Openbare besluiten van 24 mei 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Toelichting:

De portefeuilleverdeling van de collegeleden is als volgt vastgesteld:

Bert Wijbenga - van Nieuwenhuizen, burgemeester:

 • Stadsprogramma: Veilig Vlaardingen 
 • Openbare orde 
 • Integraal veiligheidsbeleid 
 • Handhaving en Toezicht 
 • Vergunningverlening bijzondere wetten 
 • Bestuurlijke coördinatie 
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH) 
 • Stadspromotie en Vlaardingen 750 jaar
 • Archieftoezicht
 • Communicatie

Bart Bikkers:

 • Stadsprogramma: Nieuwe Rivierzone 
 • Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad 
 • Financiën & Inkoop 
 • Economische Zaken & Vestigingsklimaat 
 • Mobiliteit 
 • Blankenburgverbinding & Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
 • Personeel en Organisatie

Lianne van Kalken: 

 • Stadsprogramma: Groen Vlaardingen 
 • Openbare ruimte: Groen en Klimaatadaptatie 
 • Buitengebied 
 • Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek 
 • Bestuur en Participatie 
 • Evenementenbeleid 
 • Dierenwelzijn en Biodiversiteit 
 • Regenboogstad 

Ivana Somers-Gardenier:

 • Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen 
 • Bouwen en Wonen 
 • Ruimtelijke Ordening 
 • Huisvesting (arbeids)migranten en statushouders 
 • Opvang ontheemde Oekraïners 
 • Woonoverlast 
 • Openbare ruimte: Verhardingen en Riolering 
 • Afvalinzameling & Recycling 

Jacky Silos-Knaap:

 • Stadsprogramma: Nieuwe Westwijk 
 • Aandachtsgebieden
 • Zorg 
 • Ouderenzorg 
 • Jeugd 
 • Onderwijs 
 • Inclusie 
 • Huiselijk geweld & Kindermishandeling 
 • Maatschappelijke participatie

Koen Kegel: 

 • Stadsprogramma: Nieuwe Energie 
 • Energietransitie 
 • Duurzaamheid 
 • Milieu 
 • Omgevingswet 
 • Grondzaken 
 • Vastgoed 
 • Onderwijshuisvesting 
 • ICT, Dienstverlening en Facilitaire zaken 
 • Archiefbeleid

Arnoud Proos:

 • Stadsprogramma: Zorgzaam Vlaardingen
 • Werk & Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Stroomopwaarts (SOW)
 • Sport en bewegen
 • Inburgering / integratie
 • Basisvaardigheden
 • Gezondheid
 • Maatschappelijke opvang

Reglement van orde B&W-vergaderingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Reglement van orde college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen d.d. 14 september 2021 kennisgenomen. 

Toelichting:

In het Reglement van orde zijn afspraken vastgelegd voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders. Er staat bijvoorbeeld in wanneer de collegevergaderingen plaatsvinden en dat minimaal de helft van de collegeleden aanwezig moet zijn om een besluit te kunnen nemen.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake artikel 213a onderzoeken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk inzake artikel 213a onderzoeken vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college is verplicht om jaarlijks onderzoeken uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Vlaardingen. Uit archiefonderzoek is gebleken dat er vanaf de invoering van de verordening waarin deze verplichting is opgenomen, geen onderzoeken zijn uitgevoerd. Het afgelopen jaar heeft het college onderzocht wat er nodig is om de jaarlijkse onderzoeken wel uit te kunnen voeren. Het is noodzakelijk gebleken om hiervoor specifieke kennis in huis te hebben. Door de krapte op de arbeidsmarkt is deze capaciteit nu (nog) niet beschikbaar. Het college verwacht vanaf 2023 uitvoering te kunnen geven aan de verordening. 

Bekrachtiging Raadsmemo uitstel aanbieding 1e Voortgangsrapportage 2022 en Voorjaarsnota 2022 

Het college van burgemeester en wethouders heeft per parafenronde genomen besluit om het raadsmemo uitstel aanbieding 1e Voortgangsrapportage 2022 en Voorjaarsnota 2022 vast te stellen bekrachtigd. 

Bijlage: 

Toelichting: 

Het college heeft de gemeenteraad via een raadsmemo laten weten dat de 1e Voortgangsrapportage en de Voorjaarsnota 2022 een week later dan gepland aan de gemeenteraad worden toegezonden. In de oorspronkelijke planning zou dat op 24 mei plaatsvinden. Vanwege de installatie van het nieuwe college op 23 mei, is het niet haalbaar voor de nieuwe wethouders om zich op korte termijn goed voor te bereiden op complexe collegevoorstellen. Daarom is besloten om de behandeling in het college van de 1e Voortgangsrapportage en Voorjaarsnota 2022 een week uit te stellen. De documenten worden op 1 juni aan de gemeenteraad aangeboden.   

Het verstrekken van een eenmalige energietoeslag aan de overige groep huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

 1. vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (Voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) de eenmalige energietoeslag van €800,- verstrekt aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm,
 2. het besluit van het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts d.d. 12 mei 2022 inzake het vaststellen van de Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag bekrachtigd,
 3. de raadsmemo verstrekken eenmalige energietoeslag aan de overige groep huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met de besluiten maakt het college het mogelijk dat Vlaardingse inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de energietoeslag van € 800,- kunnen aanvragen. De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen die door de stijgende (energie)prijzen in de geldproblemen dreigen te komen. Omdat een wetsvoorstel over de energietoeslag nog in de maak is bij het Rijk, is nog niet duidelijk wie er precies recht heeft op de energietoeslag en wat de voorwaarden zijn. 

Het college wil echter niet langer wachten met het uitbetalen van de toeslag en heeft daarom het besluit genomen dat inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de energietoeslag kunnen aanvragen. Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor het namens de gemeente uitbetalen van de energietoeslag. Inwoners worden met een persbericht en berichten via sociale media en de website van Stroomopwaarts geïnformeerd dat ze de aanvraag voor de energietoeslag kunnen doen. 

In december 2021 kondigde het Rijk al aan dat er een energietoeslag van € 200,- zou komen voor huishoudens met een laag inkomen. Omdat de kosten enorm zijn gestegen en daardoor inwoners in de financiële problemen dreigden te komen, werd het bedrag verhoogd naar € 800,-. In april kregen inwoners die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering hadden en inwoners die in 2021 de Individuele Inkomenstoeslag hebben ontvangen de energietoeslag uitbetaald. 

Eind april konden inwoners met een bijstandsuitkering die vallen onder de zogeheten kostendelersnorm (mensen die met meer mensen in een huis wonen en daardoor de kosten kunnen delen) de energietoeslag aanvragen. Nu wordt het dus mogelijk dat ook de laatste groep inwoners met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) de toeslag kunnen aanvragen.