Openbare besluiten van 29 april 2020

Beantwoording artikel 34-vragen over corona in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over corona in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft op vragen van de heer Thiel aangegeven dat zij alles binnen haar mogelijkheden doet om het welzijn van inwoners en personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg te waarborgen. 

Het college is bezorgd over (kwetsbare) inwoners, waaronder ouderen, zowel thuis als in verpleeg- en verzorgingshuizen. Landelijk heeft de coronacrisis grote impact op verpleeg- en verzorgingshuizen. Besmettingen van ouderen én van verzorgend personeel zijn landelijk een bron van zorg. Zo ook in Vlaardingen. Het college heeft regelmatig contact met verpleeg- en verzorgingshuizen en heeft er het volste vertrouwen in dat de instellingen zowel aan hun cliënten als aan hun personeel de zorg en ondersteuning geven in deze crisis die voldoet aan de richtlijnen van het RIVM.

Compensatie ouderbijdrage voor kinderen die gebruik maken van door de gemeente gesubsidieerde peuteropvang  

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met compensatie ouderbijdrage voor ouders met kinderen die gebruik maken van door de gemeente gesubsidieerde peuteropvang.

Toelichting: 

Nu de kinderopvang per 16 maart gesloten is en alleen beschikbaar is voor een specifieke groep kinderen als noodopvang lopen de kosten voor alle vormen van kinderopvang door, terwijl de inkomsten (in de vorm van ouderbijdragen) dreigen weg te vallen. Het college heeft besloten de gesubsidieerde kinderopvang in Vlaardingen in de ouderbijdrage te compenseren. De gemeente krijgt hiervoor geld van het rijk dat wordt doorgezet naar de kinderopvangorganisaties.  

Raadsvoorstel tot het kennis nemen van het jaarverslag 2019 en het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de VRR 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van het jaarverslag 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR),
 2. het raadsvoorstel zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de VRR vastgesteld, 
 3. de antwoordbrief aan de VRR m.b.t. de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de VRR vastgesteld. 

Bijlage:

 • VRR (pdf, 17 MB)

Toelichting:

Gelet op het feit dat de wijzigingen geen invloed hebben op het niveau van de dienstverlening en de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in lijn is met gemaakte afspraken, stemt het college in met de 1e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

Raadsvoorstel tot zienswijze begroting 2021 DCMR Milieudienst Rijnmond en kennisnemen van jaarrekening 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de jaarrekening 2019 van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
 2. het raadsvoorstel zienswijze begroting 2021 DCMR Milieudienst Rijnmond tot het niet indienen van een zienswijze vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de beoogde vaststelling van de jaarrekening 2019 door het algemeen bestuur van de DCMR, mits er een accountantsverklaring wordt afgegeven. Het dagelijks bestuur van de DCMR heeft afgelopen 9 april ingestemd met deze jaarrekening. Daarnaast informeert het college de gemeenteraad in een raadsmemo over de conceptbegroting van de DCMR voor 2021. De conceptbegroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die het dagelijks bestuur op 13 februari 2020 heeft vastgesteld, waaronder de indexering van de bijdragen. In de begroting 2021 staan eveneens het meerjarig beleidskader en de programma's Milieubeheer en Bedrijfsvoering voor 2021, de financiële kaders per programma en participant en de meerjarige verlies- en winstrekening. Er is volgens het college geen aanleiding om een zienswijze op deze begroting in te dienen. 

Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijzen op concept-begroting 2021 en concept-treasurystatuut 2021 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de (voorlopige) jaarrekening 2019 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,
 2. het raadsvoorstel tot vaststellen zienswijzen op conceptbegroting 2021 en concept-treasurystatuut 2021 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld.

 
Bijlage:

Toelichting:

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken 23 gemeenten samen aan het vernieuwen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid, het versterken van stad en omgeving en de energietransitie. Het strategisch kader voor de begroting 2021 wordt gevormd door deze vier ambities. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om zienswijzen op de conceptbegroting 2021 en het concept-treasurystatuut 2021 van de MRDH vast te stellen en daarmee het belang van bereikbaarheid, stedelijke infrastructuur, aansluiting van het hoofdwegennet op het onderliggend wegennet, intermediaire zones, campusvorming en vrijetijdseconomie te onderstrepen. 

Raadsvoorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2019 en het vaststellen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de GR Jeugdhulp Rijnmond 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de jaarstukken 2019 van de GR Jeugdhulp Rijnmond,
 2. het raadsvoorstel voor een conceptzienswijze op de begrotingswijziging 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vastgesteld. 

 
Bijlage:

Toelichting: 

De voorlopige jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) over 2019 sluit hoger af dan verwacht. Dit komt met name door een stijging van de zorgkosten. Het aantal jongeren dat in 2019 jeugdhulp kreeg is niet gestegen, wel de kosten per jongere. De begroting voor 2020 is aangepast op een realistische verwachting van het zorggebruik. In de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de ombuigingen verwerkt uit  het herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze inzake begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2025 ROGplus 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling ROGplus,
 2. het raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze inzake Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2025 ROGplus vastgesteld. 

