Openbare besluiten van 31 mei 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Benoeming van leden in diverse gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel tot benoeming van leden in diverse gemeenschappelijke regelingen vastgesteld,
  2. het benoemingsbesluit verbonden partijen vastgesteld,
  3. het benoemingsbrieven, gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen en samenwerkingsverbanden vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Nu de wethouders zijn benoemd en de portefeuilleverdeling is vastgesteld is de tijd aangebroken om de bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen vast te stellen. Voor een deel van de verbonden partijen moet de raad besluiten tot de benoeming, waarvoor het college een raadsvoorstel heeft vastgesteld. Voor een ander deel worden de vertegenwoordigers door het college benoemd, waartoe het college vandaag heeft besloten. De gemeenten benoemen de leden van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen door het algemeen bestuur van de betreffende regeling.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2021 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2021 gevoerde beleid en beheer. Op 19 april stelde het college de jaarstukken al in concept vast, zodat ze beschikbaar konden worden gesteld aan de accountant ter controle. Nu de accountantscontrole is afgerond, heeft het college de jaarstukken definitief vastgesteld.

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 24.093.000. Dit resultaat is met name tot stand gekomen doordat projecten of werkzaamheden geen doorgang konden vinden door de coronapandemie of doordat de middelen te laat beschikbaar kwamen om voor het einde van het jaar in te zetten. Het positieve resultaat laat zien dat ook dit jaar de nodige stappen zijn gezet om grip te houden op de gemeentelijke begroting. Van dit resultaat is namelijk slechts 3 miljoen, ongeveer 1% van de totale begroting, niet van tevoren voorzien.
Het college stelt aan de raad voor om de middelen voor projecten en werkzaamheden over te hevelen die vorig jaar niet konden worden uitgevoerd, zodat dat dit jaar alsnog doorgang kan vinden. Daarnaast stelt het college voor om het resterende bedrag van € 22.847.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Zie persbericht ‘College presenteert jaarrekening en financieel vooruitzicht’ voor meer informatie.

Raadsvoorstel tot vaststellen Concept 1e voortgangsrapportage 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen Concept 1e voortgangsrapportage 2022 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad wordt door middel van de voortgangsrapportage op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen op de lopende begroting van 2022. De raad wordt vervolgens voorgesteld om de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen. Voorafgaand aan de 1e voortgangsrapportage was het saldo van de begroting € 6.603.000 positief. Dit saldo wordt neerwaarts bijgesteld naar € 4.349.000 positief. Ook de drie daaropvolgende jaren laten een negatieve bijstelling zien op de begroting. De belangrijkste reden hiervoor is de negatieve bijstelling van de BUIG-gelden (vergoeding voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen) door het Rijk. Door een gunstige economische ontwikkeling is de werkloosheid momenteel historisch laag. Daarom heeft het Rijk besloten om de rijksvergoeding aan gemeenten te verlagen. Ook in Vlaardingen is een daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Helaas weegt deze verlaging niet op tegen de bijstelling van de rijksvergoeding, met een negatief effect op de begroting tot gevolg. Het college geeft aan dat zij aan Stroomopwaarts hebben gevraagd om met voorstellen te komen hoe het aantal bijstandsuitkeringen in Vlaardingen nog verder verlaagd kan worden.

Zie persbericht ‘College presenteert jaarrekening en financieel vooruitzicht’ voor meer informatie.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Ieder voorjaar biedt het college aan de gemeenteraad de voorjaarsnota aan (ook wel kadernota genoemd). Hierin wordt normaal gesproken beleidsmatige en financiële keuzes voorgelegd die vervolgens verder worden uitgewerkt in de begroting voor het komende jaar. Dit jaar zijn deze keuzes voor het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren al opgenomen in het pas opgestelde coalitieakkoord op hoofdlijnen 'Groei en bloei voor Vlaardingen'. Het college stelt in deze voorjaarsnota daarom zelf geen nieuw beleid voor. Deze voorjaarsnota is daarom in feite alleen een actualisatie van het financieel meerjarenperspectief aan de hand van de meest recente ontwikkelingen, zoals de keuzes uit het coalitieakkoord.

