Openbare besluiten van 24 november 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over project ‘Camera in Beeld’ 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Claessen (VVD) over project 'Camera in Beeld' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

'Camera in Beeld' is een politiesysteem dat alle (particuliere en overheids-)camera's in beeld brengt en waar door de politie gebruik van kan worden gemaakt bij het oplossen van misdrijven. Inwoners en ondernemers die één of meer camera's om of aan hun woning of bedrijfspand hebben, worden opgeroepen dit bij de politie te melden. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in een buurt camera's hangen, hoe sneller zij kunnen werken aan het oplossen van misdrijven.

Beantwoording artikel 34-vragen over binnenmilieumaatregelen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Kerkhof over binnenmilieumaatregelen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van het vaststellen van het raadsvoorstel binnenmilieumaatregelen door het college op 27 oktober 2020.
In haar beantwoording geeft het college aan dat de binnenmilieumaatregelen worden uitgevoerd bij scholen waar geen nieuwbouw, uitbreiding en renovatie voor is gepland in het IHP. Bij deze scholen worden de frisse scholen klasse en het energielabel op het niveau gebracht van het huidige bouwbesluit 2015.

Beantwoording art. 34-vragen de heer Huf n.a.v. liftproblemen bij woonzorgcentrum Uitzicht 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen de heer Huf naar aanleiding van liftproblemen bij woonzorgcentrum Uitzicht vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In antwoord op vragen van de heer Huf n.a.v. berichtgeving in het AD over mechanische problemen met de liften in woonzorgcentrum Uitzicht en de mogelijke bewegingsbeperking daardoor van de veelal hoogbejaarde bewoners, heeft het college aan gegeven dat ze hiervan op de hoogte was. Zij heeft ondertussen een gesprek gehad met stichting Cedrah, de organisatie waaronder 'Uitzicht' valt. In dat gesprek werd door Cedrah aan gegeven dat de mechanische storingen ondertussen zijn verholpen en dat de liften weer werken. 

Raadsvoorstel tot  het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot  het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS) vastgesteld.
De bijlage 'cv' in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene, op grond van artikel 25 van de gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub e, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), onder geheimhouding aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bijlage:

Toelichting: 

Het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht door de raad is een wettelijke taak. Er zijn geen bedenkingen tegen de voordracht. 

Raadsmemo intentie tot sloop Zeeheldenbuurt 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. Ingestemd met het verlengen van de vergunning voor tijdelijk verhuur conform de Leegstandswet tot 1 januari 2022 aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen voor de woningen gelegen aan de Nieuwe Kerkstraat 28 t/m 58 (even), Nieuwe Kerkstraat 7 t/m 33 (oneven), Cornelis Houtmanstraat 2 t/m 24 (even), Cornelis Houtmanstraat 3 t/m 45 (oneven) en Jacob van Heemkerkstraat 2 t/m 34 (even).
  2. Ingestemd met verlenen van de intentieverklaring tot sloop per 1 december 2020 en vergunning tijdelijke verhuur per 1 december 2020 tot 1 december 2022  van Waterweg Wonen voor de woningen gelegen aan de Jacob van Heemskerkstraat 1 t/m 27, 2e Van Leijden Gaelstraat 71 t/m 99 en Willem Barendszoonstraat 2 t/m 24.
  3. Ingestemd met de doelgroepen waaraan de  tijdelijke verhuur van de woningen van Waterweg Wonen plaatsvindt.
  4. Brieven aan Woningstichting Samenwerking  en Waterweg Wonen vastgesteld.
  5. Raadsmemo intentie tot sloop Zeeheldenbuurt vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Door Waterweg Wonen en Samenwerking wordt gezamenlijk een sloop- / nieuwbouwplan in de Zeeheldenbuurt ontwikkeld. Het betreft een aantal percelen aan de Nieuwe Kerkstraat, Cornelis  Houtmanstraat, Jacob van Heemkerkstraat,  2e Van Leijden Gaelstraat en Willem Barendszoonstraat. Het college heeft de benodigde intentie tot sloop verklaringen en vergunning tijdelijke verhuur afgegeven. Hierdoor worden zittende bewoners urgent bij verhuizing. Tot de daadwerkelijk sloop plaatsvindt worden de woningen tijdelijk verhuurd aan huurders die tijdelijk willen huren. Van deze tijdelijke huurders mogen er, conform de afspraken met de gemeenteraad, maximaal 1/3 arbeidsmigrant zijn.

Raadsmemo convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 

Het college van burgemeester en wethouders heeft;

  1. de raadsmemo convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten vastgesteld en;
  2. het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2020-2024 voorlopig vastgesteld. 

