Openbare besluiten van 7 juli 2020

Openbare besluiten uit de college-vergadering gehouden op dinsdag 7 juli 2020.

Beantwoording art. 34-vragen over aanpak dakloosheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Reus (ChristenUnie/SGP) over aanpak dakloosheid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in haar beantwoording op vragen van de heer De Reus over de aanpak van dakloosheid aan dat Vlaardingen door de coronacrisis vanaf half maart 2020, op aanwijzing van het RIVM, tijdelijk opvang heeft verleend aan dakloze mensen die hier onder normale omstandigheden niet voor in aanmerking komen. Sinds 1 juni is deze opvang niet meer nodig. Het aantal mensen dat vanwege dakloosheid ook onder normale omstandigheden voor opvang in aanmerking komt, is sinds half maart niet of nauwelijks toegenomen.

De gemeente onderzoekt op dit moment samen met Maassluis en Schiedam mogelijkheden om het aantal huisvestingsplekken voor dak- en thuislozen te vergroten. Op die manier hoopt Vlaardingen in aanmerking te komen voor extra geld vanuit het rijk dat € 200 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het scheppen van extra opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen.

Intrekken Nadere regels en beleidsregel welzijnssubsidies tot € 15.000

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit tot intrekken van de Nadere regels en beleidsregel welzijnssubsidies tot € 15.000 vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft besloten om de Nadere regels en beleidsregel welzijnssubsidies tot € 15.000 in te trekken. Deze regels zijn niet meer actueel en dragen maar beperkt bij aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Organisaties kunnen nog wel subsidie aanvragen maar de beoordeling daarvan vindt dan plaats op basis van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011 en de gemeentebegroting.

Beantwoording artikel 34-vragen over afvalinzameling van inpandig naar uitpandig

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (ChristenUnie/SGP) en mevrouw Versteeg (PvdA) over afvalinzameling van inpandig naar uitpandig vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In haar beantwoording geeft het college aan dat zij het initiatief tot overgaan op uitpandige inzameling voornamelijk bij de eigenaren van de betreffende flat laat en zich faciliterend opstelt. De aanschaf en plaatsing van een ondergrondse container is kostbaar. De investering in de restafvalcontainers wordt niet binnen de technische levensduur van de container door de gemeente terugverdiend. Voor elke flat, ongeacht de eigendomssituatie, vraagt de gemeente een bijdrage in de investeringskosten van de restafvalcontainers. Eventuele glas- en papiercontainers worden volledig door de gemeente bekostigd. Gelet op het feit dat er een (financieel) voordeel ontstaat voor de flateigenaar of de flateigenaren vindt de gemeente het niet terecht als de meerkosten verspreid zouden worden over alle afvalstoffenheffing betalende huishoudens.

Beantwoording artikel 34-vragen over de eikenprocessierups

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg (GroenLinks) over de eikenprocessierups vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college licht in de beantwoording van de artikel 34 vragen van de heer Voorburg  toe dat er in Vlaardingen al veel gedaan wordt aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Om overlast te beperken worden rupshaarden opgezogen. Daarnaast worden natuurlijke bestrijders van de rups aangetrokken door nestkasten, bloemrijke (en ecologische) bermen en bosschages. Hierdoor blijft de overlast in Vlaardingen beperkt. De vorig jaar geschonken nestkasten worden dit jaar gemonitord.

Toepassen Social Return on Investment (SROI) tijdens RIVM maatregelen als gevolg van het coronavirus

Het college van burgemeester en wethouders heeft de onderstaande 4 noodmaatregelen om opdrachtnemers met een social return verplichting te ondersteunen:

  1. verruimen mogelijkheden om social return in te vullen,
  2. voor een half jaar stoppen met handhaven, en met alle opdrachtnemers maatwerk afspraken maken voor de invulling social return,
  3. opdrachtnemers geven contracturen door, niet de daadwerkelijk gewerkte uren,
  4. tijdelijk langer opvoeren van werknemers.

Toelichting:

Het college gaat akkoord met vier noodmaatregelen die de Arbeidsmarktregio Rijnmond heeft voorgesteld. Het zijn noodmaatregelen bedoeld om opdrachtnemers van de gemeente met een social return verplichting tegemoet te komen nu zij te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Social return verplichtingen zijn bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk en/of ontwikkelingsmogelijkheden.  

De noodmaatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 april t/m 30 september 2020. Alle gemeenten in de Arbeidsmarktregio Rijnmond passen deze noodmaatregelen toe.  

Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het uitwerkingsbesluit om het hondenbeleid duidelijker te formuleren en beter te laten aansluiten op de  APV 2019, mede door een officiële hondenkaart vastgesteld,
  2. besloten om een deel van 'de bomenwig', gelegen tussen de Meidoornstraat en de Seringenstraat, aan te wijzen als nieuw gebied waar honden los mogen lopen en waar geen opruimplicht geldt voor de eigenaren,
  3. het huidige uitwerkingsbesluit hondenbeleid inclusief de bijbehorende wijziging (Eerste wijziging Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018) in te trekken en het nieuwe Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2020 vastgesteld.

Toelichting:

De gemeente en de bewonersvereniging Muwi 1 hebben met elkaar gesproken over de behoefte van bewoners aan een extra uitlaatgebied in de Babberspolder. Dit is aanleiding geweest voor het college om een nieuw uitwerkingsbesluit hondenbeleid vast te stellen. Door dit nieuwe besluit komt er nu een extra uitlaatgebied bij in de Babberspolder. Bovendien schept dit uitwerkingsbesluit meer duidelijkheid over de begrenzing van enkele andere uitlaatgebieden in de stad.

