Openbare besluiten van 26 oktober 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo Subsidieregeling ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Subsidieregeling ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen vastgesteld. 

Bijlagen:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidieregeling ingesteld voor horecabedrijven, sportverenigingen, cultuurinstellingen en andere ondernemingen die verplicht zijn om bezoekers te contoleren op een coronatoegangsbewijs. Zij kunnen een eenmalige subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die zij hiervoor maken. Zie verder persbericht.

Gedoogbesluit hotelschip Oosthavenkade 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het gedoogbesluit hotelschip Oosthavenkade vastgesteld,
 2. de definitieve vaststelling bestuursovereenkomst tijdelijke noodopvang vluchtelingen bekrachtigd,
 3. besloten in plaats van boetebeding het instrument last onder dwangsom te hanteren,
 4. raadsmemo gedoogbesluit vastgesteld.

Bijlagen:

Toelichting:

Door het vaststellen van het gedoogbesluit maakt het college het mogelijk dat een hotelschip tijdelijk aanmeert in de Buitenhaven voor de noodopvang van vluchtelingen. Dit besluit was nodig, omdat het aanmeren en gebruiken van het hotelschip voor een periode van acht weken zonder de benodigde omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Na 8 weken vervalt het gedoogbesluit en moet het hotelschip weg. 

Daarnaast heeft het college de definitieve bestuursovereenkomst met het COA vastgesteld. De bestuursovereenkomst is op vrijdag 22 oktober 2021 definitief aangegaan. Met het collegebesluit van vandaag wordt dat bekrachtigd. Alle actuele informatie over de noodopvang vindt u op www.vlaardingen.nl/opvang.   

Raadsmemo Fietsstructuur Marathonweg 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Fietsstructuur Marathonweg vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen is gestart met de reconstructie van de Marathonweg. Het eerste project, het realiseren van een middeneiland bij de Zuidbuurtseweg, is gereed. Vanaf begin 2022 start de gemeente met de kruispunten Marnixlaan en Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan. In de 2e helft van 2022 wordt een start gemaakt met het kruispunt Marathonweg/Westlandseweg/A20. Bij de reconstructie kijkt de gemeente ook naar de fietsstructuur. De gemeenteraad heeft een motie ingediend om te onderzoeken of het fietspad aan de westzijde van de Marathonweg, tussen de Marnixlaan en de Floris de Vijfdelaan, verbreed kan worden. Hierdoor kunnen fietsers het in twee richtingen gebruiken. Ook heeft de raad gevraagd het fietspad aan de oostzijde zo vloeiend mogelijk te laten lopen. Deze wens van de gemeenteraad sluit aan bij vergelijkbare wensen die door omwonenden zijn ingebracht.
Het college van B&W informeert de raad nu hierover. Het is mogelijk om het fietspad aan de westzijde voor tweerichtingsverkeer geschikt te maken. Hierdoor hoeven fietsers vanuit de Westwijk naar de Broekpolder de Marathonweg niet meer over te steken. Aan de oostkant wordt de Floreslaan omgebouwd naar fietsstraat en komt er bij het nieuwbouwplan Floreskwartier een doorsteek naar de Floreslaan. Dit fietspad wordt zo vloeiend mogelijk gemaakt. Het stukje fietspad bij het Floreskwartier kan dan vervallen, waardoor een nieuwe groenstrook ontstaat en bestaand groen kan blijven behouden. Deze wijzigingen passen binnen de hiervoor beschikbare budgetten en zullen in de komende twee jaar doorgevoerd worden. 

Raadsvoorstel tot vaststelling Strategische Visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling Strategische Visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In het raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de strategische visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025. In deze visie staan de doelstellingen voor de komende jaren op het gebied van werk en inkomen. Het formuleren van de visie was een aanbeveling uit een onderzoek van Berenschot in 2019 toen Stroomopwaarts vijf jaar bestond.  

Sinds 1 juli 2015 voert Stroomopwaarts voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) de Participatiewet uit. De bedoeling van deze wet is dat ‘iedereen meedoet naar vermogen’. Stroomopwaarts maakt (kwetsbare) inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam op het gebied van werk en inkomen door ze te helpen bij werk en de weg daar naartoe. Als dat nodig is biedt Stroomopwaarts een vangnet. De aanpak is voor iedere inwoners anders.