Bijlage:

  • Rm Convenant Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten (wordt nagezonden)

Toelichting: 

De gemeente Vlaardingen heeft voor de huisvesting van arbeidsmigranten een convenant gesloten, samen met de partners Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking, Homeflex, United Homes, Stipt en Tradiro. De partners van het convenant willen voorkomen dat tijdelijke arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden worden gehuisvest en slachtoffer worden van malafide uitzendbureaus, huisvestingsbedrijven en werkgevers. Overbewoning en illegale onderhuur van panden leveren bovendien overlast op voor buurtbewoners en gaat ten koste van de leefbaarheid in de wijk. In het Vlaardingse convenant staan onder meer afspraken over waar de huisvesting aan moet voldoen, over correcte arbeidsomstandigheden en arbeidsbeloning, over registratie van arbeidsmigranten en over het voorkomen van overlast voor de omgeving. Zo zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen over het maximum aantal bewoners per woning en de maximale huurprijs per bewoner. Ook zijn er afspraken gemaakt over meubilering en brandveiligheid en over het aanwezig zijn van een beheerder in de wooncomplexen.
Het huidige convenant loopt dit jaar af.

Een nieuw convenant is opgesteld met daarin enkele wijzigingen ten opzichte van het huidige convenant. Die betreffen onder andere: toelatingseisen en de wijze waarop kan worden toegetreden tot het convenant, actualisatie van wijze van inschrijving en uitschrijving in verband met de privacywetgeving (AVG), het aantal bewoners per woning en de toevoeging van een monitor die twee keer per jaar zal plaatsvinden. De meerwaarde van het convenant en de wijzigingen zijn besproken in de oriënterende raadsavond van 3 september 2020. Het college heeft het convenant voorlopig vastgesteld en gaat hierover in gesprek met de raad.

Raadsmemo Ontwikkelingen Brexit Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Ontwikkelingen aangaande Brexit Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de voorbereidingen die in en om Vlaardingen getroffen worden met het oog op de gewijzigde handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk per 1-1-2021 in het kader van de Brexit. De coördinatie van dit proces ligt in handen van Rijkswaterstaat. In nauwe samenwerking met lokaal en regionaal betrokken stakeholders heeft Rijkswaterstaat verkeerscirculatieplannen inclusief de inzet van verkeersregelaars voorbereid om filevorming en vertraging in en om Vlaardingen zo veel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. De inzet is er ook op gericht om knelpunten op het gebied van openbare orde en veiligheid zoveel mogelijk te voorkomen. Op het terrein van DFDS Seaways komt vanaf 1 januari 2021 een tijdelijke parkeerlocatie voor vrachtwagens die hun douanepapieren voor de overtocht niet op orde hebben. Aan de Waterleidingstraat zal daarnaast, onder specifieke voorwaarden, een secundaire bufferparkeerlocatie ingericht worden. Op deze locatie mag niet overnacht worden. Om ook voorbereid te zijn op het scenario waarbij meer vrachtwagens dan verwacht de papieren voor de overtocht niet tijdig op orde hebben, zijn nog opvanglocaties in Maasdijk (zoutdepot Rijkswaterstaat langs de A20) en op de Maasvlakte beschikbaar. 

Vaststellen Subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen 

Het college van burgemeester en wethouders  heeft de subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen vastgesteld. 

Toelichting: 

De coronacrisis raakt iedereen. Ook culturele instellingen ondervinden de negatieve gevolgen. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om culturele instellingen te ondersteunen. Met de Subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen kan het geld uitgekeerd worden aan Vlaardingse culturele instellingen en organisatoren, die voldoen aan de voorwaarden, en die een bijdrage leveren aan het beleid op het gebied van kunst en cultuur. In totaal is in Vlaardingen 514.000 euro beschibaar.
 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Derde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 en de Eerste wijzigingsverordening Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte 2019 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Derde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 (hierna: APV) vastgesteld en
  • het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Eerste wijzigingsverordening Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte 2019 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Derde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 en de Eerste wijzigingsverordening Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte conform vastgesteld. 

In Vlaardingen is het al langere tijd verboden om carbid te schieten. Het was in de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen alleen niet geregeld dat daar ook op beboet kan worden. Met oog op het tijdelijke vuurwerkverbod aankomende jaarwisseling bestaat de kans dat mensen dit jaar carbid willen schieten. Door deze wijziging kan daar op gehandhaafd worden.

Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen (2020) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen (2020) vastgesteld. 

Toelichting:

De aanpak van ondermijning is één van de speerpunten in het veiligheidsbeleid van de gemeente Vlaardingen. Met de 'Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen (2020)' geeft de gemeente duidelijkheid hoe zij hier invulling aan geeft. Dit wordt besproken in de openbare commissievergadering van 3 december.