Openbare besluiten van 9 februari 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Annotatie en stemadvies buitengewone ALV VNG 12 februari 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • ingestemd met het stemadvies voor de buitengewone ALV van de VNG op 12 februari 2021,
  • de gemeentesecretaris de heer E. Stolk aangewezen om namens de gemeente Vlaardingen te vertegenwoordigen op de ALV.

Toelichting:

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG kon in juni en september niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Op 12 februari vindt een (digitale) buitengewone ALV plaats om enkele noodzakelijk onderwerpen te bespreken. Op de agenda worden besluiten gevraagd over:
het vaststellen van de begroting en het jaarplan VNG 2021, de inzet van de VNG in de aanstaande kabinetsformatie en over resoluties over Beschermd Wonen en Digitale Veiligheid. Het college heeft de gemeentesecretaris aangewezen om de gemeente Vlaardingen te vertegenwoordigen. 

Beantwoording artikel 34-vragen over veiligheidsincidenten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over veiligheidsincidenten vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

Het informeren over veiligheidsincidenten in de stad, zoals autobranden en geweldsincidenten, is in principe een taak van de politie. Het college informeert de gemeenteraad op hoofdlijnen over veiligheidscijfers en bij grootschalige openbare orde en veiligheidszaken, maatschappelijke onrust of delicten met veel impact. 

Beantwoording artikel 34-vragen over Cigkoftem 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) over Cigkoftem vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de vragen van de heer Hoogendijk een individuele ondernemer betreffen en dat omwille van de vertrouwelijkheid slechts algemeen inzicht in het beleid gegeven kan worden. Het college benadrukt dat de gemeente inzet op meedenken en op het geven van goede voorlichting aan ondernemers die een bedrijf willen starten in Vlaardingen. Het starten van een bedrijf vraagt een forse investering van een ondernemer. Daarom geeft de gemeente graag duidelijkheid vooraf over wat wel en niet kan op locaties om de ondernemer zo goed mogelijk van dienst te zijn en te zorgen dat hij op de juiste locatie investeert. Hiermee voorkomt de gemeente ook zoveel mogelijk ook handhavingskwesties achteraf. Daarbij vraagt de gemeente de ondernemer bijvoorbeeld om inzicht te geven in het bedrijfsconcept en de gewenste openingstijden om de situatie goed te beoordelen.   

Beantwoording artikel 34-vragen van Kwijtschelden schulden toeslagen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over Kwijtschelden schulden toeslagen vastgesteld. 

Bijlage:

  • Kwijtschelden schulden toeslagen (wordt nagezonden)

Toelichting: 

Bij de Belastingdienst  hebben zich op dit moment 175 Vlaardingse ouders gemeld als gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire. Het Rijk heeft aangegeven dat ouders die schulden hebben opgelopen door de toeslagenaffaire, deze niet terug hoeven te betalen. Wij volgen dit beleid als gemeente. De gemeente helpt gedupeerde ouders en ondersteunt ze bij het vinden van oplossingen voor de situatie waar ze in verkeren. 

Beantwoording artikel 34-vragen over het tv-programma De Helden van Nu

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Venema (CDA) over het tv-programma ‘De Helden van Nu’ vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

De gemeente is hard bezig met haar arbeidsmarktcommunicatie om te laten zien dat het werk van een overheidsinstelling als een gemeente heel breed is. De gemeente ziet het meedoen aan het programma 'De Helden van Nu' als een investering daarin. Ook bood het tv-programma de kans om de echte Vlaardingse helden in beeld te brengen, namelijk de inwoners en organisaties in onze stad. Om dat te doen, is ervoor gekozen om medewerkers in beeld te brengen die veel contact hebben met inwoners en organisaties. Daarmee geeft de gemeente niet alleen waardering aan haar  medewerkers, maar vooral ook aan de inwoners, ondernemers en organisaties in de stad. Wij betreuren dat de indruk is ontstaan, dat het college een heldenstatus zou hebben willen kopen voor eigen medewerkers. Dat is geenszins de bedoeling geweest en wordt zo ook niet beoogd door het college. 

Reactie college op advies ASDV koersdocument MVS Jeugdmodel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief met een reactie van het college op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen (ASDV)  op het koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld. 

