Openbare besluiten van 9 mei 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Bekrachtiging parafenbesluiten tijdens reces 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Het parafenbesluit beantwoording artikel 34-vragen mevrouw Kalf over vergoeding Rijk kosten Oekraïnewijk bekrachtigd.
 2. Het parafenbesluit verlening standplaatsvergunning GGD bekrachtigd.
 3. Het parafenbesluit verlening standplaatsvergunning Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland bekrachtigd.
 4. Het parafenbesluit ENSIA rapportage Digid bekrachtigd.

Bijlagen:

Toelichting:

Tijdens het reces zijn er collegevergaderingen uitgevallen. De noodzakelijk te nemen besluiten zijn per parafenbesluit genomen. Het college heeft die besluiten nu formeel bekrachtigd. Ten eerste de beantwoording artikel 34-vragen mevrouw Kalf over de vergoeding kosten opvang Oekraïense ontheemden. Hierin bevestigt het college dat het Rijk alle kosten voor de tijdelijke opvang van Oekraïense ontheemden in Vlaardingen financiert. Daarnaast is aan de GGD en de stichting Bevolkingsonderzoek een tijdelijke standplaatsvergunning verleend. Aan de GGD om vaccineren tegen HPV en Covid en voorlichting in opdracht van Rotterdam Rijnmond mogelijk te maken. Aan de stichting Bevolkingsonderzoek Nederland om het mogelijk te maken het bevolkingsonderzoek af te ronden. Door grotere belangstelling dan verwacht, was hier meer tijd voor nodig van verwacht. Het laatste parafenbesluit dat bekrachtigd werd, betreft de ENSIA-collegeverklaring inclusief inhoudelijke bijlage DigiD (Incl. TPM-verklaring) en ENSIA-Assurancerapportage. Dit werd vergezeld van een raadsmemo waarmee het college de gemeenteraad heeft geïnformeerd over de verschillende ENSIA-zelfevaluaties (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) die zijn vastgesteld in het kader van informatieveiligheid. Alle zelfevaluaties en audits zijn ruim binnen de gestelde normeringen afgerond en met een voldoende score beoordeeld.

Aanwijzen ambtenaar burgerlijke stand

Het college van burgemeester en wethouders heeft een medewerker, voor de duur van het dienstverband bij de gemeente Vlaardingen als ambtenaar van de burgerlijke stand, ingevolge artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek aangewezen.

Toelichting:

Een ambtenaar van de burgerlijke stand is een ambtenaar van een Nederlandse gemeente die bevoegd is tot het opmaken van aktes van geboorten, huwelijken, geregistreerd partnerschappen en overlijden en toe te voegen aan de registers  van de burgerlijke stand. Het college heeft een nieuwe medewerker aangewezen als ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Raadsmemo Voortzetten pilot wijkbrandweerfunctionaris

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van het verlengen van de pilot wijkbrandweerfunctionaris in 2023,
 2. besloten structureel voort te zetten van de plustaak wijkbrandweerfunctionaris vanaf 2024,
 3. de raadsmemo Voortzetten pilot wijkbrandweerfunctionaris vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft besloten om de plustaak wijkbrandweerfunctionaris structureel voort te zetten. De inzet van de wijkbrandweerfunctionaris wordt gewaardeerd door inwoners en maatschappelijke partners. Het doel van een wijkbrandweerfunctionaris is bewustwording via persoonlijk en laagdrempelig contact. Hij gaat naar woongebouwen van corporaties en VvE's voor voorlichtingsbijeenkomsten. Ouderen kunnen vervolgens aangeven of ze ook persoonlijk bezoek willen, om de brandveiligheid in de woning te bespreken tijdens een woningcheck. De wijkbrandweerfunctionaris geeft ook op scholen voorlichting. 

De wijkbrandweerfunctionaris houdt daarnaast spreekuren, bezoekt een wijkcentrum of nodigt mensen uit op de kazerne voor een lunch, het 'Broodje Brandweer'. De wijkbrandweerfunctionaris houdt goed contact met de brandweercollega's op de brandweerkazerne. Als er een brand is geweest, kan hij meteen de volgende dag in de wijk zijn, spreekt mensen aan en kan informatie geven over brandveiligheid. Maar ook kan er in overleg met gemeente snel gehandeld worden om met elkaar een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.  

