Openbare besluiten van 22 juni 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo over jaarverantwoording kinderopvang gemeente 2020 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Vlaardingen 2020 vastgesteld,
  2. het rapport ‘Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Vlaardingen 2020’ vastgesteld en overlegd aan de Inspectie van het Onderwijs.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Vlaardingen 2020 vastgesteld en biedt dit document ter kennisname aan de gemeenteraad aan. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. De GGD Rotterdam-Rijnmond voert in opdracht van de gemeente inspecties uit bij de Vlaardingse organisaties voor kinderopvang. De resultaten hiervan worden verwoord in de jaarverantwoording. Dit jaar was de situatie anders dan andere jaren vanwege de coronacrisis. Hierdoor zijn net als in andere gemeenten in de gemeente Vlaardingen niet alle locaties geïnspecteerd.  

Deelname Samenwerkingsverband 1572

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten toe te treden tot het Samenwerkingsverband 1572 en daarvoor eenmalig € 1572 beschikbaar gesteld. 

Toelichting: 

Het college heeft besloten om toe te treden tot het Samenwerkingsverband 1572 en daarvoor € 1572 beschikbaar te stellen. Dit samenwerkingsverband spant zich in om de gebeurtenissen rond 1572, onder de aandacht te brengen. Ook grijpen de deelnemers de gebeurtenissen in 1572, een keerpunt in de tachtigjarige oorlog, aan om het gesprek te bevorderen over onderliggende waarden van toen die vandaag de dag nog zeer actueel zijn: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Voor Vlaardingen sluit dit initiatief goed aan op de eigen activiteiten rondom de geschiedenis van de stad en op voorbereiding voor 2024 als het 450 jaar geleden is dat een groot deel van Vlaardingen in vlammen opging bij de grote stadsbrand.

Verrekening neveninkomsten B&W 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat over het jaar 2020 door de collegeleden op basis van de gedane opgaven van eventuele neveninkomsten, geen verrekening dient plaats te vinden conform de adviezen van BZK.

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de neveninkomsten vastgesteld conform het advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

De burgemeester en wethouders moeten jaarlijks een opgave te doen van eventuele niet-ambtsgebonden neveninkomsten. Inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties worden verrekend met de bezoldiging. Voor de verrekening van de neveninkomsten van functies die niet samenhangen met het ambt is de methode gelijk aan die voor leden van de Tweede Kamer. 

De eerste 14% van de jaarbezoldiging is vrij van verrekening. In het geval de inkomsten meer bedragen dan 14% van de jaarbezoldiging wordt van het meerdere de helft verrekend. Het ministerie van BZK heeft op grond van de opgaven vastgesteld dat de burgemeester en wethouders niet verrekenplichtig zijn.

Raadsmemo reactie op het  accountantsverslag van Deloitte over de jaarstukken  2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘Reactie op het accountantsverslag van Deloitte over de jaarstukken 2020’.

Bijlage:

  • Wordt later toegevoegd

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met een raadsmemo over de manier waarop de gemeente aan de slag gaat met de observaties van de accountant naar aanleiding van de jaarstukken. De accountant heeft in 2020 voor een bedrag van €.965.000 aan rechtmatigheidsfouten geconstateerd als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze rechtmatigheidsfouten vallen binnen de toegestane marge en staan goedkeuring van de jaarstukken daarom niet in weg. Het college geeft aan dat deze rechtmatigheidsfouten volgend jaar niet meer voorkomen, omdat de betreffende overeenkomsten dit jaar aflopen. Verder gaat het college door met de eerder geformuleerde verbeteracties op het gebied van budgetbeheersing en betere processen rondom o.a. grondexploitaties, inkoop en aanbesteding en subsidieverstrekking. Hiermee heeft het college de observaties van de accountant vertaald in verbeteracties en komt er nog meer grip op de gemeentelijke financiën. 

Raadsmemo afvalwaterzuivering Hoogheemraadschap van Delfland

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo afvalwaterzuivering Hoogheemraadschap van Delfland vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het besluit van het Hoogheemraadschap van Delfland om het verplaatsen van de afvalwaterzuivering (AWZI) De Groote Lucht naar de Vergulde Hand West als voorkeursvariant aan te wijzen. Het college vindt verplaatsen niet in het belang van Vlaardingen. Vergulde Hand West is bedoeld voor de vestiging van schone en duurzame bedrijven die werkgelegenheid voor Vlaardingen leveren. Door het verplaatsen van bedrijven vanuit de Rivierzone naar Vergulde Hand West kan in Vlaardingen ruimte gemaakt worden voor nieuwe ontwikkelingen. Een AWZI kan daar een belemmering voor zijn. Ook ligt een nieuwe AWZI op de Vergulde Hand West dichter bij de bestaande woningen in de Westwijk, waardoor de kans op overlast toeneemt.

Raadsmemo Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2022 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen vastgesteld, 
  2. besloten gemeenten Schiedam en Maassluis te informeren over Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2022,
  3. raadsmemo Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein vastgesteld. In dit plan staan maatregelen om in 2022 tot verbeteringen en kostenbesparingen in het sociaal domein te komen. In Vlaardingen wonen relatief veel (kwetsbare) inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Om deze zorg en ondersteuning ook in de toekomst betaalbaar te houden en te kunnen blijven bieden aan die mensen die het echt nodig hebben, moeten we nu maatregelen nemen. Het betekent ook nu investeren in het (op termijn) verbeteren van zorg en ondersteuning. De maatregelen en investeringen in het Uitvoeringsplan tellen op tot besparingen van ongeveer € 3,5 miljoen in 2022.  

