Openbare besluiten van 3 november 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Concept 2e Voortgangsrapportage 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad met de 2e voortgangsrapportage 2021 over de financiële afwijkingen op de lopende begroting en over de voortgang van het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen. De 2e voortgangsrapportage 2021 pakt positief uit voor de begroting 2021: het saldo kan worden bijgesteld van € 13.000 positief naar € 15.503.000 positief. 
De financiële meevallers hebben grotendeels een incidenteel karakter, zoals het overschot op coronamiddelen, onroerende zaakbelasting, bedrijfsvoeringsbudgetten, verkoopopbrengsten van erfpachtgronden en het doorschuiven van budgetten van 2021 naar 2022. Daarnaast levert de septembercirculaire ook een structurele meevaller op.

De 2e voortgangsrapportage laat ook zien dat er uitvoering wordt gegeven aan het Herstelplan. In het domein Wonen hebben enkele projecten vertraging opgelopen. In het Sociaal Domein wordt het Herstelplan voor de begrotingscyclus van 2023 geactualiseerd, omdat zowel inhoudelijk als financieel de situatie is veranderd ten opzichte van het moment van opstellen van het Herstelplan. 

Het gepresenteerde gunstige verloop van de begrotingssaldi is uiteraard een verwachting die met de nodige onzekerheden gepaard gaat en is onder de voorwaarde dat de ingeboekte ombuigingstaakstellingen van het Herstelplan en het aanvullende ombuigingspakket volledig worden gerealiseerd. Het college adviseert de raad daarom behoedzaam met de meevallers om te gaan.

Samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptatie Delfland 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptatie Delfland. 

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptatie Delfland. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst werken drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten samen aan een klimaatbestendige regio Delfland in 2050.

Mandaatbesluit Artikel 12 Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid van het college van B&W uit Artikel 12, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014, betreffende het 'Vaststellen van dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden' gemandateerd aan de gemeentesecretaris.  

Toelichting:

In het verleden werden in Vlaardingen op oudejaarsdag vaak restafvalcontainers in brand gestoken. Dit zorgde voor veel schade en bracht veel werk met zich mee voor de brandweer. Om dit te voorkomen zijn de restafvalcontainers al enige jaren afgesloten op oudejaarsdag. De bevoegdheid om hierover een besluit te nemen ligt bij het college van B&W. Dat gebeurde ieder jaar weer. Om praktische redenen wordt deze bevoegdheid nu gemandateerd aan de gemeentesecretaris die ondermandaat kan verlenen aan de concern directeur Fysiek Domein en de teammanager Stadsbedrijven.

Beantwoording artikel 34-vragen over meldpunt overbewoning 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over meldpunt overbewoning vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In juli heeft de gemeente Vlaardingen samen met partners als politie, AVIM (Vreemdelingenpolitie), Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), brandweer, ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team) en Stedin een aantal woningen gecontroleerd na sluimerende signalen over slechte omstandigheden van de gehuisveste arbeidsmigranten. Tijdens deze controles is een aantal zaken geconstateerd waar, mede door deze partners, nog nader onderzoek naar wordt gedaan. Hierna volgen hercontroles. 

Raadsvoorstel investeringskredieten Sport 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel investeringskredieten Sport vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Met de gemeenteraad is afgesproken om geen meerjarig investeringsprogramma op te stellen voor sport, maar dat het college van burgemeester en wethouder jaarlijks aan de raad een investeringsbudget aanvraagt om (kunstgras)velden te vervangen of te renoveren. Voor 2022 staan er werkzaamheden gepland op en rond velden van Victoria'04, sv CWO, vv Zwaluwen, VFC en het gymlokaal op de Thorbeckestraat. Deze kosten worden gedekt uit het investeringskrediet Buitensportaccommodaties en Sportaccommodaties.
De investeringen dragen bij aan een duurzame sportinfrastructuur. Het gemeentelijke sportbeleid ten aanzien van sportaccommodaties maakt een breed sport- en beweegaanbod mogelijk en is gericht op duurzaamheid, kwaliteit, toegankelijkheid, schoon & veilig en efficiënt beheer. 

Een (kunst)grasveld wordt jaarlijks beoordeeld en de investeringen in de velden en het gymlokaal zijn nodig om aan de minimale kwaliteitseisen te voldoen die nodig zijn om de velden te kunnen gebruiken voor de sportbeoefening.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met voorontwerpbestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus',
  2. het voorontwerpbestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus' vrijgeven voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

Toelichting:

Het doel van het bestemmingsplan is om het plangebied aan de Kethelweg en Plein Emaus in Vlaardingen te herontwikkelen van gebied met voornamelijk leegstaande bedrijfsbebouwing en voormalige bedrijfswoningen tot woongebied met 37 woningen. De nog aanwezige oude bebouwing in het westelijk gelegen plangebied wordt gesloopt voor woningbouwontwikkeling. Het nieuwe bestemmingplan is nodig om de herontwikkeling mogelijk te maken. 

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt niet ter inzage gelegd, maar conform het Besluit ruimtelijke ordening vrijgegeven aan de wettelijke overlegpartners voor advies. Na afweging en verwerking van deze adviezen wordt het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor zienswijzen door iedereen. Deze tervisielegging wordt bekendgemaakt. Later deze maand wordt een klankbordgroepbijeenkomst belegd, waar het plan wordt toegelicht en waar vragen worden beantwoord. 

Ontheffing APV voor plaatsen aggregaat hotelschip

Het college van burgemeester en wethouders heeft per parafenbesluit een verleende ontheffing op de APV voor het plaatsen van een aggregaat voor stroomvoorziening van het hotelschip aan de Oosthavenkade voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen bekrachtigd.

Toelichting:

In verband met de stroomvoorziening van het hotelschip aan de Oosthavenkade voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen is een aggregaat noodzakelijk. Voor het plaatsen van het aggregaat is een ontheffing APV/geluidhinder vereist. Vanwege het feit dat het aggregaat direct geplaatst moest worden, is de ontheffing APV/geluidhinder al op 27 oktober 2021 verleend. Dit is nu bekrachtigd in de collegevergadering.