Raadsmemo wensen en bedenkingen inzake lidmaatschap van de Coöperatie Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten   

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. besloten tot het voornemen om lid te worden van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV),
 2. de raadsmemo lidmaatschap van de Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (wensen en bedenkingen) vastgesteld,
 3. besloten dat, indien geen wensen en bedenkingen door de raad kenbaar worden gemaakt, het beslispunt onder 1 om lid te worden van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) definitief is.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van Vlaardingen is voornemens lid te worden van de Coöperatie Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten (SHPV). Het doel van dit lidmaatschap is dat de gemeente gebruik wil maken van de diensten van SHPV voor het afwikkelen van mobiele betalingen voor het parkeren. Zodoende kunnen parkeerders van alle providers die deze diensten aanbieden in Vlaardingen gebruik maken. Nu zijn dat er nog vier (Parkmobile, Yellowbrick, SMS parking en Easypark). Ook nemen de administratieve lasten voor de gemeente af. De gemeenteraad mag haar wensen en bedenkingen uiten voor het lidmaatschap. 

Raadsvoorstel tot vaststellen Paraplubestemmingsplan darkstores en flitsbezorging en Beheersverordening Vergulde Hand West, derde herziening 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen Paraplubestemmingsplan darkstores en flitsbezorging en Beheersverordening Vergulde Hand West, derde herziening vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Flitsbezorgsupermarkten met dark stores (snelle bezorgsupermarkten met magazijnen en zonder winkelfunctie) vestigen zich op steeds meer plaatsen in Nederland. Op meerdere plekken in het land leidt dat tot overlast en een inbreuk op het woon- en leefklimaat. 

Om dit tegen te gaan, heeft de gemeenteraad in februari 2022 een voorbereidingsbesluit genomen waarin is bepaald dat dergelijke supermarkten niet te beschouwen zijn als reguliere detailhandel en binnen de gemeente Vlaardingen niet zijn toegestaan. In navolging van dit voorbereidingsbesluit is een ontwerp paraplubestemmingsplan opgesteld en ter visie gelegd. Hiermee wordt definitief geregeld dat flitsbezorging en dark stores nergens binnen de gemeente is toegestaan. Er kan alleen (door middel van een binnenplanse afwijking) van dit verbod worden afgeweken als het gaat om een locatie buiten de binnenstad en een winkelcentrum. Het college legt het raadsvoorstel paraplubestemmingsplan Flitsbezorging en Beheersverordening Vergulde Hand West, derde herziening nu voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Raadsmemo Bundeling Zienswijzen Ontwerpbegrotingen 2024 Gemeenschappelijke Regelingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Bundeling Zienswijzen Ontwerpbegrotingen 2024 Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad is bevoegd om elk jaar zienswijzen uit te brengen op de ontwerpbegrotingen voor het volgende jaar van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Vlaardingen deelneemt. Deze zienswijzen bieden de raad de gelegenheid om instemming te betuigen, kanttekeningen te plaatsen of suggesties mee te geven aan de gemeenschappelijke regelingen. In het raadsmemo heeft het college heeft de hoofdlijnen van de zienswijzen op de begrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen samengevat.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2024 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Met de zienswijze geeft de gemeenteraad richting aan de MRDH. Het algemeen bestuur van de MRDH stelt op basis van de ontvangen zienswijzen van alle 21 deelnemende gemeenten een begroting, al dan niet gewijzigd, vast. Het college adviseert de raad om geen wijziging van de MRDH-begroting te bepleiten, maar met een zienswijze wel in te gaan op enkele inhoudelijke onderwerpen:

 1. De samenhang met de Strategische Agenda
 2. Het potentieel van de Metropoolregio in zijn geheel
 3. De Vervoersautoriteit
 4. Het Economisch vestigingsklimaat

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de  zienswijze op de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 Stroomopwaarts MVS

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 Stroomopwaarts MVS vastgesteld. 

