Openbare besluiten van 28 september 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34 vragen van over gemaakte kosten rond het Buizengat als zwemlocatie om overlast te voorkomen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34 vragen van mevrouw Versteeg (fractie PvdA) over gemaakte kosten rond het Buizengat als zwemlocatie om overlast te voorkomen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het doel van het pakket aan maatregelen was enerzijds jongeren en bewoners de mogelijkheid bieden voor het beoefenen van watersport en anderzijds dat zo min mogelijk overlast zou ontstaan voor omwonenden. Hoewel meerdere factoren een rol kunnen spelen, is geconstateerd dat het aantal klachten en meldingen over overlast aanmerkelijk minder was dan in 2020. De meldingen die er zijn geweest, waren minder ernstig van aard. Intimidaties van omwonenden zijn niet gemeld en gesignaleerd  in tegenstelling tot vorig jaar. Er volgt nog een evaluatie.

Beantwoording artikel 34-vragen over het fietspad bij de wijk Nieuw Sluis 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (CU/SGP) over het fietspad bij de wijk Nieuw Sluis vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat het fietspad een wens is van de politie om te voorkomen dat fietsers op een onveilige manier de Deltaweg oversteken. Het betreft hier een tussentijdse oplossing. Het gebied wordt in de toekomst verder ontwikkeld. In het licht van de ontwikkeling van District U en de woningbouwontwikkeling Spoor & Sluis worden de voet- en fietspaden in het gebied opnieuw bekeken.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2022-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2022-1) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2022-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2022-1) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op basis van de parkeerbelastingverordening zijn er gebieden in de stad waar betaald parkeren geldt. De huidige parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven eindigen op 31 december 2021. Voor aangifte van parkeerbelasting voor het jaar 2022 stuurt de gemeente eind november 2021 een factuur naar de vergunninghouders, zodat zij tijdig een nieuwe vergunning kunnen verkrijgen. De tarieven voor de parkeervergunningen blijven hetzelfde als vorig jaar, de eerste bewonersvergunning blijft dus € 58,00. Alleen het tarief van de naheffingsaanslag (de boete bij niet betalen) wijzigt van € 65,30 naar € 66,50. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de VNG. 

Raadsmemo stand van zaken Herstelplan 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo stand van zaken herstelplan vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad via het raadsmemo over de status van de uitvoering van het Herstelplan. Daarmee komen zij tegemoet aan de wens van de raad om aanvullend op de P&C-cyclus vier maal per jaar geïnformeerd te worden hierover. In het raadsmemo geeft het college aan welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op de vier domeinen van het Herstelplan (wonen, veiligheid, onderwijs en sociaal domein) ten opzichte van de vorige update hierover (de 1e voortgangsrapportage). Ook geeft het college per interventie uit het Herstelplan aan wat de status daarvan is. Alhoewel er de afgelopen periode stappen zijn gezet, vergen de ambities op het gebied van woningbouw, aandachtsgebieden en de transformatie binnen het Sociaal Domein structurele inzet en monitoring. Het college bouwt daarom in de onlangs aan de raad aangeboden begroting 2022 gestaag verder aan de uitvoering van het Herstelplan. 

Raadsmemo nadere duiding ombuigingen oranje lijst 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo nadere duiding ombuigingen oranje lijst vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling stemde de gemeenteraad in met een noodzakelijk pakket aan ombuigingsvoorstellen om de financiële positie van de gemeente te verstevigen. Daarnaast was er ook een lijst met ombuigingsvoorstellen die mogelijk tot besparingen zouden kunnen leiden, de zogenaamde oranje lijst. Deze ombuigingsvoorstellen moesten eerst nader worden onderzocht om te kunnen bepalen of die besparingen realistisch waren. Het college informeert de raad via het raadsmemo wat de stand van zaken is van dit onderzoek. Daarbij geeft het college aan welke ombuigingsvoorstellen zij aan de raad wil voorleggen. Naast deze potentiële ombuigingen, blijkt uit onderzoek ook dat een aantal ombuigingsvoorstellen waarschijnlijk wel tot een verbetering op de bedrijfsvoering en/of dienstverlening leiden, maar geen besparingen gaan opleveren. Ook acht het college een aantal ombuigingen niet wenselijk. 

