Openbare besluiten van 28 januari 2020

Openbare besluiten uit de college-vergadering gehouden op: maandag 27 januari 2020

Raadsmemo toelichting politiecijfers 2019 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo toelichting politiecijfers 2019 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

De gemeente heeft van de politie de cijfers (geregistreerde misdrijven, overlastmeldingen) over 2019 in Vlaardingen ontvangen. In de raadsmemo worden de belangrijkste cijfers weergegeven met daarbij een korte toelichting. Voor een vergelijking zijn ook de cijfers van 2018 opgenomen. Voor de meeste cijfers geldt dat deze nagenoeg gelijk zijn aan 2018. De belangrijkste toename is te vinden in horizontale fraude. Horizontale fraude omvat een breed spectrum aan fraudevormen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om fraude met online handel, identiteitsfraude en fraude met betaalproducten, zoals skimmen en phisingmails. Dit past in de algemene tendens van toenemende digitalisering in de samenleving.

Beantwoording artikel 34-vragen over afrit 9 Vlaardingen Holy 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Thommis (CDA) over afrit 9 Vlaardingen Holy vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders is bekend met filevorming op de afrit 9 van de A20, die soms gedurende de avondspits optreedt. Er zijn geen storingen van de verkeersregelinstallatie bekend. Naar aanleiding van de regelmatig optredende filevorming, hebben wij een gespecialiseerd bureau gevraagd ter plaatse onderzoek te doen naar de verkeersafwikkeling, zodat wij - als dit mogelijk is - eventuele verbeteringen in de verkeersregelinstallatie kunnen doorvoeren.

Beantwoording artikel 34-vragen over contant geld in RET-bussen

 Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over contant geld in RET bussen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het openbaar vervoer ligt bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als concessieverlener en de RET als uitvoerder. De gemeente heeft slechts een adviserende rol. Het weren van contant geld in het openbaar vervoer is een maatregel die in het kader van veiligheid van het rijdend personeel en reizigers wordt genomen. Het college vindt deze maatregel begrijpelijk en ziet geen aanleiding om hier nader onderzoek naar te doen. Overigens is het uitvoeringsplan van de RET, waarin de maatregel is opgenomen, behandeld in het overleg met METROCOV. Dit reizigersplatform OV van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vertegenwoordigt en behartigt de belangen van reizigers via vertegenwoordigers van consumentenorganisaties.

Bekrachtiging parafenbesluit over de afdeklaag op het nieuwe scouting terrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bekrachtigen van parafenbesluit over de bestemmingsplanwijziging voor gronden voor de scouting vastgesteld. 

Toelichting: 

De nieuwe locatie voor de scouting aan de Watersportweg heeft als ondergrond verontreinigd havenslib. Voor de nieuwe huisvesting is het nodig dat de verontreinigde ondergrond wordt afgedekt met een leeflaag die geschikt is voor de bestemming als scoutingterrein. De scouting heeft een saneringsplan ingediend bij de Provincie Zuid Holland die hiervoor het bevoegde gezag is. Afgelopen zomer heeft de Provincie de vergunning waar dit saneringsplan onderdeel van uitmaakt al goedgekeurd. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de kwaliteit grond voor de nieuwe locatie van het scoutingterrein, te weten natuurgrond, landbouwgrond en woongrond, inclusief de toetsing door de DCMR op gevoelige stoffen voor spelende kinderen. Dit om de kwaliteit grond te waarborgen voor het gebruik van de scouting. Met instemming van het college kan de scouting door met het bouwrijp maken van de toekomstige locatie van de scouting.

Beantwoording artikel 34-vragen over de problematiek van verwarde personen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen de heer Thiel (Fractie Boers) over de aanpak van de problematiek van verwarde personen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft in antwoord op raadsvragen aan gegeven hoe zij te werk gaat wanneer ze geconfronteerd wordt met gevallen van mensen met verward gedrag. In dat verband gaat ze ook in op de wijze waarop ze haar taken die voortvloeien uit de per 2020 van kracht geworden Wet verplichte ggz heeft ingevuld. Hoewel het college van mening is dat ze al bij al voldoende maatregelen heeft genomen om de problematiek van verwarde personen aan te pakken, wijst ze erop dat het succes van zo'n aanpak ook afhankelijk is van andere partijen zoals onder meer ggz en politie.