Bijlage en toelichting wordt later toegevoegd

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Stroomopwaarts MVS 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Stroomopwaarts MVS vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Stroomopwaarts heeft op 7 april 2023 haar ontwerpbegroting aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om hier via een zienswijze een reactie op te geven, waar het college nu een voorstel voor heeft gedaan.
De ontwerpbegroting wijkt €8.105.000 af van de vorig jaar afgegeven meerjarenraming. Dit komt onder meer door loon- en prijseffecten en hogere uitgaven aan inburgering. Deze afwijking wordt onder meer veroorzaakt door uitvoering van landelijke wetgeving en de nieuwe cao voor ambtelijk personeel. De gemeente gaat er vanuit dat het Rijk de gemeente hiervoor compenseert.
In de de voorgestelde zienswijze spreekt de gemeenteraad haar zorgen uit over het feit dat bij de gemeente Vlaardingen de netto daling van het aantal uitkeringsgerechtigden duidelijk achter blijft ten opzichte van de andere MVS-gemeenten. Aan Stroomopwaarts wordt een scherpere ambitie gevraagd om ervoor te zorgen dat het aantal uitkeringsgerechtigden ook in de gemeente Vlaardingen gaat dalen.

In de ontwerpbegroting staan extra middelen opgenomen voor de aanpak van armoede en schulden. Voorgesteld wordt om deze middelen te bestemmen voor onder meer (a) vroegsignalering, (b) het Schuldenlab (c) het actualiseren van het activiteitenplan Armoede en Schulden en (d) schuldhulpverlening.
In de ontwerpbegroting geeft Stroomopwaarts aan dat in 2023 de besluitvorming start voor noodzakelijke toekomstige huisvesting. Het uitgangspunt is te komen tot een huisvesting van SOW die sober en doelmatig is, maar wel passend voor de doelgroep en het ambtelijk personeel. In de zienswijze wordt steun voor deze aanpak uitgesproken, rekening houdend met de financiële consequenties die in de begroting moeten worden ingepast.

Raadsmemo eerste kwartaalrapportage 2023 MVS-jeugdmodel en jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo eerste kwartaalrapportage 2023 MVS-jeugdmodel en jeugdhulp vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Elk kwartaal informeert het college de raad over de belangrijkste ontwikkelingen van het MVS Jeugdmodel en de regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Op 3 maart is de raad al geïnformeerd over de opstartfase van Mevis, nadat er signalen van ouders binnenkwamen die zich zorgen maakten over de continuïteit van zorg voor hun kind. Per 1 januari 2023 is Mevis gestart als nieuwe jeugdhulpaanbieder. Rogplus heeft formeel de verantwoordelijkheid voor het contract- en informatiemanagement. Een aantal aandachtspunten. 

 • Wijkteams: Begin 2023 was de bezetting voor jeugd op 70% van de gewenste bezetting. Op 1 maart 2023 was de bezetting op 82,5%. De inschatting is dat per 1 juli 2023 de bezetting 100% is. Daarna wordt nog verder geworven om ervoor te kunnen zorgen dat de gewenste verlaging van de caseload gerealiseerd kan worden.
 • Zorgcontinuïteit: In totaal vallen MVS-breed de beschikkingen voor de inzet van zorg van bijna 1800 kinderen onder zorgcontinuïteit. Het grootste deel van de beschikkingen kent een einddatum in juni 2023. Waar nodig bekijken de professionals van de wijkteams in samenspraak met de jeugdige en/of de ouders aan de hand van de situatie welke ondersteuning nodig is.  
 • Wachtlijsten wijkteams: In de vierde kwartaalrapportage van 2022 is de raad geïnformeerd over de druk op de wachtlijsten bij de wijkteams. MVS breed zijn er nu 572 jeugdigen waar geen jeugdprofessional aan gekoppeld is, waarvan 349 in Vlaardingen. Het college vindt het aantal wachtenden zorgelijk. Mevis heeft toegezegd prioriteit te geven aan het oppakken van de wachtlijsten en zet zich in om zo snel mogelijk aan iedere jeugdige een jeugdprofessional te koppelen. Zij doen dit door de werving van jeugdprofessionals te continueren en komen in mei met een plan van aanpak voor de wachtlijsten. Voor deze aanpak worden tijdelijk extra medewerkers aangetrokken.
 • Plusteam: Sinds 3 april jl. is een Plusteam gestart in Vlaardingen. Dit team van experts op het gebied van jeugdhulp ondersteunt de jeugdprofessionals bij complexe situaties. Hierdoor kan aan meer jeugdigen hulp geboden worden.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR): Onlangs is landelijk een principeakkoord gesloten om de werkdruk bij jeugdbeschermers te verlagen naar maximaal 12 kinderen. Nu begeleiden jeugdbeschermers gemiddeld tweemaal zo veel. Dit akkoord kan tot gevolg hebben dat de wachtlijsten voor kinderen met een maatregel verder oplopen. JBRR maakt op verzoek van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond een verbeterplan om onder meer de inzet van het personeel te verbeteren.