Bij de tweede voortgangsrapportage zal het college dan ook voorstellen om de ombuigingen die niet tot besparingen leiden en de ombuigingen die zij niet wenselijk achten te schrappen van de oranje lijst.

Raadsvoorstel tot het vaststelllen van de Cultuurnota 2022-2025, Actief en Inclusief 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Cultuurnota 2022-2025, Actief en Inclusief vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Een mooiere stad, interessante tentoonstellingen, spetterende festivals, creatief bezig zijn: Kunst en cultuur dragen bij aan een leukere stad, en zelfs aan het geluk en de gezondheid van mensen. Niet gek dus dat gemeentes geld en aandacht besteden aan cultuur. Maar we kunnen niet alles tegelijk en moeten dus keuzes maken. Om die keuzes helder te maken is nieuw cultuurbeleid gemaakt. De belangrijkste ambitie van het nieuwe beleid is dat culturele voorzieningen er zijn voor alle Vlaardingers: jong en oud, arm en rijk, en ongeacht levensstijl of culturele achtergrond.

Gebiedsvisie Broekpolder 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het concept Gebiedsvisie Broekpolder vastgesteld,
  2. de Gebiedsvisie Broekpolder vrijgegeven voor inspraak,
  3. initiatief uitgaande brief over zienswijzen op gebiedsvisie Broekpolder vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De Federatie Broekpolder heeft gezamenlijk met de gemeente een gebiedsvisie voor de Broekpolder opgesteld. In de visie wordt beschreven wat de ontwikkelrichting is van het gebied voor de komende tien jaar. Zo willen de Federatie en de gemeente er gezamenlijk voor zorgen dat het gebied zich verder ontwikkelt als natuur- en recreatiegebied waar Vlaardingen ook in de toekomst van kan genieten. Het college van B&W heeft de concept-gebiedsvisie van de Broekpolder vastgesteld en geeft deze vrij voor inspraak, zodat ook bewoners en andere belanghebbenden hun inbreng kunnen geven voor de visie op de Broekpolder.

Raadsmemo verhogen onderhoudsniveau buitenruimte 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo verhogen onderhoudsniveau buitenruimte vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de raadsmemo informeert het college de raad over hoeveel het zou kosten om het onderhoudsniveau van de buitenruimte te verhogen van niveau 'C' naar niveau 'B'. Dit naar aanleiding van de motie 'Verhoging onderhoudsniveau buitenruimte'. De jaarlijkse extra kosten bedragen structureel € 535.000,- op basis van de actuele marktprijzen en areaalgegevens.

Raadsmemo jaarstukken 2020 Stichting Wijzer in Onderwijs 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo jaarstukken 2020 Stichting Wijzer in Onderwijs vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting: 

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Vanuit die plicht deelt de Stichting Wijzer elk jaar het jaarverslag en de jaarrekening met het college en de raad. De coronapandemie heeft in 2020 alle aandacht van de stichting vereist. Toch is het de stichting gelukt om kinderen op alle mogelijke manieren onderwijs te geven en te werken aan een systeem om op continue basis de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het financiële resultaat van de Stichting Wijzer is positief over 2020 en hoger dan begroot. De financiële positie van de stichting is verbeterd ten opzichte van 2019.

Standpunt college inzake oproep voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo met standpunt college inzake oproep voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In het raadsmemo informeert het college de raad dat het voornemens is om te antwoorden dat Vlaardingen op dit moment geen mogelijkheid ziet om te voorzien in de oproep om extra noodopvang te realiseren voor asielzoekers en extra huisvesting voor statushouders. De maatschappelijke en financiële opgave in Vlaardingen is al heel groot. Vlaardingen zet zich hier ten volste voor in. Bij die opgaven hoort ook het huisvesten van statuszoekers, zoals is vastgelegd in de (verhoogde) taakstelling van 2021.