Openbare besluiten van 7 maart 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Toezichtverslag archief- en informatiebeheer 2021 en de bestuurlijke reactie daarop 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot kennisneming van het toezichtverslag archivering en informatiebeheer 2021 en vaststelling van de bestuurlijke reactie daarop vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

De gemeentearchivaris houdt toezicht op het archief- en informatiebeheer en rapporteert daarover jaarlijks aan het college van B&W. B&W nemen kennis van het toezichtverslag (met conclusies en aanbevelingen) en bieden dit met hun bestuurlijke reactie ter vaststelling aan de gemeenteraad. Na vaststelling stuurt de raad beide - in het kader van het interbestuurlijk horizontaal toezicht - naar de Provincie.
De belangrijkste aanbevelingen uit het verslag over het jaar 2021 hebben betrekking op vernietiging uit en dossiervorming in de huidige systemen en de invoering van een nieuw zaaksysteem.

Instelling van een gemeentelijk stembureau voor de verkiezingen van Waterschappen en Provinciale Staten en benoeming leden, plaatsvervangende leden en ondersteuners hiervan
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. Een gemeentelijk stembureau (GSB) op grond van artikel E7 jo. artikel Na 2 van de Kieswet en artikel E3 van het Kiesbesluit ingesteld.
 2. Benoeming van alle leden, plaatsvervangende leden en ondersteuners van het GSB voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 op grond van artikel E8, artikel Na6, artikel J12 van de Kieswet jo. artikel E3 van het Kiesbesluit vastgesteld.  
 3. Mandaatbesluit tot het instellen van een gemeentelijk stembureau op grond van artikel E7 jo. artikel Na 2 van de Kieswet en artikel E3 van het Kiesbesluit vastgesteld.
 4. Het benoemen van leden, plaatsvervangende leden en ondersteuners GSB op grond van artikel E8, artikel Na6, artikel J12 van de Kieswet jo. artikel E3 van het Kiesbesluit vastgesteld.

Toelichting: 

Het college heeft een gemeentelijk stembureau (GSB) ingesteld voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Ook heeft het college alle leden, plaatsvervangende leden en ondersteuners van het GSB benoemd.

Ook heeft het college besloten in verband met de nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen, die per 1 januari 2023 in werking is getreden, deze bevoegdheden op grond van de Kieswet en het Kiesbesluit te mandateren.

Raadsmemo fietsverbinding Krabbepark en Oeverbos (onderdeel van kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland)  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘Fietsverbinding Krabbepark en Oeverbos uit het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland’ vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, de provincie Zuid-Hollland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland gemaakt, ter compensatie van het aanleggen van de Blankenburgverbinding. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de recreatiegebieden aan de westrand van Vlaardingen (het Krabbepark en het Oeverbos) is een van de doelstellingen van het kwaliteitsprogramma. 

Een eerder beoogde fietsdoorgang onder de Hoekse Lijn bleek vorig jaar onhaalbaar vanwege de extreem hoge kosten en daarom hebben de betrokken partijen alternatieve oplossingen verkend. Het college van burgemeester en wethouder informeert de gemeenteraad nu over de gekozen oplossingen. Zo wordt de bestaande voetgangersoversteek bij RET-station Vlaardingen West geschikt gemaakt voor fietsers. Verder wordt de George Stephensonweg tot aan de James Wattweg heringericht met een nieuw fietspad in twee richtingen. In het Krabbepark wordt het fietspad van noord naar zuid ('Rondom West') breder gemaakt. Ook krijgt het een apart wandelpad. Tot slot wordt de Van Boendaleweg heringericht naar fietsstraat. Deze projecten kunnen binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden. Voor een nieuwe fietsverbinding vanaf de hoek George Stephensonweg-James Wattweg langs het spoor en het Volksbos naar het Oeverbos moet nog budget gevonden worden. De partijen gaan het plan ervoor wel uitwerken in een schetsontwerp, waarbij een veilige kruising met de Maassluissedijk een belangrijk uitgangspunt is. De partijen onderzoeken gelijktijdig de financiering hiervan.

Regionale realisatieagenda wonen regio Rotterdam  

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. de Regionale Realisatieagenda wonen regio Rotterdam vastgesteld, 
 2. de raadsmemo Regionale Realisatieagenda wonen regio Rotterdam vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening (Vro) heeft in verschillende programma's zijn ambities uiteengezet. Om het woningtekort terug te dringen en te komen tot een gezond evenwicht van de betaalbare en sociale woningvoorraad, wordt met het programma Woningbouw nationaal ingezet op de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030. Om de ambities te behalen, maakt de minister afspraken met  alle provincies en gemeenten. Met de gemeente Vlaardingen gebeurt dit via de Regionale Realisatieagenda van de (woon)regio Rotterdam. Vlaardingen maakt hierin samen met de 11 andere gemeenten binnen de regio, de provincie en het Rijk wederkerige afspraken over de woningbouwopgave, het aandeel betaalbare woningen, locaties, randvoorwaarden en het oplossen van knelpunten. Met deze afspraken wordt onder andere gezorgd voor een eerlijkere verdeling van de betaalbare en sociale woningvoorraad in de regio, dit helpt Vlaardingen bij het in balans brengen van haar eigen woningvoorraad. 

