Openbare besluiten van 25 augustus 2020

Raadsvoorstel tot het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs vastgesteld.
Bijlage met cv van betrokkene onder geheimhouding, op grond van artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur, aanbieden aan de gemeenteraad. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt de raad voor een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer in Onderwijs met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 te benoemen.

Indexcijfers programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft indexcijfers voor de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vastgesteld. 

Toelichting:

Jaarlijks past de gemeente de begrote budgetten aan aan de verwachte ontwikkeling van prijzen en lonen. Om ook rekening te houden met prijsontwikkelingen voor de komende jaren en daardoor realistischer te begroten, werkt de gemeente met ingang van komend begrotingsjaar in de meerjarenraming met ‘lopende prijzen’. Daarom heeft het college nu het indexcijfer voor meerdere jaren (2021 t/m 2024) vastgesteld.

Instemmen met RO-afwijkingsprocedure De Elementen locatie Nijverheidsstraat 26

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  • ingestemd met de RO-afwijkingsprocedure voor de locatie Nijverheidsstraat 26,
  • voor ter inzagelegging vrijgegeven.

 
Toelichting:

Het college van B&W wil het kantoorpand De Elementen aan de Nijverheidsstraat 26 gedeeltelijk ombouwen naar een logiesfunctie. Het kantoorgebouw heeft 5 bouwlagen en het plan is om de bovenste 3 verdiepingen te verbouwen ten behoeve van logiesfuncties voor tijdelijke werknemers c.q. arbeidsmigranten. Op iedere woonlaag komen 13 één-en tweepersoons eenheden/kamers met in totaal 69 bedden. De onderste twee verdiepingen blijven in gebruik als dak- en thuislozenopvang door de Stichting Onder Een Dak (STOED). De logiesfunctie en de dak- en thuislozenopvang krijgen een gescheiden ingang. De opvangfunctie wordt daarmee fysiek/ruimtelijk gescheiden van de beoogde logiesfunctie, maar bij calamiteiten is het mogelijk deze scheiding op te heffen.