Openbare besluiten van 30 juni 2020

Beantwoording artikel 34-vragen over verdwenen leerlingen tijdens de coronacrisis

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 34-vragen van de heer De Reus (CU-SGP) over verdwenen leerlingen tijdens de coronacrisis vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het team Leerrecht werkt namens de gemeente Vlaardingen nauw samen met scholen en maatschappelijke organisaties (zoals de wijkteams) om kinderen waar scholen geen contact mee hebben/krijgen weer in beeld te krijgen, te benaderen en te begeleiden. In Vlaardingen is tijdens de coronacrisis het aantal onbereikbare (kwetsbare) leerlingen niet toegenomen.

Definitief vaststellen anterieure overeenkomst Van der Kooij-locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van twee locaties van het voormalige automobielbedrijf P.A. van der Kooij in de wijk Ambacht definitief vastgesteld,
  2. zakelijke samenvatting van deze overeenkomst binnen 2 weken na de totstandkoming ervan doen publiceren conform de wettelijke regeling.

Toelichting:

Op 12 mei 20202 heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen uitgesproken om voor twee locaties van het voormalige Automobielbedrijf P.A. van der Kooij in Ambacht een anterieure overeenkomst aan te gaan met de grondeigenaar. In een anterieure overeenkomst maken partijen afspraken over bijvoorbeeld de grondprijs, de ruimtelijke onderbouwing en de wijze waarop de gemeente de projectontwikkelaar faciliteert bij de realisatie van het plan. De gemeenteraad is geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Het college heeft de anterieure overeenkomst op 30 juni 2020 definitief vastgesteld. Deze overeenkomst zal ter uitvoering van dit collegebesluit door partijen worden ondertekend. Zoals in de wet is voorgeschreven zal een zakelijke samenvatting van deze overeenkomst binnen 2 weken na de ondertekening worden gepubliceerd. In het najaar van 2020 wordt een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de planaanpassingen naar aanleiding van de opmerkingen van bezoekers uit een eerdere bijeenkomst worden besproken en tevens de te volgen ruimtelijke procedure zal worden toegelicht.

Opdracht tot Ontvlechting hosting bedrijfsvoering

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. in samenwerking met de colleges van Maassluis en Schiedam, met inachtneming van de adviezen/aanbevelingen van de Ondernemingsraad (OR), de bedrijfsvoeringstaken van de ‘hostende’ gemeenten definitief over te dragen aan Stroomopwaarts;
  2. de gemeentesecretarissen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de directeur van Stroomopwaarts gezamenlijk opdracht te geven hier nader uitvoering aan de te geven;
  3. de OR en de vakbonden via het lokaal overleg te informeren over dit besluit.;
  4. de raadsmemo ontvlechting hosting bedrijfsvoering vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben in 2014 besloten om de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts (SOW) op te richten. Daarbij is toen de keuze gemaakt om ondersteunende diensten op het gebied van de bedrijfsvoering van SOW te leveren vanuit de drie gemeenten (hostingmodel). Denk hierbij aan diensten als financiën, HRM, juridische zaken en ICT. Dit model blijkt niet (meer) te passen.

Het uitgangspunt is nu om SOW volledig zelf verantwoordelijk te maken voor haar bedrijfsvoering. Daarom hebben de drie gemeenten medio 2019 het bureau BMC opdracht gegeven om een advies uit te brengen hoe dit het beste vorm te geven. Dit advies was in februari 2020 gereed. Op basis hiervan hebben de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op 31 maart een voorgenomen besluit genomen om de bedrijfsvoeringstaken van de ’hostende’ gemeenten volledig over te dragen aan Stroomopwaarts. De ondernemingsraden van de drie gemeenten en Stroomopwaarts hebben positief geadviseerd.

Lokale evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) t.b.v. Rijksevaluatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • de lokale evaluatie van de toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in de gemeente Vlaardingen vastgesteld,
  • de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de lokale evaluatie van de toepassing Wbmgp in de gemeente Vlaardingen vastgesteld,
  • de raadsmemo lokale evaluatie Wbmgp/Rotterdamwet t.b.v. Rijksevaluatie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen past sinds 8 april 2016 (met verlenging op 6 april 2020) artikel 9 (voorrangsartikel) van de Wbmgp toe op 650 corporatiewoningen in drie buurten van de Westwijk. Hierbij krijgen woningenzoekenden die qua omvang huishouden (aantal kamers = maximaal aantal personen) en inkomen (boven de huurtoeslaggrens tot middeninkomensgrens) voldoen aan de criteria voorrang bij woningtoewijzing. Hiermee wordt gestreefd om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door meer differentiatie in inkomensverdeling van de bewoners en betere afstemming van huishoudens op de grootte van de woning te bewerkstelligen. In Vlaardingen zijn begin mei digitale interviews met bewoners en professionals in de Westwijk afgenomen om de kwalitatieve ervaringen met leefbaarheid in de wijk en de Wbmgp op te halen. De informatie die uit de interviews naar voren komt is nieuw ten opzichte van de eerder verzamelde kwantitatieve data voor de verlengingsaanvraag en geeft aanvullende inzichten over de beleving. Gezamenlijk vormen deze twee bronnen de input voor de lokale evaluatie van de toepassing van de Wbmgp in de gemeente Vlaardingen. De lokale evaluatie wordt gebruikt als input voor de Rijksevaluatie van de Wbmgp die eind 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Compensatieplan bedrijfsterreinen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het concept compensatieplan bedrijfsterreinen en agendeert de geplande vervangende nieuwbouw van ca 10.000 m2 kantoren bij de MRDH.

Toelichting:

Op verzoek van de MRDH is aan alle gemeenten een compensatieplan gevraagd voor bedrijfsterreinen, die een andere bestemming krijgen. In Vlaardingen betreft dit vooral de voormalige Unileverlocatie en de KW-haven die in transitie zijn.