Openbare besluiten van 5 april 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording art 34 vragen opvang van Oekraïense vluchtelingen in het pand van de daklozenopvang

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de art 34 vragen opvang van Oekraïense vluchtelingen in het pand van de daklozenopvang van de heer Boers vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college aan dat er sinds 11 maart 2022 12 Oekraïense vluchtelingen onderdak hebben in de boerderij aan de Broekpolderweg 249. Hier werden op het moment dat onder andere de 1,5 meter maatregel gold vanwege corona dak- en thuislozen opgevangen tijdens de zogeheten winteropvang-regeling. De 1,5 meter afstand kon niet gerealiseerd worden in de reguliere daklozenopvang van de Elementen aan de Nijverheidsstraat. De maatregelen gelden niet meer, waardoor de boerderij beschikbaar kwam voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Zevende wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Zevende wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt de gemeenteraad voor om maximaal vijf keer per jaar, per horecagelegenheid, een ontheffing van de geluidsnormen te verlenen voor het terras.

Raadsvoorstel Niet toepassen verhoogde kwijtschelding afvalstoffenheffing AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten

Het college van burgemeester en wethouders heeft raadsvoorstel Niet toepassen verhoogde kwijtschelding afvalstoffenheffing AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Dit jaar zouden AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten met meer spaargeld op hun rekening mogelijk kwijtschelding van de afvalstoffenheffing kunnen krijgen. De grens aan het eigen vermogen om hiervoor in aanmerking te komen, zou worden verhoogd met € 2.000,-. Doordat er landelijk vertraging is opgelopen in het wettelijk mogelijk maken hiervan, kan de Regionale Belasting Groep (RBG) namens de gemeente Vlaardingen de afvalstoffenheffing van deze groep inwoners nog niet kwijtschelden en moet de verordening van de gemeente waarin dit was opgenomen worden aangepast. Naar verwachting is de kwijtschelding per 1 januari 2023 wel mogelijk voor deze groep.

Structurele financiële bijdrage aan Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit om vanaf 2022 een financiële bijdrage van € 10.000,- per jaar aan Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland te betrekken bij Voortgangsrapportage 2022 vastgesteld.

Toelichting:

In de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland zijn negen gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden-Delfland Vereniging en LTO Noord afdeling Delflands Groen vertegenwoordigd. Het doel van de samenwerking is om het landschap tussen de steden te beschermen en te ontwikkelen. Dat doet de landschapstafel door te werken aan de doelen uit de visie op het Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat werk wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage vanuit de gemeenten en bijdragen van anderen. Tot op heden is Vlaardingen de enige deelnemende gemeente die niet financieel bijdraagt aan de samenwerking. Omdat het belang van de samenwerking in de Landschapstafel in de loop der jaren duidelijker geworden is, heeft het college van burgemeester en wethouders nu besloten met ingang van 2022 een financiële bijdrage van € 10.000,- per jaar aan Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland te betalen en deze structureel in de begroting op te nemen middels de 1ste Voortgangsrapportage 2022.

Aanwijzen secretaris van de kamer Sociale Zaken van de bezwaarschriftencommissie Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. een medewerker, werkzaam voor de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS, met ingang van 1 mei 2022 aan te wijzen tot plaatsvervangend secretaris van de kamer Sociale Zaken van de bezwaarschriftencommissie en haar te machtigen om het college dan wel de burgemeester te vertegenwoordigen in en buiten rechte in procedures op grond van regelingen die door Stroomopwaarts MVS worden uitgevoerd.
  2. besloten wegens de beëindiging van de werkzaamheden voor de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS de aanwijzing als (plaatsvervangend) secretaris in te trekken van een andere medewerker.

Toelichting:

Het college heeft besloten om een medewerker van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de kamer Sociale Zaken van de bezwaarschriftencommissie. Ook heeft het college besloten de aanwijzing in te trekken van een andere medewerker als (plaatsvervangend) secretaris wegens beëindiging van de werkzaamheden voor de gemeenschappelijke regeling.

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft in 2019 ingestemd met een Verbeterplan. In deze gemeenschappelijke regeling zijn wijzigingen nodig. Met dit wijzigingsbesluit worden taken en bevoegdheden gedelegeerd naar de GRJR, wat het voor de GRJR en de regiogemeenten mogelijk maakt om efficiënt te kunnen werken.

Raadsvoorstel over de sporthal op de Claudius Civilislaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel over de sporthal op de Claudius Civilislaan vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college licht aan de raad de redenen toe waarom er een extra bedrag van € 1.599.270 nodig is voor het bouwen van de sporthal aan de Claudius Civilislaan. De sporthal is onder andere bedoeld voor het bewegingsonderwijs van het College VOS en voor de trainingen en binnensportwedstrijden van handbal- en korfvalvereniging sc Twist. In de begroting staat hiervoor nu een totaalbedrag van € 8.860.000.

Inmiddels is de aanbestedingsprocedure doorlopen en is de omgevingsvergunning met een zienswijze vastgesteld. De aanbieding van de aannemer is bekend, maar deze is aanzienlijk hoger dan het bedrag op de begroting. Dit heeft onder andere te maken met de stijgende bouwkosten. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om te besluiten om de benodigde extra middelen ter waarde van € 1.599.270 ter beschikking te stellen.

Raadsmemo over de blaashal

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de blaashal vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Na de onverwachte sluiting van de Westwijkhallen eind 2021 heeft de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld om een blaashal aan te schaffen. De toen beschikbare blaashal bleek helaas om meerdere redenen niet plaatsbaar op de beoogde locatie (een sportveld van sc Twist). De bodem bleek daar te zacht, waardoor de aangeboden schroefankers de blaashal niet op zijn plek zouden kunnen houden. Klapankers (die groter en zwaarder zijn) zouden te veel schade aan de omringende velden aanrichten. De zware storm in februari heeft de noodzaak van een gedegen voorbereiding nog eens extra onderstreept. Nader onderzoek is daarom nodig, zowel naar locaties als naar beschikbare types blaashallen.

Intussen zijn er tijdelijke maatregelen getroffen voor het bewegingsonderwijs van het College VOS en voor de binnensportcompetitie van sc Twist. Leerlingen van het College VOS sporten nu deels buiten en maken deels gebruik van de Erasmushal. Sc Twist maakt voor de binnensportcompetitie gebruik van sportruimte in Vlaardingen, maar vanwege het capaciteitstekort is het daarnaast noodzakelijk dat sc Twist deels thuiswedstrijden speelt in sporthallen in andere gemeentes. In april/mei begint het buitensportseizoen, dan kan sc Twist weer gebruikmaken van de sportvelden.

De gemeente spant zich in om te komen tot de beste locatie met de meest veilige constructie voor het realiseren van een blaashal in Vlaardingen. Het streven is nu om in het najaar een blaashal neer te zetten, voordat het binnensportseizoen van start gaat, dus in september/oktober 2022. De aanschaf van de blaashal is volgens het college van burgemeester en wethouders nog steeds de beste keuze voor het oplossen van het gebrek aan binnensportruimte na het wegvallen van de Westwijkhallen. De blaashal geeft de gemeente Vlaardingen extra ruimte totdat de nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan gerealiseerd is. Ook is een blaashal inzetbaar voor diverse andere doeleinden in de komende tien jaar.