Openbare besluiten van 23 maart 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over het gebruik van biomassa 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers over het gebruik van biomassa vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording licht het college toe dat Vlaardingen werkt aan een Transitievisie Warmte over de overgang naar een andere brandstof dan aardgas. Dit document wordt na de zomer aan de raad voorgelegd. De gemeente wil deze visie opstellen in samenspraak met betrokken partijen zoals de netbeheerder, woningeigenaren, woningcorporaties en bedrijven. Daarbij houdt het college ook oog voor de moties die door de gemeenteraad zijn ingediend over biomassa in het kader van de wensen- en bedenkingenprocedure rondom het concept uitvoeringsprogramma van de Regionale Energie Strategie. 

Beantwoording artikel 34-vragen over AWZI Groote Lucht Maassluissedijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) over eventuele verplaatsing AWZI Groote Lucht vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat de consequenties van een eventuele verplaatsing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht momenteel worden onderzocht. In het onderzoek worden de kansen voor ontwikkeling op Vergulde Hand West afgewogen ten opzichte van de kansen van herontwikkeling van het huidige terrein dat achterblijft bij een verplaatsing. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Vlaardingen hebben hierover afspraken gemaakt in de onlangs gesloten intentieovereenkomst. 

Vaststellen werkplan DCMR 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. het werkplan DCMR 2021 van Vlaardingen vastgesteld, 
  2. de brief aan de directeur van de DCMR vastgesteld. 

Toelichting: 

Jaarlijks maakt de DCMR een werkplan voor de werkzaamheden die de milieudienst namens de gemeente uitvoert. Het werkplan 2021 is in overleg met de gemeente opgesteld. Het werkplan geeft invulling aan de wettelijke taken op grond van de Wet milieubeheer, Wabo en Wet bodembescherming op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Verder geeft het invulling aan relevante bestuurlijke thema's zoals risicogericht- en informatiegestuurd toezicht, de aanpak van veiligheids- en milieuproblematiek van specifieke branches en energiebesparing bij bedrijven en instellingen. 

Raadsmemo kaderbrief SOW begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. de schriftelijke reactie op kaderbrief SOW begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 vastgesteld,
  2. de raadsmemo kaderbrief SOW begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De kaderbrief van Stroomopwaarts bevat de hoofdlijnen van de begroting voor volgend jaar (2022) en de kaders voor toekomstige beleidskeuzes (2023-2025). Dit als aanloop naar de zienswijzeprocedure over die begroting en als middel om voorafgaand aan het begrotingsproces passende keuzes te kunnen maken. 

Het college geeft in haar schriftelijke reactie aan Stroomopwaarts op de kaderbrief onder andere aan dat de gevraagde bezuinigingen vanuit de gemeente - zoals die zijn opgenomen in het herstelplan en het uitvoeringsplan - nog door Stroomopwaarts verwerkt worden in de begroting 2022.

Voorstel tot beschikbaar stellen van een bijdrage in de kostenoverschrijding bij het project Floris de Vijfdelaan Noordzijde 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Voorstel tot beschikbaar stellen van een bijdrage in de kostenoverschrijding bij het project Floris de Vijfdelaan Noordzijde vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Bij de uitwerking van de plannen van het project Floris de Vijfdelaan Noordzijde is gebleken dat er onvoorziene kosten zijn, onder andere voor aanpassing aan het rioleringssysteem en de inrichting van het pleintje aan de Philips de Goedestraat. In totaal bedraagt de geraamde overschrijding € 500.000,-. In de Realisatieovereenkomst tussen Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen is een verdeelsleutel vastgelegd voor onvoorziene kosten. De gemeente zal daarvan vijf-twaalfde deel betalen met een maximum van € 500.000,-. Waterweg Wonen betaalt zeven-twaalfde deel. Op grond hiervan zal de gemeente € 208.000,- in de onvoorziene kosten moeten bijdragen. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om deze bijdrage beschikbaar te stellen.