Openbare besluiten van 23 juni 2020

Mandaatregeling college Zomerreces 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de mandaatbesluit collegebevoegdheden zomerreces 2020 vastgesteld,
  2. besloten de collegevergaderingen van 28 juli, 4 en 11 augustus 2020 te laten vervallen.

Toelichting:

Het college heeft voor het zomerreces 2020 een mandaatregeling vastgesteld om zo de continuïteit van besluitvorming te waarborgen. Tijdens het zomerreces zijn er gedurende twee weken niet voldoende collegeleden aanwezig om collegebesluiten te nemen. Daarvoor moet namelijk de helft van het college aanwezig zijn, plus 1. Het kan nodig zijn om tijdens het zomerreces toch besluiten te nemen. Door het vaststellen van deze mandaatregeling krijgen de aanwezige collegeleden de bevoegdheid om besluiten namens het college te nemen.

Beantwoording artikel 34-vragen over huren en leegstand te lijf

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over huren en leegstand te lijf vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Er zijn sinds eind verleden jaar vele overleggen geweest, over verschillende kwesties, met vastgoedeigenaren en hun vertegenwoordigers. Met betrekking tot huurprijzen is er recent gesproken over indexering en hoe men omgaat met de maatregelen die betrekking hebben op de coronacrisis. Hieruit heeft de gemeente vernomen dat dit per geval wordt bekeken tussen huurder en verhuurder. Voor wat betreft het tegengaan van leegstand is gesproken over flexibele huurcontracten en tijdelijke invullingen.

Vervangingsbesluit gemeentesecretaris Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het vervangingsbesluit gemeentesecretaris Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het vervangingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Vlaardingen vastgesteld. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting om de vervanging van de gemeentesecretaris te borgen.

Brief aan Waterweg Wonen over vergunningverlening sociale woningbouw Park Vijfsluizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief aan Waterweg Wonen over vergunningverlening sociale woningbouw Park Vijfsluizen vastgesteld.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief vastgesteld waarin zij aan Waterweg Wonen toezeggen, dat zij zich zal inspannen om tot vergunningverlening te komen als er een aanvraag omgevingsvergunning voor sociale huurappartementen voor jongeren binnen de ontwikkeling van Park Vijfsluizen wordt gedaan. Hierbij wel onder de voorwaarde dat dit passend is in het op te stellen bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan. Door deze brief kan Waterweg Wonen een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de haalbaarheid voor de realisatie van deze appartementen voor Waterweg Wonen te vergroten.

Beantwoording artikel 34-vragen over klachten van bewoners van de Zwaluwenlaan en de Fazantlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Ben Trooster (BvV) over klachten van bewoners van de Zwaluwenlaan en de Fazantlaan vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente is zich er van bewust dat de getroffen maatregelen impact kunnen hebben op de bewoners van de Zwaluwenlaan en de Fazantlaan. Waterweg Wonen is als eigenaar van de woningen primair verantwoordelijk voor de veiligheid van haar woningen en voor het treffen van maatregelen om die veiligheid te waarborgen. De gemeente blijft als bevoegd gezag toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving.

Parafenbesluit brief zienswijze ontwerp Zuid-Hollandse omgevingsverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het parafenbesluit brief zienswijze ontwerp Zuid-Hollandse omgevingsverordening bekrachtigd.

Toelichting:

De provincie moest in het kader van de Omgevingswet een omgevingsverordening opstellen. De ontwerp Zuid-Hollandse omgevingsverordening ligt vanaf 11 mei t/m 22 juni 2020 ter inzage. De verordening zou beleidsneutraal zijn en er zou geen wijziging van beleid zijn. Hierdoor hoefde er ook geen zienswijze te worden ingediend. Nu blijkt dat er in de omgevingsverordening wel wijzigingen zijn op het gebied van bodem die een zienswijze rechtvaardigen.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Procesnota Woonvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Procesnota Woonvisie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de Procesnota Woonvisie vastgesteld en legt dit voor aan de raad. De raad wordt gevraagd om het proces en de kaders zoals opgenomen in de Procesnota Woonvisie vast te stellen om daarmee richting te geven aan het proces om te komen tot een nieuwe woonvisie. De woonvisie heeft als doel om de gemeentelijke koers op het beleidsveld ‘wonen’ te bepalen, voor besluitvorming op het beleidsterrein ‘wonen’ op korte en middellange termijn.

Ontwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021 vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen en vrijgegeven voor inspraak.

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met de voorlopige versie van een nieuwe, aangepaste versie van de Verordening Wmo die met ingang van 2021 in moet gaan. De aanpassingen zijn nodig vanwege de beheersmaatregelen uit het herstelplan Vlaardingen, nieuwe regelgeving en beleid rondom Beschermd Wonen en indexering van tarieven voor Wmo-diensten. De voorlopige versie van de Verordening Wmo 2021 wordt ter advisering voorgelegd aan de Wmo Adviesraad Vlaardingen. Ook kunnen inwoners van Vlaardingen de stukken inzien en hun zienswijze kenbaar maken van 29 juni 2020 t/m 16 augustus 2020.

Beantwoording technische raadsvragen over de jaarstukken 2019, de kadernota 2020 en de 1e voortgangsrapportage 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verantwoording technische raadsvragen over de jaarstukken 2019, de kadernota 2020 en de 1e voortgangsrapportage 2020 vastgesteld.

Bijlagen:

Toelichting:

Op 9 juli aanstaande bespreekt de raad de jaarstukken 2019, de kadernota 2020 en de 1e VGR 2020. De gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen over deze drie financiële stukken. Het college heeft de beantwoording van de technische vragen vastgesteld.