Raadsmemo en Provincie informatiebrief uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het Uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH uitvoeringsprogramma) Vlaardingen 2023 vastgesteld, 
 2. de raadsmemo VTH-uitvoeringsprogramma 2023 vastgesteld, 
 3. de informatiebrief aan Provincie over VTH-uitvoeringsprogramma 2023 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het jaarlijks opstellen van een uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op de beleidsdoelen uit het VTH-beleid Vlaardingen 2021-2024 is een wettelijke verplichting. De provincie beoordeelt of de gemeente voldoet aan deze verplichting.
In het VTH-beleidsplan zijn de kaders voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen en ruimtelijke ordening beschreven. Daarbij is het college realistisch. Er zijn grenzen aan beschikbare financiën en capaciteit. Hiervoor zijn in het beleidsplan de risico’s geanalyseerd zodat in het VTH-uitvoeringsprogramma focus aan de juiste onderwerpen kan worden gegeven en scherpe keuzes gemaakt kunnen worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar strijdige bewoning en verpaupering van panden, waarbij een keuze is gemaakt stevig te sanctioneren bij strijdigheden met vastgestelde hoge dwangsommen.

Beantwoording artikel 34-vragen over planning woningbouwprojecten 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek over planning woningbouwprojecten vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college heeft artikel 34-vragen van de fractie CU-SGP over lopende en toekomstige woningbouwprojecten beantwoord. De aanleiding voor de vragen is gelegen in de planning, de haalbaarheid daarvan en eventuele meerkosten indien die planning niet wordt gehaald. 
Het college heeft een overzicht gegeven van de huidige en toekomstige woningbouwprojecten in Vlaardingen en gaat daarover graag verder in gesprek met de gemeenteraad.

Contractovername Maas Property door Westerby BV t.b.v. ontwikkeling  Pieter Karel Drossaartstraat   

Het college van burgemeester en wethouders heeft de driepartijenovereenkomst Pieter Karel Drossaartstraat met Maas Property Support BV en Westerby BV vastgesteld. 

Toelichting: 

Deze overeenkomst regelt contractoverneming van de in 2019 gesloten overeenkomst met Maas Property Support BV door Westerby BV. Ontwikkeling van het braakliggend terrein naar woningbouw levert een bijdrage aan de woningbouwopgave. Deze locatie is benoemd in de Woonvisie en draagt bij aan de gewenste woningdifferentiatie van de Vettenoordse Polder. Projectontwikkelaar Westerby BV gaat het schetsplan uitwerken en zal omwonenden informeren over het plan en het vervolgproces.

Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college heeft het verzoek van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontvangen om akkoord te gaan met de wijziging van de regeling. Op 1 januari jl. zijn de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne gefuseerd tot gemeente Voorne aan Zee. Dit vraagt om een aanpassing van de GRJR. De raad moet hiervoor toestemming aan het college verlenen. De aanpassing heeft geen gevolgen voor gemeente Vlaardingen of de GRJR. Het college stelt de raad voor om een volmacht te geven aan het college om definitief in te stemmen met de gevraagde wijziging en stelt voor om af te zien van een zienswijze.

Toestemming leveren data onderzoek jeugdhulp-WMO 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten: 

 1. tot het aangaan van de overeenkomst voor het landelijke onderzoek van het Centraal Planbureau ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’,
 2. de burgemeester besluit, gelet op artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet, wethouder Silos te machtigen om de overeenkomst MVS Jeugdhulp ondertekend. 

Toelichting: 

De stichting Inlichtingenbureau levert gegevens van de gemeente aan het Centraal Planbureau om mee te kunnen doen aan het landelijke onderzoek ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’. De aangeleverde data wordt, binnen de wettelijke kaders van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt en is niet herleidbaar tot personen en gemeenten.  De resultaten van het onderzoek geven gemeenten voor de middellange termijn een landelijk beeld op de toekomstige opgaven in de Wmo en de Jeugdwet. Dit helpt de landelijke en lokale overheid om proactief te kunnen sturen op vraagstukken binnen deze domeinen.

Raadsvoorstel tot het Vaststellen van het Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het Vaststellen van het Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

In de gemeente Vlaardingen vinden wij het belangrijk dat alle kinderen van jongs af aan hun talenten ontplooien. Dat begint met een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

De gemeente heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er voldoende en kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie is voor de groep kinderen met een verhoogd risico op taal- en ontwikkelingsachterstand.