In de voorjaarnota kijkt het college vooruit naar de komende vier jaar. Naast de tegenvaller door de negatieve bijstelling van de BUIG-uitkering van het Rijk houdt het college in de voorjaarsnota ook rekening met een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo door de aanbestedingsresultaten van de inkoop van jeugdzorg. Dit leidt ertoe dat in 2023 een begrotingssaldo van € 0,8 miljoen nadelig wordt verwacht met oplopende tekorten in de jaren daarna.

Het college nodigt de oppositie, ondanks de tegenvallers, uit om tijdens de behandeling van de voorjaarsnota invulling te geven aan de financiële ruimte van € 500.000 die in het coalitieakkoord is opgenomen voor voorstellen vanuit de gemeenteraad voor nieuw beleid los van de afspraken die in het coalitieakkoord op hoofdlijnen zijn opgenomen. Omdat het college in het najaar een sluitende begroting verwacht te presenteren, blijven zij deze ruimte aan de oppositiepartijen bieden zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Zie persbericht ‘College presenteert jaarrekening en financieel vooruitzicht’ voor meer informatie.

Raadsmemo duiding jaarstukken 2021, 1e voortgangsrapportage 2022 en voorjaarnota 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo duiding jaarstukken 2021, 1e voortgangsrapportage 2022 en voorjaarsnota 2022 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Alhoewel de jaarstukken 2021, de 1e voortgangsrapportage 2022 en de voorjaarsnota 2022 allemaal een eigen doel hebben, kunnen ze niet los van elkaar worden gezien. Alleen samen geven ze namelijk goed inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Met het raadsmemo wil het college dit inzicht bieden.
Het financieel meerjarenperspectief laat tekorten zien op de begroting. Bij het aanbieden van de concept meerjarenbegroting 2023 -2026 doet het college de raad voorstellen hoe zij de ontstane tekorten op willen lossen. Ervaringen uit het verleden laten zien dat met name vergoedingen vanuit het Rijk fluctueren. Het kan mee- en tegenvallen. Daarnaast is er, omdat er rekening is gehouden met deze risico’s, genoeg geld in de algemene reserve om dit tijdelijk op te vangen, mocht dat nodig zijn. Dat is ook de reden dat het college op dit moment vindt dat er geen reden tot zorg is en ze vasthouden aan de keuzes die in het coalitieakkoord zijn opgenomen.
Zie persbericht ‘College presenteert jaarrekening en financieel vooruitzicht’ voor meer informatie.

Raadsvoorstel tot vaststellen van het bestemming Vergulde Hand Oost, eerste herziening

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van het bestemming Vergulde Hand Oost, eerste herziening vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In maart 2020 heeft de gemeenteraad het Herstelplan 'Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen' vastgesteld. Eén van de aandachtpunten daarin is de aanpak van ondermijning. Ook op het bedrijventerrein Vergulde Hand Oost en Groot Vettenoord is sprake van ondermijning. Dit is vaak het geval bij aan autobedrijven gerelateerde activiteiten (automotive). Om ondermijning op deze bedrijventerreinen tegen te gaan, heeft de raad in april 2021 een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit voorbereidingsbesluit werd de bestaande situatie in feite bevroren en konden niet zonder meer nieuwe autobedrijven zich op het bedrijventerreinen Vergulde Hand Oost en Groot Vettenoord vestigen en/of splitsen. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld een bestemmingsplan vast te stellen en om diverse maatregelen planologisch door te voeren. Dit met het doel een bijdrage te leveren aan het creëren van een aantrekkelijk vestigings-/ondernemersklimaat.