Beantwoording artikel 34-vragen over genitale verminking

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over genitale verminking vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft vragen beantwoord van de heer Boers naar aanleiding van een rapport van kennisinstituut Pharos. Daarin wordt aan gegeven dat in Nederland meisjes en vrouwen wonen die afkomstig zijn uit bijna 30 landen in Afrika en het Midden Oosten waar genitale verminking voor komt. Pharos vindt het daarom denkbaar dat ook een deel van deze meisjes en vrouwen slachtoffer zijn geworden van genitale verminking of daarop risico lopen. Het college geeft aan dat haar geen cijfers bekend zijn over de mate waarin inwoners van Vlaardingen met deze schadelijke praktijk te maken hebben. Ook ontvangt ze hierover geen signalen. Wél geeft ze aan dat deze praktijk bij wet is verboden en dat ze er daarom vanuit gaat dat werkers in de medische sector die wellicht met genitale verminking geconfronteerd zouden kunnen worden, in dat geval aangifte doen. Voorlichting en preventie ziet het college vooral als een verantwoordelijkheid voor organisaties die nauw in contact staan met immigranten uit de landen waar volgens Pharos genitale verminking voor komt.

Raadsvoorstel tot het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Onderwijs 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Onderwijs vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht door de raad is een wettelijke taak. Er zijn geen bedenkingen tegen de voordracht.

Aanwijzen leerplichtambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit aanwijzing leerplichtambtenaar vastgesteld. 

Toelichting:

Het college heeft besloten een leerplichtambtenaar aan te wijzen en te belasten met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Leerplichtwet 1969 gegeven voorschriften. De leerplichtambtenaar is aangesteld ter versterking van het team Leerrecht. De leerplichtambtenaar gaat de toezicht- en handhavingstaken uitvoeren in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Raadsmemo voortzetting proef Jeugdbeschermingsplein Vlaardingen vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo voortzetting proef Jeugdbeschermingsplein Vlaardingen vastgesteld, 
  2. besloten om de in 2019 gestarte pilot Jeugdbeschermingsplein Vlaardingen voort te zetten. 

Bijlage:  

Toelichting: 

Hulpverlenende instanties, waaronder het wijkteam, kunnen een melding doen bij het Jeugdbeschermingsplein. Zij doen dit als zij denken dat een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) nodig is, omdat de ontwikkeling of veiligheid van het kind in gevaar is én als de huidige hulpverlening  (in het vrijwillig kader) onvoldoende blijkt. Vlaardingen organiseert vanaf juli 2019 het JB-plein bij wijze van proef zelf. Hierdoor sluit het overleg beter aan op de lokale keten en wordt de ondersteuning effectiever. Besloten is de pilot gedurende 2020 te continueren. Dit betekent dat  het JB-plein overleg in Vlaardingen blijft plaatsvinden onder voorzitterschap van de gemeente Vlaardingen. Eind 2020 vindt besluitvorming plaats over de manier waarop het JB-plein structureel in Vlaardingen wordt georganiseerd.

Raadsmemo Rapportage 2019 en Uitvoeringsplan 2020 Vlaardingen Regenboogstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘Rapportage 2019 en Uitvoeringsplan 2020 Vlaardingen Regenboogstad’ vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In Vlaardingen hebben vrijwel alle politieke partijen -door het ondertekenen van het Regenboogakkoord- aangegeven dat zij een krachtig signaal willen afgeven om van Vlaardingen een Regenboog-gemeente te maken waar homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’s) zich veilig voelen en zichzelf durven te zijn. Met het plan ‘Vlaardingen Regenboogstad’ geven we uitvoer aan het Regenboogakkoord. De aanpak Vlaardingen Regenboogstad is een meerjarige programma (lopend van 2019 tot en met 2022) met te behalen doelstellingen voor 2022 die passen binnen een sociaal en inclusief Vlaardingen. De doelstellingen zijn in uitgebreide participatie met belanghebbenden en belangstellenden opgesteld.