Openbare besluiten van 7 december 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Instelling hoofdstembureau en benoeming (plaatsvervangende) leden 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. akkoord te gaan met de instelling van een hoofdstembureau dat  tevens als centraal stembureau optreedt,    
  2. akkoord te gaan met de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025,
  3. kennisgenomen van de (wettelijk vastgestelde) data van de voorgenomen bijeenkomsten van het hoofdstembureau en het centraal stembureau,
  4. akkoord te gaan met het aanwijzen van het leslokaal en de burgerzaal als geschikte ruimtes voor het houden van de zittingen van het hoofdstembureau.

Toelichting: 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau treedt tevens op als centraal stembureau. De benoeming van de nieuwe leden van het hoofdstembureau moet plaatsvinden omdat de termijn van vier jaar van de huidige leden verstreken is. De nieuwe leden en plaatsvervangende leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van vier jaar.

Raadsmemo Evaluatie maatregelen Ondersteuningsplan horeca 2021-2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Evaluatie maatregelen Ondersteuningsplan horeca 2021-2024 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 juni 2021 het Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024 vastgesteld. Met dit plan geeft het college de lokale horecaondernemers met concrete, positieve maatregelen voor een langere periode ruimere mogelijkheden om te ondernemen en te herstellen van de impact van de coronacrisis. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de verruimde terrassen (ook in de winter mogelijk) en minder regels rond onder andere parasols. Wanneer de openbare orde, het woon- en leefklimaat of de (verkeers)veiligheid onder druk komen te staan, kan de burgemeester de maatregelen terugdraaien. Uit de eerste evaluatie najaar 2021 onder Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Vlaardingen, politie, brandweer en betrokken gemeentelijke teams blijkt dat de er geen excessen zijn geweest. Het college wil daarom de maatregelen uit het plan voortzetten. Het ondersteuningsplan wordt elk najaar tot 2024 met de betrokken partijen geëvalueerd.

Raadsmemo reactie op bevindingen managementletter 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘reactie op de boardletter Deloitte 2021’ vastgesteld. 

Bijlage:

  • Rm Reactie op de boardletter Deloitte 2021 (wordt later toegevoegd)

Toelichting:

Het college heeft een bestuurlijke reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de accountant naar aanleiding van de interim controle 2021 vastgesteld. Het college heeft de aanbevelingen vertaald in verbeteracties op de korte en lange termijn. Voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de inrichting van processen en beheer rondom verhuur, erfpacht en grondexploitaties en zaken rondom informatiebeveiliging en cybersecurity. Ook zijn er nog enkele bevindingen die met een kleine aanpassing opgelost kunnen worden. In de bestuurlijke reactie informeert het college de raad over de aanbevelingen van de accountant en de acties die zij nemen om invulling te geven aan deze aanbevelingen. Deze reactie sturen zij ter kennisname naar de gemeenteraad.   

Beleidswijziging Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning vanaf 2023 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de beleidswijziging op het gebied van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning, door het inzetten op een variant conform de Vlaardingse visie.
  2. de uitvoering van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning door MEE beëindigd per 1 januari 2023,
  3. Uitvoering van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning conform de Vlaardingse visie per 1 januari 2023 betrokken via een andere partij, die onafhankelijk van de gemeentelijke 
  4. toegangsfunctie opereert, een deel van het budget Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning, groot € 43.000,- overgeheveld \  naar taakveld 6.2 wijkteams om extra specialistische inzet aan het wijkteam mogelijk te maken.

Toelichting:

Sinds 2015 is het bieden van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) een wettelijke taak voor gemeenten. De Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner staat los van zorgorganisaties of de loketten die de toegang tot ondersteuning verzorgen, zoals het Wijkteam, ROGplus of Stroomopwaarts. Zij staan naast een cliënt en kunnen meegaan naar gesprekken.

Het onderscheid tussen Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (via MEE) en reguliere cliëntondersteuning (via de wijkteams) is niet altijd helder en in de praktijk is er overlapping. Om dit te verminderen kiest het college voor een invulling van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning die zich vooral richt op het ondersteunen van inwoners bij het concreet maken van hun hulpvraag en helpen om op de juiste plek het gesprek aan te gaan. Als gevolg van deze beleidswijziging zal de subsidierelatie met MEE voor de inzet van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning per 1 januari 2023 worden beëindigd. Vanaf die datum zal deze ondersteuning worden verzorgd door een andere nog nader te bepalen organisatie.

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Vlaardingen 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Vlaardingen 2022 vastgesteld. 

Toelichting:

De gemeente heeft de wettelijke taak toe te zien op de kwaliteit van de kinderopvang. De nieuwe beleidsregels sluiten aan bij de huidige praktijk en dragen bij aan transparantie voor ouders, houders, toezichthouders en andere belanghebbenden. Ook zorgen de beleidsregels voor rechtsgelijkheid en stimuleren de regels kwalitatief goede kinderopvang. 

Procesbesluit in verband met de door Tulp Training B.V. aanhangig gemaakte kort geding procedure 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het procesbesluit genomen tot het voeren van verweer in de door Tulp Training B.V. aanhangig gemaakte kort geding procedure.

Toelichting:

Het college heeft besloten tot het voeren van verweer in verband met een door Tulp Training B.V. aangespannen kort geding procedure. De kort geding procedure is door Tulp Training B.V. aangespannen naar aanleiding van een door SOW gehouden Europese aanbestedingsprocedure voor taaltrajecten inzake inburgering. 

Raadsmemo stand van zaken toeristenbelasting 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken toeristenbelasting vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen wil dat elke persoon die hier al dan niet tijdelijk verblijft, zijn steentje bijdraagt aan het op peil houden van de voorzieningen. Op verzoek van de gemeenteraad is de gemeente een onderzoek gestart naar het heffen van toeristenbelasting voor personen die korter dan vier maanden in de stad wonen. Omdat voor deze personen geen registratie in de Basis Registratie Personen (BRP) plaatsvindt, kan de gemeente geen belasting heffen. 

Raadsvoorstel tot beschikbaar stellen extra krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot beschikbaar stellen extra krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2 vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

In maart 2019 is het verenigingsgebouw van SV Deltasport en VV Cion op de Kooikersweg 2 in de Broekpolder tot tweemaal toe door brand getroffen. De verzekering heeft € 847.375,- uitgekeerd voor de herbouw. De gemeente heeft een herbouwplicht en in overleg met Cion en Deltasport is een ontwerp opgesteld voor de herbouw. Het aanbestedingsproces voor de herbouw is nu in de fase van voornemen tot spoedige gunning. Nader constructief onderzoek heeft echter uitgewezen dat de vloer niet herbruikbaar is en vervangen moet worden. Dit brengt onvoorziene kosten met zich mee. Hiervoor is extra krediet nodig. Ook is extra krediet nodig voor het realiseren van een aardgasloos en daardoor duurzamer gebouw. Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad om € 265.000,- aan krediet beschikbaar te stellen. Het college acht een verruiming van de clubaccommodatie, zoals gewenst door Cion en Deltasport, niet noodzakelijk.

Zie ook persbericht (pdf, 121 kB)