Openbare besluiten van 25 april 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Monument voor oorlogsveteranen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de plaatsing en aanleg van een veteranenmonument en anjerperkje.

Toelichting:

Het nationaal Veteraneninstituut heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om een monument voor oorlogsveteranen met een anjerperkje te realiseren. Veel oorlogsveteranen hebben de behoefte om even een moment van bezinning te hebben. Het college stemt in met het oprichten van een veteranenmonument en anjerperkje in de rozentuin, op de hoek van Laan van Hoylede / Holysingel. In de Rozentuin staat al een klein monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de atoombom op Hiroshima.

Raadsmemo inspanningen en resultaten domein veiligheid 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo inspanningen en resultaten domein veiligheid 2021 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met korte en bondige infographics informeert het college de raad over de gepleegde inspanningen en behaalde resultaten binnen het domein veiligheid in 2021. De prioriteiten richten zich op twee gebieden waar extra inzet nodig is. We werken aan een weerbare stad en een weerbare organisatie tegen ondermijning. En om de sociale veiligheid verder te verbeteren, willen we een betere verbinding realiseren tussen zorg en veiligheid. Daarnaast zijn in het Herstelplan beleidsmatige speerpunten beschreven die de koers voor de komende jaren bepalen. De twee prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan zijn overgenomen in het Herstelplan, aangevuld met het bestrijden van woonadresfraude cq. het voorkomen/terugdringen van woonoverlast.

Beantwoording artikel 34-vragen over geluidsoverlast scheepsmotoren

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Man (fractie SP) over geluidsoverlast scheepsmotoren vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het nestgeluid (de 'hotelfunctie' van een schip) is bij de vergunningverlening van de twee grootste bedrijven, Vopak Vlaardingen en DFDS, meegenomen en vergund. Bij nieuwe vergunningaanvragen van andere bedrijven wordt het nestgeluid apart beoordeeld en meegenomen in de te verlenen vergunning. Voor de Vlaardingse havens is vooral walstroom voor binnenvaartschepen interessant om verder te onderzoeken. Dit volgt ook uit het Plan-MER Rivierzone. Het college is momenteel aan het onderzoeken om dit najaar, als onderdeel van de gehele gebiedsontwikkeling Rivierzone, het onderwerp walstroom aan de raad voor te leggen en daar waar mogelijk gebruik te maken van subsidieregelingen daarvoor.

Beantwoording artikel 34-vragen over extra geld voor kwakkelende stadscentra

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Kalf over extra geld voor kwakkelende stadscentra vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft op dit moment nog geen aanvraag ingediend. De aanvraag moet met tenminste twee private partijen ingediend worden die in een samenwerkingsverband een samenhangend, gebiedsgericht en integraal plan opgesteld hebben. Een dergelijk plan richt zich op herstructurering en transformatie van centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten, of delen daarvan. Het mogen dus geen solitaire objecten zijn. Op dit moment is de gemeente met relevante vastgoedpartijen in gesprek om gezamenlijk tot een integraal plan te komen dat ingediend kan worden. Deze partijen worden door de gemeente uitgedaagd om tot een integraal plan te komen dat de hele binnenstad kan versterken en zich niet alleen richt op solitaire plekken.

Raadsmemo maartbrief 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo maartbrief 2022 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid geld uit het gemeentefonds voor een deel van hun uitgaven. In de Maartbrief 2022 worden gemeenten geïnformeerd over de gevolgen van het landelijke coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. De brief bevat informatie over de financiële effecten van het accres en de opschalingskorting, de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 en de eenmalige energietoeslag voor lage inkomens. Het college informeerde de gemeenteraad al eerder over de verwachte gevolgen van het coalitieakkoord via het overdrachtsdossier voor de nieuwe raad. Uit de maartbrief blijkt dat het bedrag dat in 2026 beschikbaar komt voor Vlaardingen uit het gemeentefonds met 1,2 miljoen positiever uitvalt dan was verwacht. Dit is een voorlopige inschatting. In de meicirculaire worden de definitieve cijfers naar aanleiding van het coalitieakkoord gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan legt het college een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voor.

Raadsmemo stand van zaken energie-armoede

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken energie-armoede vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college beschrijft in de raadsmemo welke stappen Stroomopwaarts zet en heeft gezet om de eenmalige energietoeslag van € 800,- uit te kunnen betalen aan huishoudens met een laag inkomen. Ook informeert het college de raad over de stand van zaken rondom de invulling van de Specifieke Uitkering (SPUK). We krijgen als gemeente een bedrag van €432.468,- van het Rijk om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Denk hierbij aan initiatieven als energiebesparingsadvies, kleine energiebesparende maatregelen en het plaatsen van energiedisplays voor bewustwording en gedragsverandering. Binnenkort besluit het college over de besteding van dit geld.

Raadsmemo uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-uitvoeringsprogramma) Vlaardingen 2022 vastgesteld,
  2. Raadsmemo VTH-uitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld,
  3. Informatiebrief aan Provincie over VTH-uitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met dit uitvoeringsprogramma werkt het college de opgedragen wettelijke taken uit en geven ze strategische en operationele kaders voor de uitvoering van VTH-taken op de gebieden van bouwen en ruimtelijke ordening.

Raadsmemo voortgang gebiedsontwikkeling Rivierzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo voortgang gebieds-ontwikkeling Rivierzone vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Er is een aantal belangrijke onderwerpen die spelen binnen de voor Vlaardingen omvangrijke gebiedsontwikkeling in de Rivierzone. Die betreffen de ruimtelijke ordeningsprocedures, de gebiedsexploitatie, hoogwateroplossing en de Erfgoed Deal. Via een raadsmemo heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de gebiedsontwikkeling Rivierzone.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Een bedrijf gevestigd aan de Kreekweg wil een steiger op hun perceel gaan gebruiken voor bedrijfsactiviteiten voor boord-boordoverslag. Het naastgelegen bedrijf gelegen aan de Zevenmanshaven Oost beschikt momenteel over één operationele steiger en de andere twee steigers zijn op dit moment niet geschikt om schepen te beladen of te lossen. Het naastgelegen bedrijf beschikt over een omgevingsvergunning voor de activiteiten die gelegen zijn op hun eigen terrein. Voor dezelfde soort activiteiten en installatie is dus een vergunning aangevraagd op het terrein van het bedrijf aan de Kreekweg, zodat zij ook hiervan gebruik kunnen gaan maken. De beoogde productleiding ligt voor een deel in een groenstrook met een lengte van 30 meter en een breedte van 10 meter. Volgens het huidige bestemmingplan ‘Maasoeverzone’ is de bestemming ‘Groen’ en zijn er geen bedrijfsactiviteiten toegestaan. In het verleden zijn er met het bedrijf aan de Zevenmanshaven Oost afspraken gemaakt over het aantal vrachtwagenvervoers-bewegingen over de weg en dat het bedrijf de mogelijkheden zou gaan onderzoeken om het vervoer van land naar water te vergroten. Om dit planologisch mogelijk te maken is er een 2e herziening van het bestemmingsplan Maasoeverzone nodig zodat er bedrijfsactiviteiten in de bestemming ‘Groen’ kunnen plaatsvinden.