Raadsvoorstel tot vaststellen van het Bestemmingsplan Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex, eerste herziening

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van het Bestemmingsplan Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex, eerste herziening, vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In maart 2020 heeft de gemeenteraad het Herstelplan 'Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen' vastgesteld. Eén van de aandachtpunten daarin is de aanpak van ondermijning. Ook op het bedrijventerrein Vergulde Hand Oost en Groot Vettenoord is sprake van ondermijning. Dit is vaak het geval bij aan autobedrijven gerelateerde activiteiten (automotive). Om ondermijning op deze bedrijventerreinen tegen te gaan, heeft de raad in april 2021 een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit voorbereidingsbesluit werd de bestaande situatie in feite bevroren en konden niet zonder meer nieuwe autobedrijven zich op het bedrijventerreinen Vergulde Hand Oost en Groot Vettenoord vestigen en/of splitsen. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld een bestemmingsplan vast te stellen en om diverse maatregelen planologisch door te voeren. Dit met het doel een bijdrage te leveren aan het creëren van een aantrekkelijk vestigings-/ondernemersklimaat.

Afdoening brieven China Garden en Woon Kracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de antwoordbrief aan China Garden over Woonvisie vastgesteld,
  2. de antwoordbrief aan Woon Kracht over woningtekort vastgesteld.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft 2 brieven beantwoord die waren gericht aan de gemeenteraad. De raad heeft deze vragen ter afdoening aan het college doorgezonden. De gemeenteraad ontvangt, zoals gebruikelijk bij dit soort brieven, een afschrift van het antwoord van het college.
De eerste brief is van een ondernemer in de Rivierzone die naar aanleiding van de besluitvorming rondom de Woonvisie 2021-2030 ‘Samen bouwen aan Vlaardingen’. De ondernemer maakt zich zorgen over de inpassing van de nieuwbouw rondom zijn bedrijfspand. Dat gaat vooral over de bouwhoogte, het bouwvolume en over de negatieve gevolgen die dat voor zijn bedrijfsexploitatie kan hebben. De Rivierzone moet een gemengd gebied blijven met ruimte voor iedereen, dus naast wonen ook voor ondernemers.
Het college geeft in de beantwoording aan dat de Rivierzone een gemengd zal worden, waar verschillende functies naast elkaar zullen bestaan. De ingebrachte zienswijze op de gebiedsvisie, die gelijkluidend is als in deze brief vermeld, beantwoordt het college op korte termijn in een Nota van Zienswijzen. In die nota krijgt iedere indiener van een zienswijze een beargumenteerd antwoord. Het college plant daarnaast een gesprek in met de ondernemer en de ontwikkelaar BEMOG om over de wederzijdse belangen te spreken.
De tweede brief is van de stichting Woon Kracht, een stichting met ideeën en oplossingen om de nijpende tekorten aan woningen aan te pakken, vooral door woonunit- communities te bouwen. De stichting informeert of Vlaardingen daarvoor grond beschikbaar heeft. Het college geeft in de beantwoording aan het te waarderen dat vele partijen zich hard maken om een bijdrage te leveren aan het woningtekort dat ook Vlaardingen kent. Daarom zet het college ook in op het toevoegen van nieuwe woningen, waaronder flexwoningen. De gronden die de gemeente ter beschikking heeft zijn echter schaars en worden waar mogelijk al ingezet. Het is daarom niet mogelijk, hoe sympathiek het initiatief ook is, om gronden aan de stichting ter beschikking te stellen.


Raadsmemo over subsidie zwembad de Kulk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over subsidie zwembad de Kulk vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In 2020 stond de gemeente Vlaardingen voor een grote ombuigingsopgave. Tegen die achtergrond is destijds besloten ook te kijken naar eventuele verlagingen van de subsidies voor het zwemmen. Nader onderzoek wijst nu uit dat er geen reële mogelijkheden zijn tot bezuinigen op subsidies aan het zwembad De Kulk. In afwachting van de toekomstvisie en -scenario's voor zwemmen in Vlaardingen, waaraan momenteel ook gewerkt wordt, zullen de subsidies voor zwemmen ongemoeid worden gelaten.

