Openbare besluiten van 23 november 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Aanwijzingsbesluit gemeentelijk toezichthouder op naleving Alcoholwet 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzingsbesluit gemeentelijk toezichthouder op naleving Alcoholwet vastgesteld.  

Toelichting: 

Met het vaststellen van dit aanwijzingsbesluit wordt een medewerker aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Alcoholwet.

Beantwoording artikel 34-vragen over kosten vluchtelingen opvang 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Kloosterman (fractie AOV) over kosten vluchtelingen opvang vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

Het COA vergoedt alle kosten die de gemeente maakt met betrekking tot de realisatie (o.a. huur, beveiliging). Tevens vergoedt het COA alle kosten met betrekking tot het gebruik van het opvangcentrum, die vallen buiten de reguliere taken van de gemeente (o.a. gas, water, licht). Onder reguliere taken wordt verstaan de gebruikelijke ambtelijke inzet (zoals inzet vanuit de crisisorganisatie, de zorg voor de openbare orde en veiligheid en communicatie met bewoners). Dit zijn geen extra kosten, maar gebeurt vanuit de bestaande formatie die reeds is begroot. Het is tevens ongebruikelijk dat overheidsdiensten hiervoor uren bij elkaar in rekening brengen.

Beantwoording artikel 34-vragen over afkomst opgevangen vluchtelingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) over afkomst opgevangen vluchtelingen vastgesteld.   

Bijlage:

Toelichting: 

De heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) heeft aan het college vragen gesteld of in Vlaardingen vluchtelingen uit zogenaamde 'veilige' landen worden opgevangen. De landen Algerije en Libië zijn inmiddels officieel als 'onveilig' bestempeld. Het COA heeft aangegeven dat Tunesië op zeer korte termijn volgt als 'onveilig' land. Strikt genomen hadden om die reden vijf personen niet in Vlaardingen opgevangen mogen worden. Het COA heeft aangegeven bereid te zijn de situatie te willen repareren door deze vijf personen elders onder te brengen. Omdat Tunesië naar verwachting op korte termijn als 'onveilig' wordt bestempeld, hebben wij het COA laten weten dat wij dit niet nodig achten. Het doel van de eis om geen vluchtelingen uit veilige landen onderdak te bieden is vooral om te voorkomen dat personen uit veilige landen de procedure misbruiken. Overigens kan de vluchtelingenstatus ook van toepassing zijn voor personen uit bepaalde veilige landen, bijvoorbeeld als zij daar worden vervolgd voor hun seksuele geaardheid. 

Vaststellen definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en Nota van Zienswijzen NRD MER gebiedsvisie Rivierzone 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Rivierzone Vlaardingen vastgesteld,
  2. de Nota van Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER gebiedsvisie Rivierzone vastgesteld.

Toelichting:

De NRD heeft van 5 augustus t/m 15 september jl. ter visie gelegen en is de start van de MER-procedure. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend en de beantwoording hiervan is opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De Rivierzone in Vlaardingen wordt getransformeerd naar een hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied. Binnen de Rivierzone is sprake van een groot aantal ontwikkelingslocaties, met verschillende initiatiefnemers. Voor de gebiedsontwikkeling is, gelet op de omvang van het maximale programma ( > 2.000 woningen en bijbehorend commercieel en maatschappelijk programma), een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. Het MER geeft het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming en is voorwaardelijk voor de juridische houdbaarheid van de Gebiedsvisie en de opvolgende noodzakelijke ruimtelijke besluiten.

Raadsmemo Plan van Aanpak - Routekaart CO2 Neutraal 2050 gemeentelijke gebouwen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Plan van Aanpak - Routekaart CO2 Neutraal 2050 gemeentelijke gebouwen vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft het plan van aanpak om te komen tot een routekaart CO2 neutraal in 2050 vastgesteld.  In dit plan van aanpak worden de stappen en handelingen beschreven die de gemeente moet zetten om aan de landelijke doelstellingen te kunnen voldoen. Het plan van aanpak is een opmaat voor de Routekaart die in het derde kwartaal 2022 gereed moet zijn.  In het uiteindelijke plan worden scenario's uitgewerkt wat de gemeente hier moet en kan doen om haar bijdrage aan duurzame en CO2 Neutrale samenleving waar te maken. 

Raadsmemo Afsluiten facilitair (bouw)project Windpark Oeverwind 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Afsluiten facilitair (bouw)project Windpark Oeverwind vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Voor de realisatie van twee windmolens hebben de gemeente en Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens 'De Windvogel' B.A. op 7 mei 2019 een overeenkomst ondertekend. Nu het bestemmingsplan "Windpark Oeverwind" onherroepelijk is en de gemeente geen inspanningen meer verricht en/of kosten maakt voor dit project, kan het project nu worden afgesloten met een positief eindresultaat van € 20.264. De windmolens worden voor rekening en risico van Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens "De Windvogel" B.A. daadwerkelijk gerealiseerd en vervolgens geëxploiteerd. 