JeugdhulpPlus: Dit betreft de zwaardere jeugdhulp met verblijf. De opdracht om te komen tot minder plaatsingen gaat sneller dan voorzien. Hierdoor hebben enkele instellingen het financieel zwaar. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de begrotingswijziging GRJR 2023 en de begroting GRJR 2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de begrotingswijziging GRJR 2023 en de begroting GRJR 2024 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De gemeente Vlaardingen neemt met 12 andere regiogemeenten deel aan de GRJR. Het college stelt de raad een conceptzienswijze voor ter voorbereiding op de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de GRJR op 7 juli 2023. 

In de voorgestelde zienswijze gaat de raad onder andere in op de stijgende kosten van de jeugdhulp door het stijgen van de zorgzwaarte en de kosten als gevolg van de inflatie. De raad verwacht met een realistische begroting voor 2023 en 2024 de alsmaar stijgende kosten te kunnen dekken. Verder spreekt de raad de zorgen uit over de stijgende wachtlijsten bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en het in zwaar weer verkeren van de de JeugdhulpPlus aanbieders.

De raad gaat in op de maatregelen in de Hervormingsagenda Jeugd van het Rijk die tot een betaalbare en kwalitatief goede jeugdhulp moeten leiden. En verzoekt de GRJR om in de lobby naar VNG en het Rijk onverminderd voort te zetten om de verwachtingen voor bezuinigingen realistisch te houden en tijdig de randvoorwaarden voor een goede jeugdhulp landelijk goed te regelen. 

Als laatste spreekt de raad in de conceptzienswijze van het college de verwachting uit dat de MVS-gemeenten en de 10 andere GR-gemeenten kunnen leren van elkaars inkoopmodellen om zo de jeugdhulp betaalbaar te houden.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting GR GGD-RR 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting GR GGD-RR 2024 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond. Ter voorbereiding op definitieve vaststelling van de begroting 2024 van de GGD heeft het college een conceptzienswijze voor de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee geeft de gemeenteraad haar mening ten aanzien van de begroting van in dit geval de GGD. Het algemeen bestuur van de GGD is verplicht om met de zienswijzen van alle aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten rekening te houden. In de voorgestelde zienswijze wordt ingestemd met de begroting. Deze biedt in de ogen van het college een goede basis om te voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting 2024 DCMR Milieudienst Rijnmond  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting 2024 DCMR Milieudienst Rijnmond vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de beoogde vaststelling van de jaarrekening 2022 van de DCMR door het Dagelijks Bestuur, mits de accountantsverklaring wordt afgegeven. Het Dagelijks Bestuur van de DCMR heeft afgelopen 13 april 2023 ingestemd met de conceptbegroting 2024. Het college van burgemeester en wethouders adviseert verder de gemeenteraad in een raadsvoorstel over de conceptbegroting van de DCMR voor 2024. 

De conceptbegroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die het Dagelijks Bestuur op 15 februari 2023 heeft vastgesteld, waaronder de indexering van de bijdragen. Er is volgens het college van burgemeester en wethouders aanleiding om een zienswijze op deze begroting in te dienen vanwege de zorgen over de oplopende kosten.

Raadsmemo Stand van zaken particuliere woningverbetering 2023 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken Particuliere Woningverbetering vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen bij het Servicepunt Particuliere Woningverbetering (SWV). Het SWV heeft in 2022 vijf VvE begeleid om actief te worden en nog eens tien VvE's geholpen met onderwerpen als onderhoud, verduurzamen, overlast en onderling (financiële) geschillen. Om de Vlaardinger meer ondersteuning te bieden bij het vormen van gezonde VvE's en het opzetten van een onderhoudsplan voor de woningen is er een project gestart. Er is een aanbesteding geweest en deze is gegund aan Steenvlinder B.V.. Steenvlinder gaat de wijken VOP en Centrum noord in om huiseigenaren actief te benaderen en te begeleiden in het goed beheer van een VvE.  

