Openbare besluiten van 3 maart 2020

Raadsmemo motie Eurovisie Songfestival

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie Eurovisie Songfestival vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In mei 2020 vindt het Eurovisie Songfestival plaats in Rotterdam. De CDA-fractie heeft op 17 oktober 2019 via een motie buiten de orde aan het college gevraagd om met de horeca, culturele instellingen en bedrijven te bespreken waar de kansen voor Vlaardingen liggen om zich te profileren en deze partners aan te moedigen deze kansen te grijpen. Het college licht in een memo toe hoe dit is opgepakt. Zo komt op de website www.binnenstadvlaardingen.nl informatie over activiteiten in Vlaardingen rondom het Eurovisie Songfestival. Om bewoners en bezoekers te informeren, maar ook om organisatoren en instellingen elkaar te vinden zodat ze activiteiten op elkaar af kunnen stemmen. Verder is Vlaardingen uiteraard alert op het delen met de (culturele) ondernemers van kansen en mogelijkheden die in het netwerk Vrijetijdseconomie van de MRDH aan de orde komen.

Beantwoording artikel 34-vragen over de energietransitie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over de energietransitie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het collegeakkoord 2019-2022 en de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn duurzaamheidsambities opgenomen. Er is voor duurzaamheid, waar de energietransitie onderdeel van uitmaakt, een jaarlijks structureel exploitatie budget vanaf 2020 van € 250.000 geraamd. De beschikbaarstelling van dit budget is onder voorbehoud van goedkeuring van de Provincie in het kader van het preventieve toezicht van de Provincie. Het college verbindt duurzaamheidsopgaven als klimaatadaptatie aan onze andere grote opgaven zoals de nieuwe Omgevingswet en de Toekomstvisie. Ook aan onze investeringen in scholen, woningen en wegen zijn doelstellingen op duurzaamheid verbonden. Om die doelstellingen te realiseren gaat de gemeente graag in gesprek met andere overheden, regionale en lokale partners, ondernemers, de bewoners van de stad en de gemeenteraad.

Aanwijzen leerplichtambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit aanwijzing leerplichtambtenaar vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft besloten een leerplichtambtenaar aan te wijzen en te belasten met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Leerplichtwet 1969 gegeven voorschriften. De leerplichtambtenaar is aangesteld ter versterking van het team Leerrecht. De leerplichtambtenaar gaat de toezicht- en handhavingstaken uitvoeren in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het herstelplan ‘Naar een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’.

Het college van burgmeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het herstelplan ‘Naar een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’ vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met minder geld de goede dingen voor de stad doen, die uitdaging staat centraal in het herstelplan dat het college naar de raad heeft gestuurd. Sinds eind vorig jaar bekend werd dat de gemeente met een flink financieel tekort te kampen heeft, is er hard gewerkt aan het in beeld brengen van mogelijkheden om met minder geld rond te komen. Het uitgangspunt: werken aan een leefbare stad met een structureel gezonde begroting.

In het herstelplan staan plannen om door efficiënter te werken en meer integraal te werken met minder geld het goede voor de stad te doen. Daarbij vormden niet de financiële gevolgen het uitgangspunt, maar juist ook de mogelijkheden om winst halen op het gebied van leefbaarheid. Met dit herstelplan presenteert het college 15 miljoen aan ombuigingen en daarmee de weg naar een structureel in evenwicht zijnde begroting in 2023.

Vaststellen wijzigingsplan Parallelweg 6-8

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het wijzigingsplan Parallelweg 6-8 vastgesteld,
  2. het besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld,
  3. besloten over te gaan tot tervisielegging van het wijzigingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Toelichting:

Op 17 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan om de bestaande supermarkt aan de Parallelweg 6-8 te slopen en een nieuwe (grotere) supermarkt te realiseren met op de verdiepingen 39 appartementen en het daarmee samenhangende besluit hogere waarden Wet geluidshinder. Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidshinder hebben van 30 december 2019 t/m 10 februari 2020 voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er op 14 januari 2020 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu het wijzigingsplan Parallelweg 6-8 (Hoogvliet) en het besluit hogere waarden vastgesteld. Het doel van het wijzigingsplan is het verkrijgen van een planologisch-juridisch kader om de voorgenomen ontwikkeling voor het vergroten van de supermarkt met op de verdiepingen 39 appartementen mogelijk te maken.