Het Vlaardings Energiecollectief is gestart met een actie om Vlaardingers en mensen in de omliggende gemeenten in de gelegenheid te stellen obligaties in dit windpark te kopen. Zij worden hiermee mede-eigenaar en krijgen  zeggenschap over het investeren van de opbrengst in maatschappelijke projecten in Vlaardingen. De gemeente ondersteunt deze actie door berichtgeving op Gemeentenieuws en social media.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de gewijzigde 2e voortgangsrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de gewijzigde 2e voortgangsrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft de 2e voortgangsrapportage op 2 november al vastgesteld en doorgestuurd aan de gemeenteraad. Op 11 november heeft de raad echter enkele amendementen op de meerjarenbegroting 2022-2025 aangenomen die een aanzienlijk effect hebben op de saldi van de meerjarenbegroting. De gewijzigde saldi van de meerjarenbegroting heeft het college in bijgaande voortgangsrapportage verwerkt. De 2e voortgangsrapportage geeft nu een actueel beeld van de begrote saldi van de meerjarenbegroting, het verwachte verloop van de algemene reserve en de solvabiliteit.

Ondernemersfonds Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. kennisgenomen van de evaluatie van de Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen,
  2. besloten de subsidierelatie met het ondernemersfonds voort te zetten,
  3. toestemming om het convenant verder uit te werken en op een later tijdstip, voor het einde van het jaar, aan u voor te leggen,
  4. het Raadsmemo over de wijziging belastingverordeningen i.v.m. aanpassing ondernemersfonds vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting: 

We hebben in Vlaardingen sinds 10 jaar een ondernemersfonds. Hiervoor wordt via een opslag op de OZB niet-woningen jaarlijks € 550.000 extra opgehaald. Zoals alle belastingen stroomt dit door naar de algemene middelen. Vandaaruit verleent de gemeente € 550.000 subsidie aan de stichting Ondernemersfonds Vlaardingen. Het fonds helpt ondernemers met de financiering van hun collectieve activiteiten. Dat zijn activiteiten op bedrijventerreinen, zoals het plaatsen van beveiligingscamera's, extra onderhoud bovenop het gemeentelijk onderhoud, welkomst- en bewegwijzeringsborden en gezamenlijke afvalinzameling. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in winkelgebieden, zoals in evenementen, aankleding (bijvoorbeeld kersversiering) en gezamenlijke marketing. Het fonds stimuleert en  initieert ook steeds meer stadsbrede activiteiten. Denk aan initiatieven om collectief duurzame energie op te wekken. In alle gevallen vaart Vlaardingen hier wel bij. Het convenant tussen de gemeente en het Ondernemersfonds loopt eind dit jaar af. Uit de evaluatie van haar activiteiten blijkt dat het fonds tevreden is over haar ontwikkeling. Ze ziet dat steeds meer bedrijventerreinen concrete plannen maken en daar geld voor uittrekken. In de winkelgebieden gebeurde dat al langer. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ondernemersfonds voort te zetten. Een voorwaarde is uiteraard dat het draagvlak onder ondernemers om hun eigen financiële bijdrage te leveren en activiteiten te ontwikkelen groot blijft. In het tienjarig bestaan van het fonds is het jaarbedrag nooit verhoogd. Op verzoek van de Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen en haar participanten stelt het college, parallel via een aangepaste belastingverordening, aan de raad voor om het jaarbedrag te verhogen van € 550.000,- naar € 650.000,-. De reden is enerzijds om de slagkracht van het fonds op peil te houden (inflatiecorrectie) en anderzijds om meer stadsbrede activiteiten te kunnen ontplooien. Een nieuw convenant wordt voor het eind van het jaar apart aan het college aangeboden.

Subsidieaanvraag Stichting Centrum Kunst Educatie Kade 40 (KADE40) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een eenmalige subsidie aan Stichting Centrum Kunst Educatie Kade 40 (KADE40) toegekend.

Toelichting: 

Het college heeft KADE40 de aangevraagde subsidie toegekend. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 53.621,- dat bekostigd wordt uit de rijksmiddelen voor noodsteun om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden. Met deze subsidietoekenning aan KADE40 is er weer ruimte om onder andere noodzakelijke investeringen te doen en kan KADE40 het aanbod van culturele en educatieve activiteiten blijven borgen.  

Participatiewet en verrekenen Eindejaarsuitkering 

Het college van burgemeester en wethouders heeft met het buitenwettelijk begunstigend beleid om de eindejaarsuitkering te verrekenen met de bijstand ingestemd. 

Toelichting: 

Het besluit geldt voor mensen die een uitkering ontvangen en parttime werken. De eindejaarsuitkering die zij over deze inkomsten ontvangen, moest tot op heden verrekend worden over de inkomsten van het hele jaar. Dat bracht een hele administratieve rompslomp met zich mee en betekende dat mensen een bedrag moesten terugbetalen. De gemeente vindt dit onwenselijk en wil mensen juist stimuleren om (meer) te werken. Daarom heeft het college nu besloten om dit anders te doen. De verrekening van de eindejaarsuitkering vindt alleen plaats voor de uitkering over de maand december. Wanneer de eindejaarsuitkering in januari wordt ontvangen, wordt hier op dezelfde wijze mee omgegaan.