Raadsmemo verbreding A20 door de Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo verbreding A20 door de Blankenburgverbinding vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad in een raadsmemo over relevante werkzaamheden voor het verbreden van de A20. De wegverbreding van de A20 met langs beide zijden een extra rijstrook is onderdeel van het onherroepelijke Tracébesluit (2018) voor de realisatie van de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20. De verbreding van de A20 tussen het Kethelplein en het toekomstige knooppunt Vlaardingen brengt zichtbare en hoorbare werkzaamheden met zich mee. De werkzaamheden hebben vooral betrekking op viaducten, geluidsschermen, geleiderail, bomenkap, verlichting en toe- en afritten. Het aannemersconsortium BAAK begint na het zomerreces met diverse onderhoudswerkzaamheden en bomenkap. Vanaf januari 2021 begint de daadwerkelijk verbreding.  De gemeente is in een vroeg stadium met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en BAAK in gesprek gegaan om hinder en eventuele overlast te beperken. Verder zijn er kansen voor de gemeente om mee te liften op werkzaamheden die BAAK uitvoert voor de verbreding van de A20, zoals het laten uitvoeren door BAAK van geplande aanpassingen aan gemeentelijke verkeerslichtenregelingen in de rondes waarbij BAAK toch aanpassingen aan de betreffende regelingen moeten doen. Een ander voorbeeld is het door BAAK meenemen van asfaltonderhoud op gemeentelijke wegen grenzend aan het werk van de Blankenburgverbinding/A20 op momenten dat BAAK toch al gaat asfalteren. De gemeente en BAAK zullen de komende periode gebruiken om de kansen die er zijn verder uit te werken.

Ledenraadpleging VNG rechtzetten scheefheid achtervang WSW

Het college van burgemeester en wethouders heeft via de digitale ledenraadpleging van de VNG tegen het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het WSW ingestemd. De gemeentesecretaris machtigen om conform het standpunt van het college te stemmen in de ledenraadpleging.

Toelichting:

Woningcorporaties trekken leningen aan om het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen te financieren. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat hiervoor borg. Als een corporatie niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen, neemt het WSW de leningen over. Er zijn verschillende buffers en vangnetten. Als deze niet toereikend zijn vraagt WSW renteloze leningen op bij Rijk en gemeenten. Het Rijk staat voor 50% in de achtervang, 25% wordt verdeeld over alle gemeenten die borg staan en 25% wordt opgevraagd bij de gemeente die in de leningovereenkomst is genoemd. Tot op heden is op de achtervang nooit een beroep gedaan. De financiële problemen bij Vestia waren voor een aantal gemeenten aanleiding om het effect van de achtervang op de risicopositie van gemeenten nader te bekijken. Het blijkt dat de verdeling van de laatste 25% leidt tot een scheve verdeling van het risico tussen gemeenten. Een corporatie die in meerdere gemeenten bezit heeft kan per geborgde lening slechts één gemeente als achtervanger (leningovereenkomst) vastleggen. De lening kan vervolgens wel in meerdere gemeenten ingezet worden. Dit betekent dat de gemeente waar de corporatie de overeenkomst heeft afgesloten voor hoge bedragen achtervang staat, terwijl een andere gemeente juist weinig in achtervang staat. De VNG heeft in overleg met WSW en Rijk een voorstel om deze scheefheid recht te zetten. Het college heeft de gemeentesecretaris gemachtigd om tegen te stemmen met het rechtzetten van deze scheefheid van de achtervang bij het WSW via de online VNG ledenraadpleging. Voor de gemeente Vlaardingen zou dit betekenen dat de achtervangpositie met 1% (plusminus €5 miljoen) toeneemt en het risico - hoewel deze zeer gering blijft - ook toeneemt. Gezien de financiële situatie van de gemeente en het toezicht van de Provincie is dit onwenselijk en een verkeerd signaal naar de Provincie.

Raadsmemo gevolgen meicirculaire 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen meicirculaire 2020 vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad met een memo over de financiële effecten van deze meicirculaire. Daarnaast is de verwachting dat gemeenten over enkele weken geïnformeerd worden over het landelijk compensatiepakket Corona. De definitieve verdeling van deze gelden zal bekend gemaakt worden in de komende septembercirculaire.

Uit de meicirculaire blijkt dat Vlaardingen over 2019 € 296.000 minder ontvangt dan eerder verwacht. Voor de begroting over de jaren 2020 (+ € 53.000), 2021 (+ € 739.000), 2022 (+ € 1.630.000) en 2023 (+ € 580.000) bevat de meicirculaire goed nieuws voor het begrotingssaldo van Vlaardingen. Over 2024 is er een nadelig effect van € 555.000.

De effecten van deze meicirculaire voor 2019 en 2020 worden opgenomen in de 2e voortgangsrapportage 2020. En de effecten op de jaren 2021 en verder worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Raadsmemo Meerjaren Programma Grondzaken 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2020 vastgesteld,
  2. de Meerjaren Programma Grondzaken 2020 onder geheimhouding vastgesteld,
  3. de verkorte openbare Meerjaren Programma Grondzaken 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de voortgang van de grondexploitaties, verwerkt in het Meerjaren Programma Grondzaken 2020, vastgesteld en ter kennisneming aan de gemeenteraad gezonden.