Openbare besluiten van 29 augustus 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo Reactie op het accountantsverslag van Deloitte over de jaarstukken 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Reactie op het accountantsverslag van Deloitte over de jaarstukken 2022 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de raad over de manier waarop de gemeente aan de slag gaat met de observaties aanbevelingen van de accountant naar aanleiding van de jaarstukken. Het college gaat door met de eerder geformuleerde verbeteracties op het gebied van budgetbeheersing en het verbeteren van processen rondom grondexploitatie, inkoop en aanbesteding, subsidieverstrekking en inkomende subsidies. De aanbevelingen van de accountant zijn door het college vertaald in verbeteracties onder andere op het gebied van contractmanagement, frauderisicoanalyse en rechtmatigheidsverantwoording waardoor er nog meer grip komt op de gemeentelijke financiën.

Raadsvoorstel nieuwbouw AWZI Groote Lucht op terrein Vergulde Hand West 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel nieuwbouw AWZI vastgesteld, 
  2. besloten tot het voornemen om de samenwerkingsovereenkomst met het Hoogheemraadschap van Delfland aan te gaan en de raad in het onder 1. bedoelde raadsvoorstel tevens in de gelegenheid te stellen over dit voornemen wensen en bedenkingen kenbaar te maken, met dien verstande dat - als de raad geen wensen of bedenkingen heeft - het voorgenomen besluit tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst definitief is;
  3. besloten tot het voornemen tot het aankopen van de grond, die (deels) benodigd is voor de realisatie van de nieuwbouw van de AWZI, van Védégé Projecten B.V., met inachtneming van hetgeen is opgenomen in de bijlage 'Uitgangspunten voor de koopovereenkomst met Védégé Projecten B.V.', en de raad in het onder 1. bedoelde raadsvoorstel in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van dit voorgenomen besluit;
  4. besloten tot het voornemen tot het verkopen van de voor de realisatie van de nieuwbouw van de AWZI benodigde grond aan het Hoogheemraadschap van Delfland, conform de uitgangspunten in de bijlagen bij de onder II. bedoelde samenwerkingsovereenkomst, en de raad in het onder 1. bedoelde raadsvoorstel in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van dit voorgenomen besluit;
  5. op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding op te leggen tot aan het moment van de inschrijving in de openbare registers van het Kadaster van de met Védégé Projecten B.V. en het Hoogheemraadschap van Delfland te sluiten koopovereenkomsten op de bijlage 'voorwaarden koopovereenkomst AWZI Vergulde Hand West' bij de samenwerkingsovereenkomst met het Hoogheemraadschap van Delfland, de onder 3. bedoelde bijlage 'uitgangspunten voor de koopovereenkomst met Védégé Projecten B.V. en op de vertrouwelijke financiële bijlage bij het raadsvoorstel'';
  6. de brief aan het Directoraat Generaal Oekraïne vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft vandaag het raadsvoorstel vastgesteld waarin aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de plannen van het Hoogheemraadschap van Delfland voor nieuwbouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht. Delfland heeft in 2021 de wens uitgesproken om een nieuwe AWZI te bouwen, omdat de huidige installatie aan het einde van zijn levensduur en capaciteit is. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zorgen geuit over de plannen. Na uitvoerig onderzoek en intensief overleg is het college met Delfland tot een overeenkomst gekomen die niet alleen de zorgen van de gemeenteraad en inwoners wegneemt, maar ook nog een verbetering oplevert voor de stad. 

Zie voor meer informatie persbericht ‘Plannen voor verplaatsing afvalwaterzuiveringsinstallatie voorgelegd aan gemeenteraad’

Nadere regels subsidieproces verwijderen rookkanalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Subsidieregeling verwijderen rookkanalen gemeente Vlaardingen vastgesteld. 

Toelichting:

De gemeente introduceert een subsidie voor het verwijderen van rookkanalen inclusief bijbehorende kachel met als doel de luchtkwaliteit in Vlaardingen te verbeteren. Met de subsidie krijgen Vlaardingse huiseigenaren de mogelijkheid om een houtkachel, pelletkachel of open haard, welke is aangesloten op een rookkanaal binnenshuis, te verwijderen.

Zie voor meer informatie persbericht