheidsbeeld, de aanpak en de bereikte resultaten.

Raadsmemo uitbreiden vuurwerkvrije zones

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het aanwijzingsbesluit verbod gebruik consumentenvuurwerk 2021 vastgesteld,
  2. de raadsmemo uitbreiden vuurwerkvrije zones vastgesteld.  

 
Bijlage:

Toelichting:

Vuurwerk afsteken mag op de meeste plekken in Vlaardingen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Vier plaatsen in Vlaardingen waren daarvan uitgezonderd: In het winkelcentrum in de binnenstad, winkelcentra de Loper en Holiërhoek en rondom het hospice was het tijdens de jaarwisseling verboden om vuurwerk af te steken. Dit om de jaarwisseling veiliger te maken en de overlast te verminderen. Dit jaar zijn er twee extra locaties bij gekomen. Ook rondom de stadsboerderij in wijkpark Holy en dierenweide ‘t Hof geldt straks een vuurwerkverbod. Dit om de dieren te beschermen.

Aanwijzingsbesluit SCL Blankenburgverbinding 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Aanwijzingsbesluit SCL Blankenburgverbinding vastgesteld en daarmee het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit uit 2017 ingetrokken. 

Toelichting: 

Het is voor hulpdiensten noodzakelijk dat ze op het gehele traject van de Blankenburgverbinding (snelweg A24) optimaal met elkaar kunnen communiceren. Hiervoor moet het communicatiesysteem C2000 op het gehele traject voldoende radiodekking bieden. Wegtunnels met een lengte van meer dan 250 meter moeten een installatie hebben, zodat de hulpdiensten binnen en buiten die tunnels gebruik kunnen maken van C2000. Dit betekent dat de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel zo'n speciale voorziening moeten hebben. Eerder werd aangenomen dat de C2000-installatie door middel van een kabelkoppeling kon worden aangesloten op een basisstation. Bij de uitwerking is echter gebleken dat hierbij te veel verstoring zou ontstaan op het C2000-netwerk in de omgeving van de tunnels. Daarom wordt nu gekozen voor een air-koppeling met een C2000-antennemast. Met een nieuw aanwijzingsbesluit wordt gegarandeerd dat de hulpdiensten op het gehele traject van de Blankenburgverbinding gebruik kunnen maken van het C2000-communicatienetwerk.

Zienswijzen omgevingsvergunning WarmtelinQ 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen over de omgevingsvergunning WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag volgens de Nota van Beantwoording,
  2. de omgevingsvergunning WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag verleend. 

Toelichting: 

WarmtelinQ heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van de restwarmteleiding van Vlaardingen naar Den Haag. Omdat de leiding door zes verschillende gemeenten komt te liggen en van meerdere overheden een vergunning nodig is, ligt de coördinatie van de afhandeling van deze vergunning bij de Provincie. De Provincie heeft in een nota van beantwoording de ingediende zienswijzen beantwoord. Naar aanleiding van een zienswijze zijn met de Fietsersbond Vlaardingen afspraken gemaakt over bereikbaarheid voor fietsers en wandelaars tijdens de aanleg van de leiding. Het college heeft ingestemd met het verlenen van de omgevingsvergunning.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake exorbitante prijsstijging energierekening 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Wijker (Fractie Kerkhof) inzake exorbitante prijsstijging energierekening vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In de antwoorden geeft het college aan dat inwoners die een aanvraag doen voor schuldhulpverlening en waarbij er sprake is van een crisissituatie - zoals het mogelijk afsluiten van de energie -  met spoed worden geholpen. Dat betekent dat ze binnen drie dagen een gesprek krijgen.  

Ook krijgt de gemeente door nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2021 een melding van Eneco als inwoners een betalingsachterstand hebben. De gemeente neemt dan contact op met deze inwoners.  Door in een vroeg stadium contact te zoeken met inwoners en hulp aan te bieden bij hun (beginnende) geldproblemen, kunnen hoge schulden voorkomen worden.

Raadsmemo 1e begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 1e begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

De gemeentelijke bijdrage aan StroomOpwaarts gaat voor 2022 met € 5,1 miljoen omlaag. Dit betreft € 4,3 miljoen ten aanzien van de uitkeringen en € 0,8 miljoen voor de uitvoeringskosten. Ten opzichte van de Vlaardingse begroting bedraagt het voordeel echter vooralsnog ongeveer € 2,8 miljoen omdat nog voor circa € 2,4 miljoen aan ombuigingstaakstellingen in de gemeentelijke begroting is opgenomen voor 2022. 

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een budget ad 130.000 euro voor het behoud van 15 platanen aan de Oosthavenkade en deze te dekken uit de Algemene Reserve vaststellen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een budget ad 130.000 euro voor het behoud van 15 platanen aan de Oosthavenkade en deze te dekken uit de Algemene Reserve vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college vraagt de raad een bedrag van 130.000 euro beschikbaar te stellen om de helft van de platanen aan de Oosthavenkade te kunnen behouden. Het voortbestaan van de platanen komt in het geding doordat de Oosthavenkade nodig moet worden opgeknapt. De bomen hebben niet voldoende groeiruimte, de boomwortels drukken bestrating omhoog en beschadigen de kademuur. Met het extra geld kan de gemeente maatregelen nemen om de standplaatsen van de bomen te verbeteren en de kademuur te beschermen. Door om-en-om een boom te behouden en er een te verwijderen, krijgen de bomen meer ruimte, terwijl er toch ook genoeg ruimte blijft voor zaken als verkeer en parkeren. Op die manier kunnen de bomen naar verwachting nog tientallen jaren mee. Dat past in het beleid van de gemeente om bomen waar mogelijk te behouden. Groen helpt regenwater vertraagd af te voeren en door schaduw en verdamping zorgen bomen voor meer koelte tijdens hete zomers. Daarnaast leveren deze bomen een belangrijke, beeldbepalende bijdrage aan het stadsgezicht van deze bijzondere plek. Omwonenden krijgen nog de mogelijkheid om te reageren op het voorlopig ontwerp.

