Openbare besluiten van 6 juli 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over Noordzeehavenaanpak criminaliteit 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (ChristenUnie/SGP) over Noordzeehavenaanpak criminaliteit vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente werkt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de havens nauw samen met een groot aantal partners. Er zijn vier thema's benoemd waar extra op wordt ingezet: ondermijning (waaronder drugssmokkel en OMG's), uitbuiting, mensensmokkel en cybercrime. 

Beantwoording artikel 34-vragen over discriminerende stickers geplakt bij een Culturele Stichting in Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Akça over discriminerende stickers geplakt bij een Culturele Stichting in Vlaardingen vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

Binnen de gemeente Vlaardingen en onze samenwerkingspartners is er veel aandacht voor extremisme. Interne en externe professionals krijgen trainingen en workshops voor vroegsignalering en het herkennen van signalen. Vervolgonderzoek om extremisme lokaal verder inzichtelijk te maken is lastig, omdat veel zich afspeelt in het online domein dat lastig geografisch af te bakenen is. Wel maakt de gemeente gebruik van conclusies en aanbevelingen uit landelijke onderzoeken. 

Beeindigen drangaanpak door Gecertificeerde Instellingen, werkzaamheden overzetten naar  Wijkteams Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. drangaanpak jeugdcasuïstiek door de Gecertificeerde Instellingen per 1 september of 1 oktober 2021 stopgezet,
  2. besloten uit te bereiden doelgroep wijkteam door het organiseren van het gehele continuüm van de vrijwillige hulpverlening door het lokale veld en,
  3. het budget van 3/12 of 4/12 van 263.000 euro van GRJR naar wijkteams overgeheveld. 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de inzet van drang ('verplichte' hulp) door Jeugdbescherming in Vlaardingse gezinnen met problemen te beëindigen. In plaats daarvan krijgen de wijkteams de financiële middelen om vrijwillige hulp aan deze gezinnen uit te breiden. De uitvoering van deze inzet zal in MVS-verband vorm worden gegeven. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) werken al langer samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. In het Jeugdmodel MVS is het streven is de hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving en dichtbij het gezin te organiseren. Het besluit om te stoppen met het 'opleggen' van 'drang' door Jeugdbescherming aan gezinnen sluit aan bij de visie van de drie gemeenten op jeugdhulp in de regio. Ook sluit het aan op adviezen vanuit de rechtspraak. Er is geen juridische onderbouwing voor de 'drang' aanpak zonder dat er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd door de kinderrechter.

Wijkteams werken samen met allerlei partners om de hulp en ondersteuning aan gezinnen met problemen zo goed mogelijk gezamenlijk te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholen en huisartsen. Het streven is om de directe omgeving van kinderen, jongeren en gezinnen zo goed mogelijk te betrekken om zo passende ondersteuning te organiseren. Uitgangspunt is daarbij de hulpvraag van het kind. Door het versterken van het netwerk rondom een gezin kan het inzetten van 'verplichte' maatregelen verminderd worden. 

Het besluit van het college volgt uit een eerder besluit van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond (GRJR) in 2019 om drang maatregelen over te hevelen van zogeheten Gecertificeerde Instellingen(Jeugdbescherming) naar de lokale hulpverlening in gemeenten. Planning is dat de overheveling van de hulp naar de wijkteams in het najaar van 2021 plaatsvindt.

Vaststellen Subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen 2021 vastgesteld. 

Toelichting:

De coronacrisis raakt iedereen. Ook culturele instellingen ondervinden de negatieve gevolgen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft middelen beschikbaar gesteld om culturele instellingen te ondersteunen. In totaal is in Vlaardingen € 602.298,- beschikbaar. Voor de besteding hiervan zijn vier bestedingsposten door de gemeenteraad vastgesteld. Het eerste deel van dit geld (€ 317.270,-) is voor het vergoeden van coronaschade van culturele instellingen. 

Het college heeft nu de Subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen 2021 vastgesteld met nadere regels om dit gedeelte van het geld door middel van een subsidie aan de betreffende culturele instellingen uit te kunnen keren. De subsidie draagt bij aan het behouden van de culturele infrastructuur van Vlaardingen. Voor de besteding van de rest van het door het Rijk beschikbare geld, worden de komende tijd nog nadere regels vastgesteld.

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Rijnmond 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Rijnmond.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouder stemt in met een samenwerkingsovereenkomst van het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond. In deze overeenkomst worden bestaande afspraken tussen gemeenten in de regio Rijnmond en het UWV officieel vastgelegd. Het gaat om afspraken over de dienstverlening aan werkgevers en taken en verantwoordelijkheden rondom het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV hebben hierin een gezamenlijke wettelijke verantwoordelijkheid. In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam heeft Stroomopwaarts hier een uitvoerende rol in namens de drie gemeenten.