Openbare besluiten van 22 augustus 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Gewijzigd voorstel tot vaststelling van het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft

  1. de raadsmemo over wijzigingen in het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2023 vastgesteld.
  2. Gewijzigd raadvoorstel tot vaststelling van het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2023 vastgesteld.
  3. Het gewijzigde uitgebreide MPG 2023 onder geheimhouding aanbieden aan de gemeenteraad op grond van artikel 87 en 88 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open Overheid (WOO) omdat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente.

Bijlagen:

Toelichting:

Op 6 juni 2023 heeft het college het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2023 vastgesteld. De accountant was op dat moment nog niet geheel gereed met de accountantscontrole van de jaarstukken. Naar aanleiding van de controle van de accountant hebben er een aantal wijzigingen in het MPG 2023 plaatsgevonden. Het college heeft deze gewijzigde versie nu vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2022 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2022 gevoerde beleid en beheer. Op 6 juni stelde het college de jaarstukken al in concept vast, zodat ze beschikbaar konden worden gesteld aan de accountant ter controle. Het proces van het opstellen van de jaarrekening en de daaruit volgende accountscontrole hebben ertoe geleid dat het proces van vaststellen van de jaarrekening vertraagd is. Intussen is de controle afgerond waarbij de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Het college heeft de jaarstukken daarom nu definitief vastgesteld.

2022 was het eerste jaar van deze collegeperiode. Een jaar waarin veel in de steigers is gezet, maar nog niet alles is gerealiseerd. Een jaar waarin hard gewerkt is om invulling te geven aan de stadsprogramma’s zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Het uitvoeren van beleid is afhankelijk van de beschikbaarheid van geld en menskracht. Met name de krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat de uitvoering onder druk komt te staan. Het jaar 2022 is dan ook afgesloten met een positief resultaat van € 22.919.000. Ten opzichte van de concept jaarrekening is dit een afwijking van € 0,4 miljoen positief. Het college heeft de raad in een raadsmemo bij de concept jaarstukken al geïnformeerd over de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de prognose uit de 2e voortgangsrapportage. Het positieve rekeningresultaat is vooral ontstaan door een hogere bijdrage uit het gemeentefonds en vertragingen in de uitvoering van beleid.

Het college stelt aan de raad voor om de middelen voor projecten en werkzaamheden over te hevelen die vorig jaar niet konden worden uitgevoerd, zodat dat dit jaar alsnog doorgang kan vinden. Daarnaast stelt het college voor om het resterende bedrag van € 16.519.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Raadsvoorstel tot vaststellen normenkader 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen normenkader 2023 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2023 opgesteld en legt dit kader ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Het normenkader geeft een overzicht van alle relevante wet- en regelgeving inclusief de regelgeving (verordeningen en raadsbesluiten) die voor de gemeente Vlaardingen in 2023 van toepassing zijn. Een door de raad vastgesteld Normenkader 2023 is het uitgangspunt voor de uit te voeren controles op rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening in 2023.

Raadsmemo Wbmgp en andere woningmarkt sturingsinstrumenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘Sturing woningmarkt en plaats van Wbmgp daarin’ vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vlaardingen heeft verhoudingsgewijs veel meer sociale (huur)woningen dan andere gemeenten in de regio. Om te zorgen dat de inwoners van Vlaardingen gelijke kansen krijgen op zowel werk-, woon-, onderwijs-, als leefbaarheidsgebied is het belangrijk dat we meer balans brengen in de bevolkingssamenstelling in de wijken. Dat doen we onder andere door een goede mix te krijgen in de soorten woningen in de wijken en door te onderhandelen met regiogemeenten dat ook zij hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

Om de leefbaarheid in de wijken en de kansengelijkheid van onze inwoners te vergroten investeren we in onderwijs, werk, inkomen, sociale netwerken, wijkteams en wijkagenten, woningverbetering, nieuwbouw en openbare voorzieningen. Ook maken we gebruik van de WBMGP, ook wel bekend als de Rotterdamwet.

Raadsmemo stand van zaken Arbeidsmigratie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken Arbeidsmigratie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente heeft maatregelen genomen om arbeidsmigranten, waaronder ook de vluchtelingen uit de Oekraïne, te wijzen op hun arbeids- en huisvestingsrechten. Dit om ervoor te zorgen dat ze goed gehuisvest worden, tegen een redelijke huur en onder goede omstandigheden. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met uitzendbureaus Tradiro en Stipt, huisvesters Homeflex en United Homes en de corporaties Waterweg Wonen en Samenwerking. Het Plan van Aanpak Arbeidsmigratie wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Dit plan bevat onder andere een voorlichtingscampagne.

Ontwerpbestemmingsplan Anna van Saksenweg 1 (gecoördineerde procedure)

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Anna van Saksenweg 1 (gecoördineerde
    procedure) en bijbehorende bijlagen;
  2. het ontwerpbestemmingsplan Anna van Saksenweg 1 vrijgegeven voor tervisielegging,
    tezamen met de ontwerp omgevingsvergunning voor de nieuwbouw 46 appartementen aan de Anna van Saksenweg en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (zienswijzen).

Toelichting:

Het plangebied van het bestemmingsplan met de plannaam 'Anna van Saksenweg 1' is gelegen in het noordwesten van de kern van Vlaardingen en ligt in de wijk Holy Zuid dat ten noorden van de Rijksweg A20 is gelegen. Op de beoogde locatie bevindt zich momenteel restaurant/bowlingcentrum Dok99. Dok99 heeft zijn activiteiten op deze locatie beëindigd, waardoor ruimte ontstaan is voor herontwikkeling. Met dit bestemmingsplan wordt een juridisch- planologisch kader gecreëerd voor de bouw van maximaal 40 appartementen in een hoofdgebouw van vijf bouwlagen en een aanbouw van twee bouwlagen ten behoeve van 6 woonstudio's. Het aantal woningen is in het bestemmingsplan gemaximeerd op 46. Op de begane grond is een ruimte beoogd voor commerciële dienstverlening/maatschappelijke functie met een oppervlakte van circa 147 m2 bvo. Ter plaatse van het plangebied geldt op grond van het nu geldende bestemmingsplan 'Holy-Zuidwest' de bestemming 'Cultuur en ontspanning'.

Raadsbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Lange Termijn Agenda augustus 2023 vastgesteld.

Toelichting:

De lange termijnagenda is een instrument ter ondersteuning van de planning en control cyclus. Het biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die de komende periode worden aangeboden aan de gemeenteraad