Raadsvoorstel tot wijzigen governance Rogplus en uitbreiden taken Rogplus met de uitvoeringstaken voor jeugd

Het college van burgemeester en wethouders besluit om onder voorwaarden van vergelijkbare besluitvorming door de colleges van Vlaardingen en Schiedam en onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad:

  1. Het gemeenschappelijk orgaan Rogplus met ingang van 1 januari 2022 te wijzigen in een Openbaar Lichaam en hiertoe bijgevoegde gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus vastgesteld. 
  2. Op basis van het organisatieplan voor de uitvoeringsorganisatie jeugd en de bijbehorende begroting, de beschreven taken vanaf 1 januari 2023 te delegeren aan de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus en de begrote kosten vanaf 2023 te verwerken in de gemeentebegroting.
  3. Vooruitlopend op de oprichting van het Openbaar Lichaam Rogplus de wethouders mevrouw Silos-Knaap en de heer De Leede aan te wijzen als vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Rogplus namens de gemeente Vlaardingen. 

Bijlage:

Toelichting: 

De veranderingen in organisatie en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Rogplus hangen samen met de invoering van het MVS Jeugdmodel in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Per 1 januari 2023 kopen de drie gemeenten het grootste gedeelte van de jeugdhulp zelf in. Hiervoor richten de gemeenten een eigen uitvoeringsorganisatie jeugdhulp in. Rogplus verricht nu al enkele werkzaamheden voor jeugdhulp. Daarom hebben de gemeenten ervoor gekozen de nieuwe taken ook bij Rogplus te beleggen. De gemeente Vlaardingen maakt de gemeenschappelijke regeling na besluitvorming door de drie gemeenteraden bekend op de in de wet voorgeschreven wijze.

Ontwerpbestemmingsplan Stadshart,1e herziening 

Het college van burgemeester en wethouders:

  1. heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Stadshart, 1e herziening,
  2. is tot formele tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Stadshart, 1e herziening.

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het aanpassen van het bestemmingsplan Stadshart. Hierdoor zijn bestaande situaties en/of verleende exploitatievergunningen van een aantal horecazaken in overeenstemming met het bestemmingsplan. Voor de eigenaren/exploitanten van deze horecazaken is het van belang dat hun activiteiten planologisch ook mogelijk zijn. Met de betrokken ondernemers is hierover contact en overleg geweest. Het ontwerpbestemmingsplan wordt formeel ter visie gelegd, zodat iedereen zes weken de tijd heeft om een zienswijze kenbaar te maken.

Voorwaarden toepassing wijzigingsbevoegdheid schrappen supermarkt Dirk de Derdelaan 27 (Westwijk) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de voorwaarden voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid inzake het schrappen van de mogelijkheid voor een supermarkt aan de Dirk de Derdelaan 27 (Westwijk).

Toelichting: 

De gemeenteraad heeft in juli 2021 het bestemmingsplan Westwijk vastgesteld. Hierin is een bevoegdheid voor het college opgenomen om de bestemming van het pand Dirk de Derdelaan 27 (MCD Supermarkt) zodanig te wijzigen dat geen supermarkt meer is toegestaan. Waterweg Wonen is eigenaar van dit perceel en kan zich hierin niet vinden en heeft beroep ingesteld. Reden hiervoor is dat aan de wijzigingsbevoegdheid geen voorwaarden zijn verbonden en het college deze naar eigen invulling kan toepassen. Dit is aanleiding geweest om in overleg te treden en afspraken te maken over de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid. Deze afspraken houden in dat de wijzigingsbevoegdheid pas van toepassing zijn als het pand gedurende minimaal twee jaar leeg staat en er ook na deze termijn geen concreet zicht is op de vestiging van een nieuwe supermarkt. De verwachting is dat door het vastleggen van deze afspraken, Waterweg Wonen het beroep intrekt.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over huurwoning boven garage Offenberg

Het college heeft de artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over huurwoning boven garage Offenberg beantwoord.

Bijlage:

Toelichting: 

Het betreffende pand heeft in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als gebruiksdoel industriefunctie. Het pand heeft aan de Van Beethovensingel het huisnummer 138 voor alle bouwlagen; er is geen aparte woonfunctie toegekend. Het gebruik als wonen op de verdieping is in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Het verhuren van de verdieping als woning is daardoor niet toegestaan. Hiervoor is het niet relevant of dit privaatrechtelijk wel is geregeld of dat de situatie al lang bestaat. De eigenaar van het bedrijfspand is op geen enkel moment toegezegd dat bewoning van het bedrijfspand is toegestaan, er zijn ook geen vergunningen aangevraagd of afgegeven die het wonen toestaan. De eigenaar is er meermaals op gewezen dat een woonbestemming op de locatie niet tot de mogelijkheden behoort binnen het huidige bestemmingsplan. Wanneer bedrijfspanden worden bewoond zal dit in de regel leiden tot handhavend optreden tegen de situatie, zoals ook van toepassing is in de door u aangedragen situatie. De gemeente is voornemens om onderzoek te doen naar het in kaart brengen of vermengen kan en wenselijk is. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de nieuwe Omgevingswet zich hiertoe verhoudt.