 
Bijlage:

Toelichting: 

De Ontwerpbegroting 2021 en het Meerjarenperspectief 2022-2025 zijn gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van kosten en baten en de aantallen inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening. Het beroep op Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening stijgt door autonome ontwikkelingen zoals de vergrijzing van inwoners, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen werken samen aan maatregelen om de kostenontwikkeling te beheersen. De extra taakstelling voor Vlaardingen uit  het herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’ is nog niet verwerkt in de  Ontwerpbegroting en het Meerjarenperspectief omdat besluitvorming over de beheersmaatregelen nog in voorbereiding is. 

Raadsvoorstel tot kennisname van de begroting 2021 en het jaarverslag 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR)

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR)
 2. het raadsvoorstel zienswijze begroting 2021 de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) tot het niet indienen van een zienswijze is vastgesteld.

Bijlage:

 • GGD (pdf, 2 MB)

Toelichting: 

Omdat er geen extra bijdrage wordt gevraagd voor de uitvoering van de basistaken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, stelt het college de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021.

Raadsvoorstel tot instemming met de ontwerpbegroting 2021 van de Regionale Belasting Groep  en tot het afzien van het indienen van zienswijzen  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot instemming met de ontwerpbegroting 2021 van de Regionale Belasting Groep en tot het afzien van het indienen van zienswijzen vastgesteld.

Bijlage:

Raadsvoorstel tot zienswijze bij de begroting 2021 meerjarenbegroting 2022-2024 en de begrotingswijziging 2020 bestemming resultaat 2019 van Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot zienswijze bij de begroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024 en de begrotingswijziging 2020 bestemming resultaat 2019 van Stroomopwaarts vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In de begroting 2021 zijn de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen uit het herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’ nog niet verwerkt. Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met de begroting, wetende dat er in de gemeenschappelijke regeling in goed overleg naar wordt gestreefd om de maatregelen uit het herstelplan te laten landen in de begrotingen  en via een begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting. De gemeenteraad kan tot uiterlijk 8 juni 2020 een zienswijze kenbaar maken aan Stroomopwaarts.

Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers TOZO 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het college besluit de 1e bevoorschotting van de tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers TOZO van € 750.810 direct beschikbaar gesteld aan Stroomopwaarts,
 2. het college besluit de nog te ontvangen 2e bevoorschotting, na  ontvangst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  direct beschikbaar te stellen aan Stroomopwaarts. 

Toelichting: 

De overheid neemt maatregelen voor bedrijven, om het ontbreken van inkomsten door de coronacrisis te compenseren. De maatregelen zijn opgenomen in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers ( TOZO). Ondernemers kunnen een aanvraag indienen bij Stroomopwaarts, die de TOZO regeling namens de gemeente Vlaardingen uitvoert. Vlaardingen heeft een voorschot van € 750.810 ontvangen van het rijk en stelt dat bedrag op verzoek van Stroomopwaarts en de nog te ontvangen voorschotbedragen over de maanden mei t/m augustus meteen beschikbaar om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Maassluissedijk 103 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met indienen zienswijze bedrijf Maassluissedijk 103,
 2. de conceptbrief ondertekend.

Toelichting:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de NRD gestuurd met betrekking tot de uitbreiding van een bedrijf aan de Maassluissedijk 103. Er wordt door het bedrijf een omgevingsvergunning en een milieueffectrapport (MER) voorbereid voor een aan te leggen afval gestookte warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie). De NRD geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De NRD geeft een goed inzicht in de te onderzoeken milieueffecten van het initiatief en eventuele alternatieven. Er moet nog extra aandacht worden besteed aan het nut/noodzaak van het realiseren van een koeltoren, de afvalstromen en de toename van zwaar verkeer.

Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam  

Het college van burgemeester en wethouders

 1. ingestemd met het indienen van een zienswijze tegen de Notitie Reikwijde en Detailniveau (NRD) facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam,
 2. besluiten de conceptbrief te ondertekenen.

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam heeft het voornemen om een facetbestemmingsplan geluid op te stellen voor haven- en industriegebied van Rotterdam. Dit houdt in dat de bestaande geluidruimte 'verkaveld' (er wordt geluidruimte toegekend aan delen van het gebied) worden en dat er regels worden gesteld die daarmee samenhangen. 

Met het indienen van zienswijze maakt de gemeente Vlaardingen van de mogelijkheid gebruik om te reageren op de plannen, vragen te stellen en haar zorg uit te spreken voor eventuele risico's (milieueffecten) voor Vlaardingen.

Raadsvoorstel tot vaststellen verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Gemeente Vlaardingen heeft de verordening woonruimtebemiddeling 2015 geëvalueerd in samenwerking met de 13 regiogemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. De nieuwe verordeningstekst wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden zodat er op 1 juli 2020 een uniforme verordening voor de hele woningmarktregio in werking treedt. De verordening woonruimtebemiddeling bevat alle regels die het verdelen van sociale huurwoningen van woningcorporaties regelt. 

Avondopenstelling huisartsenpraktijken

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met ruimere openingstijden van de huisartsenpraktijken in Medisch Centrum Hoog Lede voor de duur van de coronacrisis.

Toelichting:

De huisartsenpraktijken in Medisch Centrum Hoog Lede hebben een verzoek ingediend om tijdens de Coronacrisis ruimere openingstijden te mogen handhaven. In de omgevingsvergunnning staat dat zij tot 18.00 uur ’s avonds open mogen zijn. Het college heeft besloten dit verzoek toe te staan voor de duur van de coronacrisis.