Openbare besluiten van 26 maart 2020

Beantwoording technische en artikel 34-vragen over hoogwater in Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording technische en artikel 34-vragen van mevrouw Thommis (CDA fractie) over hoogwater in Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders schetst in de beantwoording van vragen van het CDA de verantwoordelijkheden voor waterbeheer en het beheersen van hoogwater. Rijkswaterstaat, provincie, hoogheemraadschap, veiligheidsregio, gemeente en bewoners en bedrijven hebben hier allemaal een eigen verantwoordelijkheid in. De laagste delen van het buitendijkse gebied in Vlaardingen bevinden zich op een hoogte van circa 1,80 meter boven NAP. Op basis van de meetgegevens blijkt dat het aantal gebeurtenissen per jaar waarbij het water een peil van 1,80 meter boven NAP of hoger bereikt, sterk fluctueert. Wel is in de periode 1971 - 2018 een stijgende trend zichtbaar. De gemeente is niet in staat om invloed uit te oefenen op de waterstand. Wel treft de gemeente preventieve en proactieve maatregelen om de gevolgen van hoogwater te beperken.

Raadsmemo beantwoording Technische raadsvragen van ChristenUnie/SGP over het Herstelplan voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording Technische raadsvragen van ChristenUnie/SGP over het Herstelplan voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De technische vragen gaan over de speerpunten uit het herstelplan. Bijvoorbeeld over de gemeenschappelijke regelingen. Het college verwacht eind maart een een bevestiging te hebben van de gemeenschappelijke regelingen dat de ombuigingen in hun begroting worden opgenomen.

Schriftelijk verzoek om financiële consequenties herstelplan te verwerken in meerjarenebegroting gemeenschappelijke regelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de besturen van de gemeenschappelijke regelingen ROGplus, GRJR en Stroomopwaarts schriftelijk verzoeken de financiële consequenties van het herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’ te verwerken in hun meerjarenbegroting 2021-2023 en de brieven daartoe vastgesteld,
  2. het raadsmemo met een toelichting op deze brieven vastgesteld en 
  3. de verdeelsleutel van de financiële consequenties over de drie GR-en, zoals opgenomen in bijlagen bij de brieven vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De betreffende gemeenschappelijke regelingen worden per brief verzocht uiterlijk 30 maart 2020 schriftelijk te bevestigen dat zij de financiële consequenties zullen verwerken in hun eerstvolgende meerjarenbegrotingen.

Maatregelen ten behoeve van ondernemers vanwege de coronacrisis en beantwoording art. 34 vragen die betrekking hebben op invorderingsbeleid particulieren.

Het college heeft het raadsmemo Maatregelen ten behoeve van ondernemers vanwege de coronacrisis en beantwoording art. 34 vragen die betrekking hebben op invorderingsbeleid particulieren.

Bijlage:

Toelichting:

Veel ondernemers ondervinden financiële problemen door de coronacrisis. Het college heeft daarom besloten om de komende tijd bij openstaande rekeningen van ondernemers geen herinneringen en aanmaningen te versturen en geen deurwaarder in te zetten in nieuwe gevallen. Bij lopende zaken stelt de deurwaarder zich coulant op en kan de betreffende ondernemer een verzoek doen om de zaak terug te halen. Ook is besloten dat het mogelijk is om ondernemers uitstel van betaling te verlenen en om met ondernemers een betalingsregeling te treffen. Voorlopig geldt deze werkwijze tot medio april, maar dit kan zo nodig en mogelijk ook langer zijn. Deze nieuwe werkwijze kan in sommige gevallen ook voor bestuursrechtelijke vorderingen (boetes) gelden. Dit is mede afhankelijk van de aard en omvang van de overtreding, van  het betalingsverleden van de debiteur  en van het eventuele risico voor de gemeente en wordt daarom per geval beoordeeld.