Openbare besluiten van 27 oktober 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Vaststellen maximaal uurtarief peuteropvang, extra bijdrage doelgroepkind 2021 en de inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. maximale uurtarief voor de peuteropvang voor 2021 met de daarbij behorende inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel vastgesteld,
  2. vaste bijdrage per doelgroepkind voor 2021 binnen de peuteropvang en kinderopvang vastgesteld.

Toelichting:

De gemeente heeft de wettelijke taak peuteropvang aan te bieden aan kinderen met (taal)achterstanden. Kinderopvang aanbieders voeren deze wettelijke taak uit. Daarvoor ontvangen zij subsidie van de gemeente. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Om de jaarlijkse subsidie te kunnen vaststellen en de ouderbijdrage vast te kunnen stellen, moet het college een maximum uurtarief te bepalen. Dit tarief is gebaseerd op de landelijke verhoging van 3,5% en ligt in lijn met het maximale uurtarief van de Belastingdienst.

Raadsmemo jaarstukken 2019 Stichting Wijzer in Onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo jaarstukken 2019 Stichting Wijzer in Onderwijs vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft  raadsmemo jaarstukken 2019 van de Stichting Wijzer vastgesteld. De gemeente heeft de (grond)wettelijke zorgplicht te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. In deze context worden de jaarstukken van Stichting Wijzer gedeeld met het college en de raad. 

Raadsmemo jaarstukken 2019 Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo jaarstukken 2019 Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo jaarstukken 2019 van de OSVS  vastgesteld. De gemeente heeft de (grond)wettelijke zorgplicht te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. In deze context worden de jaarstukken van de OSVS gedeeld met het college en de raad. 

Nota Voedsel- en kledingbank in relatie tot huisvesting maatschappelijke initiatieven 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. locatie Taanderijstraat definitief afgewezen en de antwoordbrief aan de voedselbank vastgesteld,
  2. opdracht gegeven om de voedselbank en kledingbank actief te ondersteunen bij het vinden van een toekomstbestendige locatie om hun werkzaamheden te verrichten,
  3. kennisgenomen van het escalatiemodel.

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de locatie Taanderijstraat definitief af te wijzen als geschikte locatie voor de voedselbank. De voedselbank is een belangrijke voorziening in de stad en daarom start de gemeente een projectgroep op om de voedselbank en kledingbank te faciliteren bij het vinden van een duurzame locatie om hun werkzaamheden te verrichten.

Raadsvoorstel tot vaststellen regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2024 en maatregelenverordening in 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2024 en maatregelenverordening in 2020
vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Als gemeente zijn we er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken ook echt aan de slag gaat. Waar nodig met ondersteuning. Hoe we dat de afgelopen periode hebben gedaan, is vastgelegd in het beleidsplan handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016-2019. Dit plan is verlopen. Uit de evaluatie blijkt dat de activiteiten - in samenwerking met maatschappelijk partner Stroomopwaarts - hebben geleid tot een hoger uitstroompercentage uit de bijstand. Voor de komende jaren is het de doelstelling om fraude in een eerder stadium te signaleren. Om dit te realiseren stelt het college van burgemeester en wethouders aan de raad voor om een nieuw meerjarenplan vast te stellen. 

Raadsvoorstel Spoedvervanging 3 pompen Holy en Vettenoord 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Spoedvervanging 3 pompen Holy en Vettenoord vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de vervanging van drie defecte pompen in de rioolgemalen Oost en Vettenoord. De vervanging van deze pompen stond in eerste instantie in 2024 en 2026 gepland. Omdat de pompen nu aan vervanging toe zijn en het inzetten van tijdelijke pompinstallaties extra kosten met zich meebrengt, heeft het college besloten om de pompen nog in 2020 te vervangen. 

Besluit tot voornemen taken uit de nieuwe wet inburgering te beleggen bij Stroomopwaarts 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten tot het voornemen om de uitvoering van taken op het gebied van inburgering, voortkomend uit de nieuwe Wet Inburgering per 1 juli 2021, te beleggen bij Stroomopwaarts,
  2. in verband met de condities en randvoorwaarden de te verlenen opdracht door de MVS-gemeenten in gezamenlijkheid met Stroomopwaarts verder uit te laten werken en de definitieve opdracht aan het college voor te leggen;
  3. de raadsmemo over het besluit tot voornemen taken uit de nieuwe wet inburgering te beleggen bij Stroomopwaarts vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Hiermee ontstaan er nieuwe wettelijke taken voor gemeenten op het gebied van inburgering. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het voornemen om de uitvoering van deze taken te beleggen bij Stroomopwaarts. Met deze opdrachtverstrekking hoopt de gemeente op een snellere uitstroom van inburgeraars uit de bijstand. Daarnaast past deze opdrachtverstrekking in het bestaande beleid en sluit het aan bij de visie op de Veranderopgave Inburgering die in 2019 door de MVS gemeenteraden is vastgesteld. 

Raadsmemo Transitie bedrijfsvoering Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Transitie bedrijfsvoering Stroomopwaarts vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de Plan van aanpak transitie bedrijfsvoering Stroomopwaarts. Op 30 juni 2020 besloten de colleges van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis al om de bedrijfsvoeringstaken van de 'hostende' gemeenten definitief over te dragen aan Stroomopwaarts. Op dit moment leveren de drie gemeenten zelf de ondersteunende diensten op het gebied van de bedrijfsvoering (hostingmodel). Denk hierbij aan diensten als financiën, HRM, juridische zaken en ICT. Omdat dit model niet (meer) blijkt te passen, hebben de colleges besloten om SOW volledig zelf verantwoordelijk te maken voor haar bedrijfsvoering. In dit plan van aanpak zijn op basis van de eerste inzichten alle te nemen stappen opgenomen om dit te realiseren.

Raadsmemo beantwoording resterende technische raadsvragen meerjarenbegroting 2021-2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording resterende technische raadsvragen meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt met deze raadsmemo de nog openstaande technische vragen van D66, PvdA en ONS Vlaardingen rondom de Meerjarenbegroting 2021 - 2024. Hiermee zijn alle technische vragen rondom de meerjarenbegroting en de aanvullende ombuigingsvoorstellen uit de eerste vragenronde beantwoord. De begroting en de aanvullende ombuigingsvoorstellen worden in de gemeenteraadsvergadering van 12 november besproken.

Raadsvoorstel tot uitvoering binnenmilieumaatregelen Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2020 - 2029 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel ter vaststelling van de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan primair, speciaal en voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen 2020 - 2029 vastgesteld,
  2. besloten de begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel uitvoering duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld. Hiermee geeft de gemeente aan het belangrijk te vinden dat schoolgebouwen een prettige en gezonde leer- en werkomgeving zijn en dat in Vlaardingen schoolgebouwen staan met een gezond binnenklimaat die de leerprestaties van de kinderen ten goede komt.

Beantwoording brief Lentiz inzake onderzoeken nieuwbouw Groen van  Prinstererlyceum en Geuzencollege d.d. 29 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke reactie op Lentizbrief vastgesteld.

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een antwoordbrief aan Lentiz vastgesteld waarin gereageerd wordt op het verzoek om gezamenlijk scenario's te onderzoeken zodat nieuwbouw van het Groen van Prinsterer en het Geuzencollege kan worden gerealiseerd. De door Lentiz voorgestelde scenario's  passen niet binnen de  vastgestelde kaders van het IHP. 
Het college van burgemeester en wethouders staat open om voorstellen voor nieuwbouw voor het Groen van Prinsterer en het Geuzencollege, die passen binnen de vastgestelde (financiële) kaders van het IHP, nader met Lentiz te onderzoeken.