De visie is tot stand gekomen door alle partijen die een rol hebben te betrekken en samen te kijken naar de uitdagingen voor de komende jaren. 

Raadsvoorstel tot vaststellen Transitievisie Warmte Gemeente Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Transitievisie Warmte Gemeente Vlaardingen 2021-2025 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Aan de hand van de Transitievisie Warmte wil de gemeente met inwoners en diverse partnerorganisaties werken aan de warmtetransitie. De gemeente streeft – zoals vastgelegd in het klimaatakkoord - naar een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050. Daarbij wil het college een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven voorop stellen.

In de visie geeft het college aan met drie buurten te willen starten met het in beeld brengen van de mogelijkheden om in die buurten op een betaalbare, betrouwbare, veilige en duurzame energievoorziening over te gaan. De gemeente wil in deze startbuurten in gesprek met bewoners en andere partijen. Het gaat om de Hoofdstedenbuurt, de Drevenbuurt en een derde nog nader te bepalen buurt.

Daarnaast wil het college energiebesparende maatregelen in heel de stad stimuleren, een aanpak ontwikkelen gericht op verschillende vastgoedtypen en in regionaal verband bijdragen aan de aanleg van de warmtehoofdinfrastructuur WarmtelinQ.
Het college geeft ook aan dat het ambitieniveau en het tempo van de uitvoering van deze visie voor een belangrijk deel afhankelijk is van de rijksvergoeding die gemeenten bij de ondertekening van het Klimaatakkoord in het vooruitzicht is gesteld. 

Intentieverklaring gemeente Vlaardingen en Stichting Albeda 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentieverklaring: ‘Ontwikkeling en realisatie nieuwbouw onderwijs in District U te Vlaardingen’ vastgesteld. 

Toelichting: 

Het college heeft de intentieverklaring om nieuwbouw voor het mbo van Albeda op District U te realiseren vastgesteld. De intentieverklaring wordt op 1 november 2021 door de gemeente Vlaardingen en Albeda ondertekend. Met een verhuizing van de Buys Ballotlaan naar District U kiest Albeda voor een nieuwe, moderne en toekomstbestendige locatie voor haar mbo-onderwijs. 

Bedoeling is dat de Zorg Innovatie Academie (ZIA) een plek krijgt op de nieuwe locatie. Enkele weken geleden maakten de MVS-gemeenten bekend samen te gaan werken met zorg- en onderwijsinstellingen in de regio in de ZIA om knelpunten in de zorg aan te pakken. Op langere termijn is de ambitie van de ZIA om hét kennis- en expertisecentrum voor de zorg te worden. 

District U heeft zeker een moderne en innovatieve uitstraling en is via de Hoekse Lijn goed bereikbaar. Als de verhuizing van Albeda inderdaad doorgaat, biedt de school het huidige gebouw aan de Buys Ballotlaan (waar zij eigenaar van is) openbaar aan marktpartijen aan voor herontwikkeling.

Vaststellen maximaal uurtarief peuteropvang, extra bijdrage doelgroepkind 2022 en de inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het maximale uurtarief voor de peuteropvang voor 2022 vastgesteld op € 8,50,
 2. vanaf 2022 en verder bij de jaarlijkse vaststelling van het uurtarief Peuteropvang standaard de jaarlijkse tariefstelling gehanteerd door de Belastingdienst en de VNG te volgen,
 3. de vaste jaarlijkse bijdrage per doelgroepkind voor 2022 binnen de peuteropvang en kinderopvang vastgesteld op € 621,89,
 4. voor 2022 en verder bij de toepassing van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage standaard gebruik te maken van de jaarlijks beschikbare bijlage ‘VNG-adviestabel-ouderbijdrage-peuterwerk-2022’.

Toelichting: 

Het college wil dat alle kinderen in Vlaardingen kansrijk op kunnen groeien en wil zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen met een (taal)achterstand naar de basisschool gaan. 
Om te stimuleren dat ouders gebruik maken van kinderopvangorganisaties die voorschools onderwijs aanbieden, geeft de gemeente subsidie aan deze organisaties. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. 
Om de jaarlijkse subsidie en de ouderbijdrage vast te kunnen stellen, bepaalt het college een maximum uurtarief. Dit tarief is gebaseerd op de adviezen van de VNG en de Belastingdienst.

Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - uitvoeringsbudget 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - uitvoeringsbudget 2022 vastgesteld.

Toelichting: 

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft in de zomer van 2018 samen met de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. 
Hierin staan vijf ambities: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en vaardig in bewegen. 
Het Vlaardings Sportakkoord is op 2 november 2019 door alle hieraan meewerkende partijen ondertekend. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering in 2022, namelijk 40.000 euro. Het vaststellen van de intentieverklaring 'Regeling Lokale Sportakkoorden - uitvoeringsbudget' door het college van burgemeester en wethouder is nodig om dit budget toegekend te krijgen.

Omgevingsvergunning tijdelijke woningen District U 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in de Nota van Zienswijzen Tijdelijke woningen Unileverterrein,
 2. de omgevingsvergunning Tijdelijke Woningen Unileverterrein verleend.

Toelichting: 

Het initiatief betreft het tijdelijk plaatsen van 320 units (in 5 bouwlagen, inclusief een geluidscherm aan de zuidzijde van de ontwikkeling) in het midden van het voormalige Unileverterrein (nu: District U) aan de Olivier van Noortlaan 120. Er worden 318 containerunits ingericht als tijdelijke woningen en twee als technische serviceruimten. De woningen zijn met name bestemd voor studenten, starters en mensen met een urgentieverklaring. Het plaatsen van tijdelijke woningen voorziet in een urgente behoefte aan (flex)woningen en zorgt tegelijkertijd voor levendigheid en sociale veiligheid in en om het gebied.

Het belangrijkste doel van de omgevingsvergunning is het bieden van een tijdelijk planologisch-juridisch kader voor de plaatsing van de containerunits. De beoogde ontwikkeling is in strijd met het huidige bestemmingsplan Leverterrein uit 2013. Met deze omgevingsvergunning worden de tijdelijke woningen en een geluidscherm voor een maximale periode van 10 jaar mogelijk gemaakt. Binnen de maximale looptijd van de omgevingsvergunning worden de containerwoningen verwijderd voor de definitieve herontwikkeling van dit deel van het plangebied van District U.

Voorontwerp bestemmingsplan Heemtuinen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met voorontwerpbestemmingsplan 'Heemtuinen', 
 2. het voorontwerpbestemmingsplan 'Heemtuinen' vrijgegeven voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

Toelichting: 

Het voornaamste doel van het nieuwe bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel planologisch-juridisch kader om de herontwikkeling mogelijk te maken. De woningbouwontwikkeling bevat 179 woningen (zowel grondgebonden woningen als appartementen), bestaat uit twee bouwblokken en één zelfstandig appartementengebouw en volgt uit de Centrumvisie Westwijk, waarin het plan is opgenomen. De voormalige woongebouwen zijn inmiddels gesloopt en de twee sporthallen worden nog gesloopt. Aan het Erasmusplein is inmiddels een nieuwe sporthal in gebruik genomen en aan de Claudius Civilislaan wordt volgend jaar een nieuwe sporthal gebouwd. De sloop van de sporthal aan de Floris de Vijfdelaan staat gepland voor het derde kwartaal van 2022. De locatie aan de Frank van Borselenstraat komt daarmee beschikbaar als woningbouwlocatie.

Antwoordbrief op ingekomen klacht over woonwagenbeleid 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief op de via de gemeentelijke ombudsman ingekomen klacht over het woonwagenbeleid Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting: 

De gemeente heeft via de gemeentelijke ombudsman een klacht ontvangen over het woonwagenbeleid in Vlaardingen. Deze klacht was vooral gericht op de wijze waarop de gemeente haar beleid uitvoert. De gemeente zou geen behoefteonderzoek hebben gedaan. De gemeente verschilt hierover van mening, omdat er wel degelijk een behoefteonderzoek is gedaan. De gemeente heeft inhoudelijk op de ingekomen klacht gereageerd en haar standpunt toegelicht. 