Het nieuwe Onderwijskansenbeleid kent de volgende vier speerpunten:

 1. de leeftijd om in aanmerking te komen voor voorschoolse educatie wordt verlaagd van 2,5 jaar naar 2 jaar,
 2. de overgangsmomenten, bijvoorbeeld van thuis naar kinderopvang en van kinderopvang naar school, worden belangrijker om een soepele leerlijn te krijgen,
 3. versterking van de samenwerking met andere beleidsthema's in het sociaal domein,
 4. extra focus op de (jonge) kinderen in de Westwijk.

Raadsmemo motie Menselijke maat bij Verordening Leerlingenvervoer Vlaardingen 2023 vaststellen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie Menselijke maat bij Verordening Leerlingenvervoer Vlaardingen 2023 vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2022 is de motie 'Menselijke maat bij Verordening Leerlingenvervoer Vlaardingen 2023' aangenomen. In deze motie werd het college opgeroepen om de leerplicht met menselijke maat uit te voeren als de vervoerder in gebreke blijft. De toelichting op de Verordening Leerlingenvervoer Vlaardingen 2023 is daarom aangepast. Er is nu duidelijk opgenomen dat ouders/leerlingen niet worden aangesproken als kinderen te laat op school komen omdat de taxi te laat was. 

Opstartfase consortium jeugdhulp, Mevis 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Het parafenbesluit raadsmemo over opstartfase consortium jeugdhulp, Mevis van 28 februari 2023 ingetrokken;
 2. Het parafenbesluit raadsmemo over opstartfase consortium jeugdhulp, Mevis van 3 maart 2023 bekrachtigd.
 3. De antwoordbrief Kinderombudsman signalen zorgen ouders vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college informeert de raad over de opstartfase van het consortium jeugdhulp, Mevis, naar aanleiding van signalen van bezorgde ouders en de Kinderombudsman. Dit is eerder dan de geplande voortgangsrapportage per kwartaal. Ook informeert het college de raad over de antwoordbrief op de brief van de Kinderombudsman.

Raadsmemo giftengrens bijstandsuitkering 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 • besloten de huidige giftengrens op de bijstandsuitkering te handhaven op € 1200,-,
 • de raadsmemo giftengrens bijstandsuitkering vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college heeft besloten om de giftengrens op de bijstandsuitkering te handhaven op  €1200,- en de gemeenteraad hierover met een raadsmemo te informeren. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 9 en 10 november 2022 de motie giftengrens aangenomen. Hierin werd het college onder andere verzocht om de giftengrens op de bijstandsuitkering naar € 2250,- te verhogen. Er is op dit moment een wetsvoorstel in de maak, waarbij de minister voor ogen heeft dat mensen met een bijstandsuitkering tot € 1200,- aan giften mogen ontvangen. Het is daarom onverstandig om de giftengrens nu lokaal op te hogen.

Raadsmemo armoede en energiebesparing februari 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 • de raadsmemo armoede en energiebesparing februari vastgesteld,
 • in plaats van maandelijks, voortaan per kwartaal (eind juni, eind september en eind december 2023) de gemeenteraad te informeren over ontwikkeling op het gebied van armoede energiebesparing.

Bijlage: 

Toelichting: 

De gemeenteraad wordt met een raadsmemo op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op het gebied van armoede en energiebesparing. Al eerder, op 14 februari heeft het college de raad op de hoogte gebracht van het besluit om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om alvast €500 uit te keren aan inwoners die recht hadden op de energietoeslag in 2022, omdat dit ten koste zou gaan van inwoners die pas in 2023 in aanmerking komen voor de energietoeslag. Zij ontvangen dan geen €1300, maar slechts €800. Het is op dit moment bovendien onduidelijk of de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de Energietoeslag 2023 toereikend zijn om aan inwoners die daar recht op hebben €1300 uit te keren. De verwachting is dat hier bij de invoering van de Wet Energietoeslag 2023 meer duidelijkheid over komt. Ook meldt het college dat zij in gesprek zijn met Stichting Urgente Noden (SUN) over de door de raad aangenomen motie Energiearmoede. Met SUN is afgesproken dat de gemeente maandelijks op de hoogte wordt gehouden van het aantal aanvragen die betrekking hebben op schulden die ontstaan door hoge energiekosten. Daarnaast informeert het college de raad dat sinds 7 februari kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening terecht kunnen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Op het gebied van energiebesparing zijn ook de nodige stappen gezet, De gemeente richt zich momenteel met name op de uitbreiding van het aantal energiecoaches. De opleiding voor de eerste energiecoaches is onlangs gestart en loopt de werving voor nog meer vrijwillige energiecoaches. Daarnaast heeft een goed bezochte netwerkbijeenkomst 'Wij laten Vlaardingers niet in de kou staan’ plaatsgevonden met partners uit de stad.

Raadsbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsmemo over moties en toezeggingen vastgesteld. :

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft een raadsmemo vastgesteld waarin verschillende moties en toezeggingen worden afgedaan.