Openbare besluiten van 3 november 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik consumentenvuurwerk 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het aanwijzingsbesluit verbod gebruik consumentenvuurwerk 2020 vastgesteld, 
  2. de raadsmemo uitbreiden vuurwerkvrije zones vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting:

Vuurwerk afsteken mag op de meeste plekken in Vlaardingen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Drie plaatsen in Vlaardingen waren daarvan uitgezonderd: In winkelcentrum Liesveld en op het Veerplein in de binnenstad, winkelcentrum de Loper en rondom het hospice is het ook tijdens de jaarwisseling verboden om vuurwerk af te steken. Dit om de jaarwisseling veiliger te maken en de overlast te verminderen. Dit jaar is er een extra locatie bij gekomen. Ook bij winkelcentrum Holiërhoek geldt nu een vuurwerkverbod. Dit omdat hier afgelopen jaarwisseling veel vuurwerkoverlast en -schade was.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reactie op het ontwerpbesluit van de VRR deel te nemen aan de landelijke WVSV

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de reactie op het ontwerpbesluit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeesters en wethouders stelt de raad voor om akkoord te gaan met deelname van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's. Hierdoor kunnen voor de medewerkers van alle veiligheidsregio's collectieve arbeidsvoorwaarden tot stand komen.

Beantwoording artikel 34-vragen over onteigende Joodse panden 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Bongers (GroenLinks) over onteigende Joodse panden vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de artikel 34-vragen van de heer Bongers (GroenLinks) over onteigende Joodse panden beantwoord. Afgelopen maart hebben Pointer en Follow The Money de gemeente benaderd. De vragen die zij hadden, heeft het college beantwoord. Het Stadsarchief van de gemeente Vlaardingen doet op dit moment onderzoek naar welke rol de gemeente heeft gespeeld bij onteigening van gebouwen. Op basis van de onderzoeksresultaten die medio november 2020 worden verwacht, zal het college over de consequenties een standpunt innemen.

Vaststellen intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - uitvoeringsbudget 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - uitvoeringsbudget 2021 vastgesteld. 

Toelichting:

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft in de zomer van 2018 samen met de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Hierin staan vijf ambities: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en vaardig in bewegen. Het Vlaardings Sportakkoord is op 2 november 2019 met alle partijen die hier aan hebben meegewerkt ondertekend. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering in 2021, namelijk 40.000 euro. Om dit budget toegekend te krijgen is  het vaststellen van de intentieverklaring 'Regeling Lokale Sportakkoorden - uitvoeringsbudget' door het college van burgemeester en wethouder nodig.

Raadsvoorstel tot wijziging loonkostensubsidie en re-integratieverordening 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot wijziging loonkostensubsidie en re-integratieverordening vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Een steeds grotere groep inwoners van gemeente Vlaardingen is lastig bemiddelbaar naar werk of heeft meer ondersteuning nodig bij het vinden van een passende baan. Loonkostensubsidie maakt het voor werkgevers aantrekkelijk deze doelgroep een arbeidsplaats te bieden. In de huidige verordeningen is een (tijdelijke) loonkostensubsidie voor potentiele werkgevers niet altijd mogelijk. Zo moet er onder andere sprake zijn van een indicatie. Om ondernemers meer instrumenten te kunnen bieden die helpen bij het realiseren van passende arbeidsplekken voor deze kwetsbare doelgroep, zijn er aanpassingen nodig in de re-integratie verordening en in de verordening loonkostensubsidie. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021 vastgesteld; 

  1. beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021 vastgesteld, 
  2. antwoordbrief met reactie op Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen Inspraak Verordening mo 2021 vastgesteld, 
  3. initiatief uitgaande brief met reactie inspraak Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft ingestemd met een nieuwe, aangepaste versie van de Verordening Wmo die met ingang van 2021 moet gelden. De aanpassingen zijn nodig vanwege de beheersmaatregelen uit het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2021, nieuwe regelgeving en beleid rondom Beschermd Wonen en indexering van tarieven voor Wmo-diensten. De Verordening Wmo 2021 is voor inspraak voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen. Ook hebben inwoners van Vlaardingen de stukken kunnen inzien en hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

Raadsvoorstel  verordening starterslening Vlaardingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel verordening starterslening Vlaardingen 2020 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders stel aan de gemeenteraad voor om de voorwaarden van de verordening Starterslening Vlaardingen te verruimen. De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog. Ook voor starters. Vlaardingen biedt sinds 2007 de starterslening. Deze lening kan starters helpen de financiering voor hun eerste woning, naast een reguliere hypotheek, rond te krijgen. Uit evaluatie blijkt dat we mogelijk meer starters bereiken als de voorwaarden verruimd worden. Na vaststelling van de aangepaste verordening kom je in Vlaardingen in aanmerking voor een starterslening als je jonger bent dan 35 jaar, de aankoopsom van je eerste koopwoning € 225.000,- of lager is, je van de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Vlaardingen hebt gewoond (of op moment van aanvraag 365 dagen woonachtig bent in Vlaardingen) óf je een economische binding met Vlaardingen kunt aantonen. Alle voorwaarden staat vermeld op de website www.vlaardingen.nl en www.svn.nl.