Beantwoording artikel 34-vragen inzake instroom in sociale huurwoningen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers inzake instroom in sociale huurwoningen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Vlaardingen ligt vooralsnog op koers om in 2021 aan de taakstelling opvang statushouders te voldoen. Deze taakstelling is in 2021 voor alle Nederlandse gemeenten meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020. In een brief aan het kabinet heeft Vlaardingen, samen met de gemeenten uit het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, aangegeven dat de druk op de woningmarkt fors is en het kabinet gevraagd hier rekening mee te houden bij het bepalen van de taakstelling voor volgend jaar. 

Wethouder Ivana Somers neemt namens de gemeente deel aan de Regionale Tafel Regio Rijnmond - Asielzoekers en statushouders. De wethouder heeft aan deze tafel duidelijk aangegeven dat gemeente Vlaardingen doet wat moét maar dat de druk groot is en dat de gemeente een grotere opgave voor het huisvesten van statushouders niet kan verwerken. 

Nb. Dit staat los van de noodopvang die nu wordt gerealiseerd voor vluchtelingen. Zie hiervoor www.vlaardingen.nl/opvang

Beantwoording artikel 34-vragen over poepveld ja, bouwrijp nee 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over poepveld ja, bouwrijp nee vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Fractie Boers heeft vragen gesteld over locaties waar gesloopt is, maar nog niet opnieuw gebouwd. Het gaat in totaal over vijf locaties. Een aantal locaties worden onderzocht voor woningbouw. Bouwrijp maken is voor deze locaties (nog) niet aan de orde.

Raadsmemo Projectplan ‘Vlaardingen 750 jaar stadsrechten 1273-2023’

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met het projectplan 'Vlaardingen 750 jaar stadsrechten 1273-2023';
 2. ingestemd met het toevoegen van bestedingspost 3 van het Coronasteunpakket € 100.000,- aan de bestemmingsreserve '750 jarig jubileum stad Vlaardingen';
 3. ingestemd om aan de raad de afweging mee te geven om bij de aanstaande begrotingsbehandeling te overwegen om € 423.040,- te dekken uit de algemene middelen en dit en op te nemen in de begroting van 2022 als kostenpost;
 4. ingestemd met deelname aan het 750-jarig jubileum door de gemeente met een eigen programma en om daartoe een (deel)projectplan te laten opstellen met een separaat voorstel aan B&W en de raad.
 5. ingestemd met het vervullen van een ondersteunende en faciliterende rol door de gemeente met betrekking tot het 750-jarig jubileum, zoals verwoord in het projectplan.

Bijlage:

Toelichting:

In 2023 heeft Vlaardingen een 750-jarig jubileum. Op 14 mei 1273 verleende graaf Floris V aan Vlaardingen stadsrechten. Dit was een erkenning en bekrachtiging van de positie van de stad Vlaardingen binnen het graafschap Holland. De stichting Vlaardingen Partners heeft voor dit jubileum een projectplan opgesteld en vraagt aan de gemeente een bijdrage van € 750.000,-.  De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken over het belang van dit jubileum. Het college van burgemeester en wethouders heeft conform een eerder door de raad ingediend amendement en motie gezocht naar middelen om de uitvoering van het projectplan te dekken. In totaal is er nu binnen de begroting een bedrag beschikbaar van € 326.960,- voor de uitvoering van dit projectplan. 

Het college vraagt aan de raad om bij de begrotingsbehandeling de mogelijkheden te bespreken om dit bedrag te verhogen naar € 750.000,- door een extra bedrag ter beschikking te stellen uit de algemene middelen en dit op te nemen in de meerjarenbegroting. Het college ziet het 750-jarig jubileum als kans om Vlaardingers zich verder met elkaar te laten verbinden en het enthousiasme en de ambitie van Vlaardingers een impuls te geven. Dat krijgt een vertaling in drie programmalijnen: Vlaardingen Viert, Samen werken aan een betere stad en Verleden, heden en toekomst. Het is de bedoeling dat de jubileumactiviteiten worden georganiseerd door en voor de stad, waarbij er voor ruim 300 kleine en grote(re) activiteiten subsidie beschikbaar komt. Iedereen kan projecten opzetten en een aanvraag doen: individuen, verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven of een samenwerkingsvorm daarvan. 

