Openbare besluiten van 8 augustus 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Vaststellen samenwerkingsovereenkomst voor een Warmteoverdrachtstation aan de Burgemeester Heusdenslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Conceptsamenwerkingsovereenkomst met Eneco Leiding over Noord B.V., gevestigd te Rotterdam, conform vastgesteld,

Toelichting:

De gemeente heeft de samenwerkingsovereenkomst met Eneco vastgesteld voor het realiseren van een warmteoverdrachtstation aan de Burgemeester Heusdenslaan naast de stadswerf. Het warmteoverdrachtstation is een onmisbare schakel in het warmtetransportnet van de provincie en maakt het mogelijk om delen van Vlaardingen aan te sluiten op een warmtenet. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen de gemeente en Eneco bij de realisatie van het warmteoverdrachtstation, alsmede de vergoeding van ambtelijke uren door Eneco en de herinrichting van het terrein na realisatie. De directe omgeving wordt na de realisatie van het warmteoverdrachtsstation groener dan nu het geval is, met behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen. Het warmteoverdrachtstation zelf zal worden uitgerust met een groen dak. Deze begroeiing helpt bij de opvang van regenwater, waarmee bij overvloedige regenval de druk op het riool wordt tegengegaan. Dankzij het warmteoverdrachtstation is het straks mogelijk om warmte tussen de twee hoofdtransportleidingen, die hier bij elkaar komen, uit te wisselen. Deze warmteleidingen dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van de ambitie van het stadsprogramma Nieuwe Energie om Vlaardingen in zijn energie en warmte te laten voorzien door middel van duurzame bronnen. Het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven is een van de mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas. Door gebruik te maken van deze restwarmte is namelijk minder fossiele energie nodig.

Ontwerp omgevingsvergunning realisatie warmteoverdrachtstation t.h.v. Burgemeester Heusdenslaan 357

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning realisatie warmteoverdrachtstation t.h.v. Burgemeester Heusdenslaan 357,
  2. de ontwerp omgevingsvergunning realisatie warmteoverdrachtstation t.h.v. Burgemeester Heusdenslaan 357 voor terinzagelegging vrijgegeven.

Toelichting:

Om de realisatie van een warmteoverdrachtsstation ter hoogte van de Burgemeester Heusdenslaan 357 mogelijk te maken, is het nodig om het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ontwerp omgevings-vergunning realisatie warmteoverdrachtstation die dit mogelijk maakt, omdat door Eneco op een goede wijze aangetoond is dat het initiatief voldoet aan alle gestelde criteria waardoor de gevraagde omgevingsvergunning verleend kan worden. De ontwerp omgevingsvergunning wordt zoals gebruikelijk nu vrijgegeven via officielebekendmakingen.nl zodat deze ingezien kan worden en het mogelijk is om zienswijzen uit te brengen.

Ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Omgevingseffectrapportage omgevingsvisie (OER) Vlaardingen en
  2. ingestemd met terinzagelegging van de ontwerp-NRD.

Toelichting:

In het kader van de Omgevingswet werkt de gemeente aan een omgevingsvisie. Hierin geeft de gemeente aan hoe zij aankijkt tegen toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op de langere termijn. Daarbij gaat het om onder meer woningbouw, de opwekking van duurzame energie, infrastructuur, bedrijvigheid, groen, natuur, landschap en andere ruimtelijke thema's waarin de gemeente een rol speelt. Een omgevingsvisie is integraal en gaat in op deze verschillende beleidsterreinen, zodat tegengestelde of versterkende belangen kunnen worden herkend.

Een onderdeel van en voorwaarde voor de omgevingsvisie is een OER (Omgevingseffectrapportage). De OER wordt een bijlage bij de omgevingsvisie waarin de bevindingen van de MER (milieueffectrapportage) staan. Doel van de MER is om het milieubelang volwaardig te laten meewegen in de omgevingsvisie. De MER-procedure wordt uitgevoerd op basis van de afbakening en uitgangspunten die staan aangegeven in de ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Vlaardingen (NRD). Het college heeft deze vandaag vastgesteld en daarmee kan de MER-procedure starten. Omdat de trajecten rondom de OER en het komen tot een omgevingsvisie tegelijk optrekken, wordt het beoordelingskader, zoals beschreven in de ontwerp-NRD, in de loop van het project rondom de OER verder aangevuld en aangescherpt. Het college geeft de ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau, Omgevingseffectrapportage omgevingsvisie Vlaardingen nu vrij voor advies van overlegpartners en ter informatie aan iedereen met de mogelijkheid zienswijzen aan te dragen/in te dienen.