Raadsmemo Jaarverslag leerplicht MVS, schooljaar 2020/2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Jaarverslag leerplicht MVS, schooljaar 2020/2021 vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

Het college informeert de gemeenteraad met het jaarverslag over het in schooljaar 2020/2021 gevoerde leerplichtbeleid en de Regionale Meld- en coördinatiefunctie voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.  Het Regionaal Bureau Leerplicht + heet sinds november 2019 Leerrecht. Leerrecht voert voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Leerplichtwet uit.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de leerplichtwet en het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Door de sluiting van scholen vanwege corona was het waarborgen van het recht op onderwijs, de preventieve taken en het realiseren van maatwerkoplossingen uitdagender dan voorgaande jaren. 

Scholen hebben 618 verzuimmeldingen gedaan van Vlaardingse leerlingen tot 18 jaar. In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam deden de scholen daarnaast 567 verzuimmeldingen voor leerlingen van 18 tot 23 jaar. De leerplichtambtenaar of de trajectbegeleider van Leerrecht onderzoekt bij deze meldingen wat de achtergrond van het verzuim is en heeft meerdere middelen om het verzuim te stoppen: het geven van een waarschuwing, het doorverwijzen naar bureau Halt, het voeren van gesprekken en/of het inschakelen van hulpverlening (bijv. het wijkteam). De leerplichtambtenaren werken samen met de scholen, wijkteams en andere organisaties om schoolverzuim te voorkomen en te bestrijden.

Het Jaarverslag over schooljaar 2020/2021 wordt op de website van Leerrecht gepubliceerd zodat schoolbesturen en andere partners in LEA (Lokaal Educatieve Agenda) en REA (Regionaal Educatieve Agenda) er kennis van kunnen nemen.

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Reparatiebesluit Bestemmingsplan Park Vijfsluizen'

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel bestemmingsplan 'Reparatiebesluit Bestemmingsplan Park Vijfsluizen' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft met een raadsvoorstel het bestemmingsplan 'Reparatiebesluit Bestemmingsplan Park Vijfsluizen' ter vasstelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling zal het bestemmingsplan worden vrijgegeven voor ter inzagelegging (voor beroep). 

De tervisielegging van het recent vastgestelde bestemmingsplan 'Park Vijfsluizen' heeft geleid tot een ingediend beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met voorliggend bestemmingsplan worden vier wijzigingen doorgevoerd, waarmee tegemoetgekomen wordt aan de beroepsgronden van de indiener van het beroep. De wijzigingen zien op (1) het nader verzekeren van de minimale breedte van de ontsluitingsweg van het in het plangebied gelegen hotel, (2) het uitsluiten van bebouwing in een zone tussen het hotel en de geplande woningen, (3) het verzekeren dat ter plaatse van de aanduiding 'uitsluiting geluidgevoelige functies' geen geluidgevoelige functies worden gerealiseerd en (4) het waarborgen van de realisatie van akoestische maatregelen in verband met de geluidsemissie van het hotel. Dit vergroot de kans op de intrekking van het beroepsschrift, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk wordt en er gestart kan worden met de woningbouwontwikkeling Park Vijfsluizen.  

Raadsmemo over de toekomstvisie Zwemmen in Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de toekomstvisie Zwemmen in Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over het proces om tot een toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen en een uitwerking van diverse toekomstscenario’s te komen. De Kulk is sinds eind jaren ’90 het zwembad van Vlaardingen. Inmiddels is de staat van de zwemaccommodatie verouderd en toe aan groot onderhoud. Hiervoor heeft de Stichting Zwem- en Recreatiebad de Kulk sinds 2018 een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Door onvoldoende beschikbare financiële middelen kan de stichting dit MJOP niet jaarlijks volgen waardoor de onderhoudsachterstand oploopt. Het bestuur van de stichting heeft aangegeven onder de huidige omstandigheden het zwembad niet langer dan vijf jaar op een verantwoorde manier open te kunnen houden. Het zwembad ziet een aantal scenario’s als oplossing om het zwemmen in Vlaardingen te borgen, waaronder eventuele samenwerking met Schiedam. Om een gedegen besluit te kunnen nemen over de toekomst van het zwemmen in Vlaardingen moet eerst een visie opgesteld te worden over welke zwemfuncties (denk aan leszwemmen, zwemsport, recreatiezwemmen e.d.) er gewenst en nodig zijn in Vlaardingen. Aan de hand van deze visie kan worden bekeken in welk scenario dit het beste gerealiseerd kan worden. Het college wil in januari 2022 in de raadscommissie een open gesprek met de raad aangaan over een eerste conceptvisie zwemmen in Vlaardingen. Deze conceptvisie wordt opgesteld aan de hand van de input van diverse gebruikers van het zwembad en belanghebbenden.