Zie verder bijgevoegd persbericht. 

Raadsmemo Monitor Inburgering

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Monitor Inburgering vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de Monitor Inburgering. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) werken samen met Stroomopwaarts aan de opzet van deze monitor waarmee ze straks de resultaten van de inburgering in het nieuwe stelsel vanaf 1 januari 2022  in kaart kunnen brengen.   

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in werking. Het doel van deze wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren, thuis raken in Vlaardingen en zo snel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij,  liefst via betaald werk. Gemeenten hebben een actieve rol in het (op maat) begeleiden van nieuwkomers. De MVS gemeenten hebben de uitvoering van de nieuwe wet belegd bij Stroomopwaarts. 

Raadsmemo Meldpunt Toeslagen Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Meldpunt Toeslagen Stroomopwaarts en afhandeling motie inzake onderzoek schulden overnemen toeslagaffaire vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In het raadsmemo gaat het college van burgemeeester en wethouders in op de Vlaardingse aanpak om ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire te helpen en te ondersteunen. Op dit moment gaat de Belastingdienst uit van ongeveer 440 gedupeerden in onze gemeente Vlaardingen. Daarnaast melden zich ouders bij de gemeente die (nog) niet in beeld zijn bij de belastingdienst. Het aantal gedupeerden lijkt daarmee nog steeds te groeien. 

Sinds januari is er een Meldpunt Toeslagen bij Stroomopwaarts ingericht gedupeerde gezinnen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam terecht kunnen. Medewerkers van het meldpunt zoeken actief contact met de gedupeerden op de lijsten van de Belastingdienst en hebben intakegesprekken met ouders die zichzelf bij het Meldpunt melden. Om het groeiende aantal ouders goed te kunnen helpen, verdubbelt het aantal medewerkers van het Meldpunt van 5 fte naar 10 fte. 

Uitgangspunt van de hulp die we bieden via het Meldpunt Toeslagen is ouders op weg helpen om met een schone lei te beginnen. Gezinnen hebben vaak te maken met allerlei schrijnende problemen. Naast geldzorgen zijn dit problemen op het gebied van wonen, zorg en psychische problemen. De hulp aan de betreffende gezinnen moet aansluiten op hun sitiuatie en vraagt dus maatwerk. Daarom is er sprake van een nauwe samenwerking met de wijkteams, Maaskoepel en woningcorporaties. 

De gemeenteraad heeft het college recent gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is schulden van deze ouders tijdelijk over te nemen tot er een goede oplossing vanuit het Rijk komt. Dit is wat de gemeente Rotterdam doet. De gemeente Vlaardingen volgt op dit moment de landelijke ontwikkelingen. Naar verwachting is er 1 juli helderheid over de aanpak van de schulden door het Rijk. Daarna geeft het college weer een update aan de raad.   

Om ouders in schrijnende situaties nu zo goed mogelijk tehelpen, wordt er zo snel mogelijk een plan van aanpak gemaakt. Om te voorkomen dat ouders ondertussen nog meer in de problemen komen, zoeken medewerkers van het Meldpunt actief contact met particuliere schuldeisers. Zo willen we als gemeente zorgen dat prive-schulden bevroren worden zodat de getroffen gezinnen rust krijgen. 

Openbare besluiten uit de college-vergadering gehouden op: dinsdag 15 juni 2021

Aanvragen ligplaatsvergunning historisch schip 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. vijf aanvragen verlenging ligplaatsvergunning historisch schip conform advies schouwcommissie toegewezen door vaststelling bijgevoegde brieven met als bijlagen de vergunning en het schouwrapport;
  2. drie aanvragen verlenging ligplaatsvergunning historisch schip conform advies schouwcommissie afgewezen door vaststelling bijgevoegde brieven met als bijlage het schouwrapport;
  3. twee nieuwe aanvragenligplaatsvergunning historisch schip conform advies schouwcommissie afgewezen door vaststelling bijgevoegde brieven met als bijlage het schouwrapport.

Toelichting:

In Vlaardingen zijn een aantal ligplaatsen voor historische schepen. De schepen die hier liggen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om een ligplaatsvergunning voor vijf jaar te krijgen. De huidige ligplaatsvergunningen zijn verlopen en daarom zijn nieuwe vergunningen aangevraagd. Een speciale schouwcommissie controleert of de schepen voldoen aan deze voorwaarden. Bij een aantal schepen is geconstateerd dat zij niet meer aan de voorwaarden voldoen. Dat kan zijn omdat er slecht tot geen onderhoud is gepleegd, of bijvoorbeeld door toevoeging van een mast die niet bij het beeld van een historisch schip hoort. De vergunningaanvraag voor deze schepen wordt afgewezen. Tegelijkertijd krijgen de eigenaren van deze schepen de mogelijkheid om binnen een bepaalde tijd aanpassingen te maken zodat het schip wel weer aan de voorwaarden voldoet en kunnen zij opnieuw een aanvraag indienen.