Openbare besluiten van 7 september 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over vergunning rommelmarkt Sportcentrum Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers over vergunning rommelmarkt Sportcentrum Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In september 2020 heeft de gemeente aangegeven dat kleinschalige evenementen, zoals beurzen en rommelmarken in Sportcentrum Vlaardingen zijn toegestaan. Geconcludeerd is daarna echter dat de locatie niet geschikt is voor andere activiteiten buiten de hoofdactiviteiten vanwege de (brand)veiligheid. Daarnaast zijn mogelijk ruimtelijke en milieuaspecten niet op orde. Om de gewenste snuffelmarkten toe te staan en tegelijkertijd te voldoen aan veiligheid en rechtmatigheid, hebben wij hierover een besluit genomen. Markten vallen niet onder de hoofdactiviteiten en moeten daarom steeds per evenement worden vergund op basis van de APV, maar in dit geval is het mogelijk om terugkerende evenementen die gelijk van aard zijn voor een bepaalde periode toe te staan, bijvoorbeeld per half jaar. Om de veiligheid te kunnen waarborgen kunnen de adviezen van de diensten niet achterwege gelaten worden. Zij adviseren vanwege de bijzondere situatie tijdens corona per evenement om maatwerk te kunnen leveren, passend bij de op dat moment geldende maatregelen. Nu de adviezen in dit geval nog niet binnen waren, kon de vergunning (nog) niet verleend worden.

Voorbereidend projectplan Vlaardingen 2023: 750 jaar stad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Voorbereidend projectplan Vlaardingen 2023: 750 jaar.

Bijlage:

Toelichting:

In 2023 heeft Vlaardingen een 750-jarig jubileum te vieren. Op 14 mei 1273 verleende graaf Floris V aan Vlaardingen stadsrechten. Vlaardingen Partners heeft een voorbereidend projectplan opgesteld en geeft hiermee een eerste aanzet om te komen tot een breed gedragen projectplan voor de viering van het 750-jarig jubileum in 2023. Vlaardingen Partners beoogt om begin oktober een definitief projectplan voor vaststelling voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders, waarna het college dit projectplan met een financiële vraag kan voorleggen aan de raad. 

Raadsvoorstel tot vaststelling Eerste wijziging Havenverordening Vlaardingen 2019 met bijbehorende toelichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Eerste wijziging van de Havenverordening Vlaardingen 2019 met bijbehorende toelichting vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de havenverordening staan regels die noodzakelijk zijn voor een goed havenbeheer in de zeehavens. Dit zijn onder meer regels over waar (zee)schepen ligplaats kunnen innemen en regels over veiligheid en milieu in de zeehavens. Met deze eerste wijziging wordt onder meer een verbod ingesteld op het varend zeevast maken van containers aan boord van zeeschepen, omdat dit kan leiden tot onveilige situaties. Behalve enkele aangescherpte nieuwe regels is een aantal bepalingen in de havenverordening duidelijker verwoord.

Raadsvoorstel tot vaststellen Nota bodembeheer 2016-2026

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen Nota bodembeheer 2016-2026 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het bodembeleid ondergaat een transitie. Met de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting 1 juli 2022, richt het nieuwe beleid zich op het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van de bodem en ondergrond. Uitgangspunten daarbij zijn dat de gemeente streeft naar zo min mogelijk regels, de aanpak van bodemverontreiniging vereenvoudigt wordt en er wordt geleerd van de ervaring van de voorbije jaren. Met de aangepaste bodemfunctieklassenkaart, de geactualiseerde bodemkwaliteitkaart en deze Nota bodembeheer worden de eerder bestuurlijk vastgestelde bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer vervangen.  

