Openbare besluiten van 26 mei 2020

Beantwoording artikel 34-vragen over terrassen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen over terrassen van de heer Van Unen (BvV) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In dezelfde week van de persconferentie waarin duidelijk werd dat vanaf 1 juni de horeca weer open mag heeft het college een brief aan de horecaondernemers gestuurd waarin zij aan hebben aangegeven welwillend tegenover uitbreiding van terrassen te staan. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Ondernemers kunnen een melding maken die door de veiligheidsdiensten wordt getoetst op veiligheid. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen die zijn/worden getoetst voor 1 juni, zodat op 1 juni ook daadwerkelijk gestart kan worden.

Artikel 34 vragen GroenLinks over walstroom en stikstofbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg (fractie GroenLinks) over walstroom en stikstofbeleid vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat walstroom een goede optie is om geluidoverlast en luchtvervuiling vanuit het havengebied te verminderen. Ook minister Schouten heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 24 april 2020 geschreven over maatregelen ter reductie van de stikstofemissie. Voor walstroomvoorzieningen wordt door het kabinet 12 miljoen gereserveerd. Op dit moment kan hierop nog geen aanspraak gemaakt worden, omdat de maatregelen nog uitgewerkt worden. Overigens zijn DFDS, DCMR en het college al geruime tijd in gesprek over de mogelijkheden om walstroom te realiseren. De financieel-economische mogelijkheden en beperkingen zullen in belangrijke mate bepalend zijn. Concrete beslissingen over de aanleg zijn nog niet genomen.

Beantwoording artikel 34-vragen over ondersteuning sportclubs en sportverenigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen over ondersteuning sportclubs en sportverenigingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders kent de financiële zorgen van de sportverenigingen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar gesteld om de Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Deze regeling vult andere landelijke ondersteuningsregelingen aan. Gemeentes krijgen van het ministerie 90 miljoen euro om de huur van sportaccommodaties kwijt te kunnen schelden voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De overige 20 miljoen euro is voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Die kunnen een eenmalige compensatie van maximaal 2.500 euro per sportvereniging krijgen. Gemeente Vlaardingen ontvangt in de loop van 2020 een uitkering ter compensatie van de gederfde huurinkomsten. De gemeente neemt contact op met iedere sportvereniging die een gemeentelijke accommodatie huurt, zodra bekend is welk bedrag de gemeente van het ministerie krijgt. Het provinciaal toezicht en onze financiële situatie laten kwijtschelding op voorhand niet toe. Als de hulp vanuit het Rijk te laat blijkt, kijkt de gemeente met verenigingen naar een individuele oplossing. Overigens informeert de gemeente de sportverenigingen actief via onder meer nieuwsbrieven over de maatregelen en over de mogelijkheden in deze coronatijd. Ook hebben sportverenigingen intensief contact met de gemeentelijke accounthouders sport en/of de verenigingsondersteuner van Stichting Vlaardingen in Beweging.

Raadsvoorstel tot vaststellen 3e wijziging GR Stroomopwaarts MVS in verband met Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. 3e Wijziging van de GR Stroomopwaarts MVS vastgesteld onder voorbehoud van toestemming van de raad;
  2. Ontwerp raadsvoorstel tot verlenen van toestemming aan college om de GR Stroomopwaarts MVS te wijzigen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS aangepast.

Jaarlijkse verklaring ENSIA audit met betrekking tot informatieveiligheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de collegeverklaring ENSIA inclusief de inhoudelijke bijlagen over DigiD en de basisregistratie Suwinet en het Assurancerapport Ensia vastgesteld.

Toelichting:

Het college van B&W heeft de collegeverklaring ENSIA inclusief de inhoudelijke bijlagen over DigiD en de basisregistratie Suwinet en het Assurancerapport Ensia vastgesteld . Hiermee verklaren zij dat de ENSIA audit in 2019 is uitgevoerd. De gemeente toetst jaarlijks haar eigen informatieveiligheid door middel van deze audit. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Door het vaststellen van de verklaring en bijbehorende stukken geeft het college aan dat de informatieveiligheid binnen de gemeente in 2019 volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen is geregeld.

Raadsmemo financiële stukken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo diverse financiële stukken vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de raad dat het de jaarstukken 2019, de eerste voortgangsrapportage 2020 en de kadernota 2020 uiterlijk 3 juni aan de raad zal toesturen. Het college vraagt de raad om,op basis van deze stukken, in gesprek te gaan over de financiële situatie van de gemeente.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2020

Het colllege van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2020 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In deze verordening wordt voorgesteld om openingstijden op zon- en feestdagen mogelijk te maken van 9.00 tot 20.00 uur (nu is het van 12.00 tot 18.00 uur). De verruiming van de winkeltijden zorgt voor een gelijk speelveld ten opzichte van ondernemers in de omliggende gemeenten Rotterdam,  Schiedam en Maassluis waar de winkeltijden al ruimer zijn. De verruiming van de winkeltijden komt de binding van Vlaardingers met de lokale winkels ten goede en is een kans voor meer lokale besteding. Ook dragen ruimere openingstijden op zon- en feestdagen bij aan een meer levendige binnenstad. Uit onderzoek is gebleken dat de ruimere openingstijden aansluiten op de behoefte van ondernemers om zelf de winkeltijden te bepalen. Nu de ‘anderhalvemetersamenleving' voorlopig de standaard is vanwege het coronavirus, is het ook vanuit het perspectief van de volksgezondheid wenselijk ruimere openingstijden mogelijk te maken. Wethouder Jacky Silos heeft uit principiële overwegingen niet ingestemd met de nieuwe verordening.

Overeenkomst voor het onderhoud van parkeerautomaten

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voornemen om via gunning in onderhandeling een overeenkomst voor het onderhoud van parkeerautomaten tot stand te brengen.

Toelichting:

In Vlaardingen zijn 82 parkeerautomaten in gebruik. Aanvankelijk was de gemeente in de veronderstelling dat de automaten in 2021 aan het einde van hun levensduur zouden zijn. De huidige parkeerautomaten blijken echter nog (lang) niet aan het einde van hun technische levensduur en kunnen, na een upgrade, nog tot eind 2027 mee. Om deze automaten bedrijfszeker te laten functioneren is een onderhoudscontract bij de leverancier nodig. De huidige onderhoudsovereenkomst eindigt op 31 december 2020. Het voornemen is om een nieuw onderhoudscontract aan te gaan. De jaarlijkse kosten van het onderhoudscontract van de parkeerautomaten zijn gedekt in de begroting voor het parkeren. De eenmalige kosten voor de upgrade kunnen worden gedekt uit het investeringsbudget dat voor de vervanging van de parkeerautomaten is opgebouwd.