Toelichting:

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) willen samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichterbij het kind en het gezin te organiseren. De manier waarop dit vorm moet krijgen in een nieuw jeugdzorgmodel hebben de drie gemeenten vastgelegd in het Koersdocument MVS Jeugdmodel.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in september 2020 de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen advies gevraagd op dit document. Dit advies heeft het college in november ontvangen. In een brief aan de Adviesraad Sociaal Domein bedankt het college de adviesraad en geeft aan de adviezen mee te nemen in de verdere uitwerking van het Koersdocument in een concreet actieplan. Ook informeert het college de Adviesraad in deze brief over de laatste ontwikkelingen waaronder de keuze van de drie gemeenten om binnen de GRJR het MVS Jeugdmodel vorm te geven en als drie gemeenten een groot gedeelte van de inkoop van jeugdzorg gezamenlijk op te pakken vanaf 1 januari 2023. Het college geeft aan de Adviesraad Sociaal Domein de komende jaren actief te betrekken bij de uitwerking van het nieuwe jeugdmodel.    

Raadsmemo intentieverklaring tot sloop De Nieuwe Vogelbuurt fase 6 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. ingestemd met het verlenen aan Waterweg Wonen van de intentieverklaring tot sloop per 1 maart 2021 en vergunning tijdelijke verhuur per 1 maart 2021 tot 1 maart 2023 voor de woningen gelegen aan de Sperwerlaan 14 t/m 72, Talingstraat 5 t/m 87 en Wielewaalstraat 5 t/m 87.
  2. ingestemd met de doelgroepen waaraan de tijdelijke verhuur van de genoemde woningen van Waterweg Wonen plaatsvindt.
  3. de brief aan Waterweg Wonen vastgesteld.
  4. de raadsmemo intentieverklaring tot sloop De Nieuwe Vogelbuurt fase 6 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De stedelijke vernieuwing in Holy-Zuidoost/ De Nieuwe Vogelbuurt is al geruime tijd aan de gang. Eerder zijn circa 1000 woningen gerenoveerd (incl. vernieuwbouw) en zijn 523 woningen gesloopt. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan Waterweg Wonen een intentieverklaring tot sloop en een vergunning voor tijdelijke verhuur verleend voor het laatste te ontwikkelen gebied: De Nieuwe Vogelbuurt fase 6. Deze fase staat vanuit de benaming door Dura Vermeer ook wel bekend als Zangvogel fase 4. Het gaat hierbij om 84 woningen aan Sperwerlaan 14 t/m 72, Talingstraat 5 t/m 87 en Wielewaalstraat 5 t/m 87 die gesloopt zullen worden. Het programma voor dit laatst te ontwikkelen gebied betreft de realisatie van circa 60 vrije sector koop-/eengezinswoningen. De sloop en het bouwrijp maken van het gebied zal na 1 september 2022 plaatsvinden. De start bouw is voorzien in het eerste kwartaal van 2023.

Raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Emplacement Vulcaanweg 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Emplacement Vulcaanweg vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:  

Het betreft hier een nieuw bestemmingsplan om de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein Vulcaanhaven - Klein Vettenoord (VKV) te corrigeren en om het emplacement (rangeerterrein) planologisch mogelijk te maken. In verband met het coronavirus heeft  geen informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Bewoners van woningen rondom de Spoorsingel zijn schriftelijk geinformeerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 25 augustus tot en met 12 oktober 2020. Hierop zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Raadsmemo inzake de beslissing van de Minister op het administratief beroep van de Stichting Islamitisch College 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo inzake de beslissing van de Minister op het administratief beroep van de Stichting Islamitisch College vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Bij besluit van 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad het verzoek van de Stichting Islamitisch College om een islamitische basisschool in Vlaardingen te vestigen afgewezen. Hiertegen heeft de stichting administratief beroep ingesteld bij de minister. De minister heeft op 25 januari 2021 het door de stichting ingestelde beroep ongegrond verklaard. Daarbij is overwogen dat de gemeenteraad het terecht niet aannemelijk heeft geacht dat de verlangde islamitische basisschool zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal leerlingen. De stichting kan tegen de beslissing van de minister nog in beroep gaan bij de Raad van State.