Raadsvoorstel Startnotitie evenementenvisie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Startnotitie evenementenvisie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Evenementen zijn méér dan leuk. Ze geven de stad smoel, ze zorgen voor ontmoetingen en levendigheid, laten bewoners nader kennis maken met de geschiedenis en cultuur van onze stad. Kortom, evenementen maken het leven in onze stad mooier en dragen zo bij aan de stedelijke opgaven die de gemeente heeft. De gemeente kan evenementen ondersteunen met subsidie en speelt - onder andere met behulp van het vergunningentraject - een rol in een goede en veilige verloop van evenementen. In de afgelopen jaren zijn er diverse kaders vastgesteld waarin evenementen genoemd zijn. Het college wil in een nieuwe evenementenvisie dit beleid ten aanzien van evenementen samenbrengen om zo beter afgewogen keuzes te kunnen maken. De kaders voor de nieuwe evenementenvisie legt het college met deze startnotitie voor aan de raad. Als de raad instemt met deze startnotitie wordt op basis hiervan de nieuwe evenementenvisie gemaakt. 

Beantwoording artikel 34-vragen van over milieuvervuilende warmtepompen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Kalf-Muller over milieuvervuilende warmtepompen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het verschenen rapport van de nationale milieudatabase (NMD) is niet representatief voor de gemiddelde warmtepomp. Zo gaan de berekeningen niet in op de totale (positieve) bijdrage van de warmtepomp aan klimaat- en milieudoelen. Ook Omgevingsdienst DCMR milieudienst Rijnmond plaatst kanttekeningen bij het onderzoek. Er zou sprake zijn van 'worst case' aannames over de lekdichtheid van warmtepompen en het type koudemiddel, waardoor de klimaatimpact van het koudemiddel overmatig zwaar meetelt. Het college is en blijft van mening dat warmtepompen bijdragen aan het behalen van de vermindering van het aardgasverbruik waardoor de uitstoot van CO2 daalt. 

Pilot 10 woningen aardgasvrij 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een pilot om tien woningen aardgasvrij te maken.

Toelichting:

Vlaardingen moet in 2050 aardgasvrij zijn. Deze ambitie is benoemd in de Transitievisie Warmte en stadsprogramma Nieuwe Energie. Het beter isoleren en aardgasvrij maken van de woning is echter een uitdaging waar veel mensen tegenop zien. Het college wil daarom met een pilot woningeigenaren stimuleren om aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van hun woning. Er worden in totaal tien huishoudens gezocht, die als koplopers hun ervaringen op weg naar een aardgasvrij huis delen met de gemeente. Als tegenprestatie biedt de gemeente de deelnemende huishoudens begeleiding gedurende het traject. Deze begeleiding bestaat uit het uitvoeren van een scan, het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een aardgasvrije woning, het aanvragen van offertes, hulp bij selectie van aannemer, begeleiding bij de uitvoering en controle na oplevering. Daarnaast ontvangen de deelnemende huishoudens een investeringssubsidie van 50% van hun investering tot een maximum van € 2.000 als zij de maatregelen om van het aardgas af te gaan daadwerkelijk uitvoeren. De deelnemers verplichten zich op hun beurt om mee te werken aan publicitaire activiteiten in het kader van het delen van hun ervaringen met andere Vlaardingers.

Zie voor meer informatie het persbericht ‘Gemeente begeleidt 10 huishoudens op weg naar aardgasvrije woning’.

Raadsbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft  de raadsmemo afdoening motie Bring Back Beiaard vastgesteld 

Bijlage:

Toelichting:

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2023-2026 werd een motie aangenomen, om de beiaardweken weer in ere te herstellen. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop de motie is afgehandeld.  Voor nu is er nog geen concrete activiteit te melden, anders dan de wekelijkse bespelingen door de gemeentelijke beiaardier. De gesprekken rondom mogelijke initiatieven worden voortgezet.