Raadsmemo over nadere toelichting op vragen inzake nieuw club- en kleedgebouw op de Kooikersweg 2 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over nadere toelichting op vragen ONS.Vlaardingen inzake nieuw club- en kleedgebouw op de Kooikersweg 2 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college verheldert via deze raadsmemo enkele onduidelijkheden die zijn ontstaan na beantwoording van technische vragen gesteld door ONS Vlaardingen. Zo was er onduidelijkheid over het bedrag dat door de verzekering is uitgekeerd aan de gemeente. Dit bedraagt in totaal  852.374,97 euro. Dit bedrag dekt de volledige kosten voor de bouw van een nieuw club- en kleedgebouw aan de Kooikersweg 2 en bij de verzekering worden de volledige kosten van de tijdelijke huisvesting geclaimd. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de bestaande Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 moeten een paar tekstuele veranderingen doorgevoerd worden. De Verordening regelt de voorzieningen voor inwoners op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat om het aanpassen van tarieven (prijsverhoging) en het opnemen van de maatregel uit het herstelplan voor het beëindigen van de regelingen tegemoetkoming meerkosten per 1 januari 2022.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake drang

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Groen Links, inzake drang vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college licht in de beantwoording toe dat vanaf 1 oktober 2021 Vlaardingse jongeren en gezinnen niet meer te maken kunnen krijgen met de zogeheten drangaanpak.  Het college staat volledig achter het eerder gegeven advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RSV) om de drangaanpak te stoppen.  

Drang is het grijze gebied tussen vrijwillige en gedwongen jeugdhulp. Gedwongen jeugdhulp kan alleen opgelegd worden na een uitspraak van de kinderrechter. De drangaanpak is ontstaan om het opleggen van dwangmaatregelen aan jongeren en hun ouders te voorkomen. Voor ouders was het onderscheid tussen dwang en vrijwillige hulp door het grijze gebied van drang echter niet meer duidelijk. In de nieuwe situatie hebben de wijkteams de volledige verantwoordelijkheid voor het op vrijwillige basis ondersteunen van jongeren en hun ouders. Deze ondersteuning stopt als er geen behoefte meer aan is of als de kinderrechter besluit om een dwangmaatregel op te leggen. In dat geval neemt de jeugdbescherming de ondersteuning over. 

Zienswijze Ontwerp herziening 2021 Omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief voor het indienen van zienswijzen tegen het Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland vastgesteld. 

Toelichting:

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 23 maart 2021 het ‘Ontwerp van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland’ vastgesteld. Het Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid bestaat uit de gedeeltelijke wijziging van de Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Omgevingsprogramma. De Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening heeft al ter inzage gelegen van 11 mei 2020 tot en met 22 juni 2020. De gemeente Vlaardingen heeft tegen deze Omgevingsverordening op 18 juni 2020 zienswijzen ingediend. De zienswijzen die door diverse gemeenten, organisaties en stichtingen zijn ingediend gaven aanleiding tot aanpassingen in de Omgevingsverordening. De door Vlaardingen ingediende zienswijzen over grondwaterkwaliteit e.d. is aanleiding geweest om de regels voor het beschermen hiervan niet meer op te nemen in het ontwerp, maar hiervoor een zogeheten beleidskader grondwaterkwaliteit te ontwikkelen. Het beleidskader grondwaterkwaliteit zal onderdeel zijn van het regionaal waterprogramma. Dit ontwerp regionaal waterprogramma 2022-2027 ligt ter inzage van 13 juli t/m 20 september 2021. Het Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid heeft betrekking op meerdere onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen zijn: ruimtelijke kwaliteit, bedrijventerreinen, grote ruimtevragers, optimalisatie woningbouwplannen, sociaal en betaalbaar wonen, molenbiotopen, bos en bomen, gezond en veilig, externe veiligheid, mobiliteit en grote buitenstedelijke bouwlocaties. Het Ontwerp ligt vanaf 28 juli tot en met 8 september 2021 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen aan de provincie kenbaar worden gemaakt. Definitieve vaststelling is voorzien voor het 1e kwartaal van 2022.