Openbare besluiten van 9 juni 2020

Openbare besluiten uit de college-vergadering gehouden op: dinsdag 9 juni 2020.

Mandaat procesbesluit invorderings erfpachtcanon Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het mandaat procesbesluit invorderen erfpachtcanon Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:

De bevoegdheid om via een civielrechtelijke procedure de erfpachtcanon in te vorderen lag bij het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft besloten hiervoor mandaat te verlenen aan de manager van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Hierdoor kan de gemeente efficiënter te werk gaan.  

Beantwoording artikel 34-vragen over afvalbakken in Vlaardingen  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34- vragen van ONS.Vlaardingen over afvalbakken in Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage: Afvalbakken in Vlaardingen (pdf, 99 kB)

Toelichting:

Het college licht in de beantwoording onder andere toe dat de afvalbakken in enkele druk gebruikte gebieden op dit moment in het weekend extra geleegd worden. Daarnaast geeft het college in de beantwoording aan dat samen met NederlandSchoon naar de locatie van afvalbakken in het Centrum gekeken is waarbij de conclusie was dat er veel afvalbakken stonden, maar niet op de juiste plekken. Naar aanleiding daarvan zijn er in het Centrum afvalbakken weggehaald en nieuwe afvalbakken geplaatst op meer strategische plaatsen. De nieuwe afvalbakken zijn groter dan de oude afvalbakken.
De wachttijd voor het laten afhalen van grof afval door Irado is opgelopen omdat bewoners in de coronatijd veel zijn gaan opruimen. Inmiddels is de wachttijd al wat afgenomen.

Raadsvoorstel tot aanwijzing Stichting Lokale Omroep Vlaardingen als lokale publieke media-instelling

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot aanwijzing Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (SLOV) als lokale publieke media-instelling vastgesteld.

Bijlage:  Omroep Vlaardingen (pdf, 199 kB)

Toelichting:

Als een lokale omroep door het Commissariaat voor de Media aangewezen is als 'lokale publieke media-instelling', geeft het rijk via het Gemeentefonds aan de gemeente een bijdrage voor bekostiging van de lokale omroep. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media laten weten dat de lokale omroep volgens de raad voldoet aan de in de Mediawet gestelde eisen en daardoor weer aangewezen kan worden als lokale publieke media-instelling. Het college stuurt de raad een voorstel om weer een positief advies uit te brengen aan het commissariaat over de Stichting Lokale Omroep Vlaardingen.

Ontwerp paraplubestemmingsplan Wonen en ontwerp 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West  

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het ontwerp paraplubestemmingsplan Wonen vastgesteld,
  2. het ontwerp 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West vastgesteld,
  3. besloten beide documenten ter visie te leggen in het kader van de zienswijze procedure.

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen ervaart, door krapte op de woningmarkt, een ongekend hoge ontwikkeldruk binnen de bestaande woningvoorraad. In toenemende mate worden in Vlaardingen initiatieven ontplooid in de stad die voor overlast zorgen. Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft de gemeenteraad op 17 okt 2019 het voorbereidingsbesluit 'gebruik Wonen' genomen. In dit voorbereidingsbesluit worden enkele randvoorwaarden gesteld en zijn ongewenste ontwikkelingen tegen te houden waar sommige bestemmingsplannen niet in voorzien. Het voorbereidingsbesluit geldt voor maximaal een jaar en vervalt wanneer een paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening BV Vergulde Hand West zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Met het paraplubestemmingsplan Wonen heeft Vlaardingen een eenduidige duidelijke regeling voor wonen, toepasbaar voor alle bestemmingsplannen. Omdat 'Vergulde Hand West' een beheersverordening is, wordt die op onderdelen herzien. Het is namelijk juridisch niet mogelijk om het paraplubestemmingsplan hiervoor in te zetten. Dit paraplubestemmingsplan, tezamen met de herziening van de beheersverordening, maakt een uniforme werkwijze, toetsing en handhaving op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening mogelijk. Zo gelden voor heel Vlaardingen dezelfde begrippen en omschrijvingen op het gebied van wonen en wordt het mogelijk om nieuwe problemen aan te pakken.

Meer informatie, zie bericht ‘College B&W stemt in met ontwerp paraplubestemmingsplan Wonen

Beoordeling plan Floris de Vijfdelaan Noordzijde

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beoordeling van het voorlopig ontwerp voor de Floris de Vijfdelaan Noordzijde vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft Waterweg Wonen verzocht het voorlopig ontwerp voor de woningen aan de Floris de Vijfdelaan aan te passen en meer in overeenstemming te brengen met de cultuur-historische onderzoeken van SteenhuisMeurs en Wissing. Dat is ook opgenomen in het Integraal Programma van Eisen voor deze locatie. Het plan wijkt nu op een aantal punten af van dit kader en daarom zijn diverse oplossingsrichtingen meegegeven aan Waterweg Wonen om het plan aan te passen en toch tot ontwikkeling van dit gebied over te kunnen gaan.

Vaststellen anterieure overeenkomst Van Zanten over woningbouw Nieuwstraat 1 / Hendrik Kikkertplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de anterieure overeenkomst met Van Zanten Bouw B.V. over het woningbouwinitiatief aan de Nieuwstraat 1 / Hendrik Kikkertplaats aan te gaan.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een anterieure overeenkomst afgesloten met Van Zanten Bouw B.V. over de herontwikkeling van het voormalige pand van Hosman Frères aan de Nieuwstraat 1.

Het bouwplan van de initiatiefnemer omvat de sloop van het pand en de bouw van een kleinschalig appartementencomplex. De benodigde parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen terrein. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media blijft het naastliggende parkeerterrein gehandhaafd.

In de anterieure overeenkomst maken Van Zanten Bouw en de gemeente afspraken over de voorwaarden voor sloop en nieuwbouw en de wijze waarop de gemeente Van Zanten Bouw faciliteert bij de realisatie van het plan. Het ondertekenen van de anterieure overeenkomst is een eerste stap in dit proces. Voor de omgeving wordt nog een formele inspraakprocedure gevolgd.

Als gevolg van de nieuwbouwplannen heeft het college eerder besloten de ruimte tussen de Nieuwstraat en de Oosthavenkade de straatnaam Hendrik Kikkertplaats toe te kennen. Hiermee kan een adres aan de nieuw te bouwen woningen gegeven worden.