Voorontwerpbestemmingsplan bedrijfswoning Maassluissedijk 208 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. met voorontwerpbestemmingsplan ‘bedrijfswoning Maassluissedijk 208’ ingestemd,
  2. het voorontwerpbestemmingsplan voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1. besluit ruimtelijke ordening (Bro) vrijgegeven.  

Toelichting: 

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een bedrijfswoning ter vervanging van de twee gesloopte bedrijfswoningen op de locatie Maassluissedijk 202. De woningen stonden aan de oostzijde van een caravanstalling. Vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding  bleek het noodzakelijk beide woningen te slopen. Een nieuwe woning aan de westzijde van de caravanstalling is stedenbouwkundig getoetst door de gemeente en de landschapsarchitect van Groenservice Zuid-Holland. Staatsbosbeheer heeft in april 2019, mede op verzoek van Rijkswaterstaat en de gemeente, een stuk grond verkocht aan de eigenaar van de caravanstalling voor de nieuwe woning. Het huidige bestemmingsplan 'Buitengebied West' geeft aan dat de gronden bestemd zijn voor extensieve recreatie. Het bouwen van een bedrijfswoning is hiermee in strijd. De voornaamste doelstelling van het nieuwe bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel planologisch-juridisch kader om de bouw van de bedrijfswoning mogelijk te maken. 

Raadsmemo en samenwerkingsovereenkomst Leiding door het Midden 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo en samenwerkingsovereenkomst Leiding door het Midden vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Leiding door het Midden CV gaat een transportleiding  aanleggen van Vlaardingen naar Den Haag. De leiding wordt aangesloten op de Leiding over Noord die een paar jaar geleden is aangelegd. De leiding gaat via de Heusdenslaan, Lepelaarsingel, Zwanensingel naar het park parallel aan de A4-tunnel en zo richting Midden Delfland. Het gaat om een dubbele leiding die met verschillende werkwijzen wordt aangelegd. Zo zal een deel van de leiding met een boring worden aangelegd en een ander deel in open ontgraving. Ook komt er een aftakpunt, zodat later een distributienetwerk kan worden aangesloten. Dit met het oog op de naderende warmtetransitie als we van het gas af gaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het tracé en heeft de samenwerkingsovereenkomst met WarmtelinQ vastgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over samenwerking, vergoeding van kosten en verantwoordelijkheden over de aanleg en herinrichting en dergelijke. De start van de aanleg is gepland medio 2022.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging vastgesteld. 

  1. 2e voortgangsrapportage 2020 vastgesteld, 
  2. 2e rapportage over de voortgang van de uitvoering van het Herstelplan vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de 2e voortgangsrapportage 2020 (VGR), de bijbehorende begrotingswijziging en de 2e voortgangsrapportage over de uitvoering van het Herstelplan vastgesteld. Het college informeert de gemeenteraad door middel van de 2e voortgangsrapportage 2020 over de financiële afwijkingen op de lopende begroting en stelt de raad voor om de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen. De 2e voortgangsrapportage 2020 pakt positief uit voor de begroting 2020 en 2021 door met name een meevallende gemeentefondsuitkering. Daardoor wordt, als de raad hiermee instemt, het saldo van de jaarschijf 2020 bijgesteld van € 10.172.000 negatief naar € 8.506.000 negatief. Na 2021 verslechtert het begrotingsbeeld door enkele structurele tegenvallende kosten met betrekking tot leerrecht, het kappen van meer bomen door de iepziekte en droogte, leerlingenvervoer, pensioenverplichtingen van bestuurders, uitvoeringskosten participatiewet, inburgering en maatschappelijke opvang en tegenvallende opbrengsten m.b.t. erfpachten.
De 2e voortgangsrapportage van het Herstelplan laat zien dat de uitvoering van het Herstelplan op enkele punten door de coronacrisis vertraging heeft opgelopen. Dit geeft geen aanleiding tot een grote koerswijziging, omdat de ambities uit het Herstelplan nog steeds gerealiseerd kunnen worden.

Beantwoording technische vervolgvragen meerjarenbegroting 2021-2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de technische vervolgvragen over de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van B&W beantwoordt met deze raadsmemo technische vervolgvragen van het CDA, D66, PvdA en ONS Vlaardingen over de Meerjarenbegroting 2021 - 2024. De begroting en de aanvullende ombuigingsvoorstellen worden in de gemeenteraadsvergadering van 12 november besproken.