Het plan van Vlaardingen Partners geeft invulling aan het vieren (van de verjaardag) van de stad en aan het vergroten van de trots op Vlaardingen. Daarnaast brengen de activiteiten andere effecten teweeg, zoals het versterken van het mede-eigenaarschap van de stad, het versterken van de lokale economie, sport, cultuur en erfgoed en het stimuleren van maatschappelijke en innovatieve projecten. Met de gemeentelijke bijdrage van 750.000 euro als vertrekpunt kan Vlaardingen Partners verdere fondsenwerving opzetten. Op verzoek van Vlaardingen Partners wordt burgemeester Bert Wijbenga voorzitter van het 'Comité Vlaardingen 750’.

Raadsmemo Projectplan ‘Vlaardingen 750 jaar stadsrechten 1273-2023’

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. ingestemd met het projectplan 'Vlaardingen 750 jaar stadsrechten 1273-2023';
 2. ingestemd met het toevoegen van bestedingspost 3 van het Coronasteunpakket € 100.000,- aan de bestemmingsreserve '750 jarig jubileum stad Vlaardingen';
 3. ingestemd om aan de raad de afweging mee te geven om bij de aanstaande begrotingsbehandeling te overwegen om € 423.040,- te dekken uit de algemene middelen en dit en op te nemen in de begroting van 2022 als kostenpost;
 4. ingestemd met deelname aan het 750-jarig jubileum door de gemeente met een eigen programma en om daartoe een (deel)projectplan te laten opstellen met een separaat voorstel aan B&W en de raad.
 5. ingestemd met het vervullen van een ondersteunende en faciliterende rol door de gemeente met betrekking tot het 750-jarig jubileum, zoals verwoord in het projectplan.

Bijlage:

Toelichting: 

In 2023 heeft Vlaardingen een 750-jarig jubileum. Op 14 mei 1273 verleende graaf Floris V aan Vlaardingen stadsrechten. Dit was een erkenning en bekrachtiging van de positie van de stad Vlaardingen binnen het graafschap Holland. De stichting Vlaardingen Partners heeft voor dit jubileum een projectplan opgesteld en vraagt aan de gemeente een bijdrage van € 750.000,-.  De gemeenteraad heeft zich eerder uitgesproken over het belang van dit jubileum. Het college van burgemeester en wethouders heeft conform een eerder door de raad ingediend amendement en motie gezocht naar middelen om de uitvoering van het projectplan te dekken. In totaal is er nu binnen de begroting een bedrag beschikbaar van € 326.960,- voor de uitvoering van dit projectplan. 

Het college vraagt aan de raad om bij de begrotingsbehandeling de mogelijkheden te bespreken om dit bedrag te verhogen naar € 750.000,- door een extra bedrag ter beschikking te stellen uit de algemene middelen en dit op te nemen in de meerjarenbegroting. Het college ziet het 750-jarig jubileum als kans om Vlaardingers zich verder met elkaar te laten verbinden en het enthousiasme en de ambitie van Vlaardingers een impuls te geven. Dat krijgt een vertaling in drie programmalijnen: Vlaardingen Viert, Samen werken aan een betere stad en Verleden, heden en toekomst. Het is de bedoeling dat de jubileumactiviteiten worden georganiseerd door en voor de stad, waarbij er voor ruim 300 kleine en grote(re) activiteiten subsidie beschikbaar komt. Iedereen kan projecten opzetten en een aanvraag doen: individuen, verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven of een samenwerkingsvorm daarvan. 

Het plan van Vlaardingen Partners geeft invulling aan het vieren (van de verjaardag) van de stad en aan het vergroten van de trots op Vlaardingen. Daarnaast brengen de activiteiten andere effecten teweeg, zoals het versterken van het mede-eigenaarschap van de stad, het versterken van de lokale economie, sport, cultuur en erfgoed en het stimuleren van maatschappelijke en innovatieve projecten. Met de gemeentelijke bijdrage van 750.000 euro als vertrekpunt kan Vlaardingen Partners verdere fondsenwerving opzetten. Op verzoek van Vlaardingen Partners wordt burgemeester Bert Wijbenga voorzitter van het 'Comité Vlaardingen 750’.