Raadsmemo nota Vlaardingen MBO-stad

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Uitvoeringsnota Vlaardingen MBO-stad vastgesteld,
  2. Raadsmemo Vlaardingen MBO-stad vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de nota 'Vlaardingen MBO-stad' vastgesteld en geeft daarmee aan serieus werk te willen maken van de ambitie om gezamenlijk van Vlaardingen een innovatieve opleidingsstad te maken.
Vlaardingen wil zich als MBO-stad profileren en daarmee aantrekkelijk maken voor jongeren. De gemeente werkt al met allerlei partners samen in de Food Innovation Academie (FIA) en de Zorg Innovatie Academie (ZIA). De gemeente ziet veel kansen en mogelijkheden voor onderwijs in de sectoren Food, Zorg en Techniek. Het tekort aan gekwalificeerde medewerkers in deze sectoren is groot. Het mes snijdt aan twee kanten. Mbo-opleidingen bieden perspectief op werkgelegenheid voor jongeren en voor ondernemers zorgt het voor goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers.

Het college wil zo snel mogelijk met het programma aan de slag. Daarom stelt zij de gemeenteraad in de eerste voortgangsrapportage voor om het gevraagde budget voor 2022 beschikbaar te stellen. Dit kan binnen de bestaande begroting, door geld dat elders vrijkomt omdat gereserveerde budgetten niet zijn besteed. De middelen voor de jaren 2023 - 2026 staan in het coalitieakkoord en worden opgenomen in de meerjarenbegroting.

Vlaardingen MBO-stad
De ambitie om Vlaardingen te profileren als MBO-stad en zo onze stad aantrekkelijk te maken voor jongeren, door ze perspectief te bieden op een baan is niet nieuw. Zo staat de ambitie benoemd in de Toekomstvisie 2020-2040 en in de Woonvisie. Vanwege de wankele financiële positie van de gemeente de afgelopen periode, was de aandacht gericht op andere prioriteiten. Er is veel energie en motivatie bij onze partners in de stad en in de regio om samen te werken aan 'Vlaardingen MBO-stad'. Partners zijn o.a. ondernemers, Food Innovation Academy, Zorg Innovatie Academie, Educatief Informatie Centrum van de Rotterdamse Haven (EIC), Technoplaza (Lentiz Life), JINC, BAAK, S'DAM, Kade 40, de concept Techniek Campus, MRDH, provincie Zuid-Holland en Riverboard.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake ontwikkeling en overgewicht van Vlaardingse kinderen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Rots inzake ontwikkeling en overgewicht van Vlaardingse kinderen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college gaat onder andere in op het aantal peuters dat via het consultatiebureau (CJG) een indicatie krijgt voor voorschoolse educatie. Het CJG geeft deze indicatie als er sprake is van taalachterstand. Ouders van deze kinderen worden vervolgens door Stichting Aanzet begeleid naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voor de voorschoolse educatie. Het aantal peuters dat naar de voorschoolse educatie gaat daalt, net als het aantal peuters dat naar de reguliere kinderopvang gaat. Kinderen met een taalachterstand in onze stad maken goed gebruik van het aanbod voorschoolse educatie.
Zowel peuters als kinderen op de basisschool hebben in Vlaardingen meer risico op onderwijsachterstand dan gemiddeld elders in Nederland. Door corona zijn de onderwijsachterstanden in onze stad groter geworden. Dit wordt echter snel aangepakt. Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van onderwijsachterstanden als gevolg van corona.


Tot slot, de gemeenten is JOGG-gemeente en monitort de ontwikkeling van het gewicht en de gezondheid van kinderen via onderzoeken die de GGD uitvoert.