Openbare besluiten van 21 september 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording art. 34 vragen portefeuilleverdeling nieuwe burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art. 34 vragen van de heer B. Trooster (BVV) over de portefeuilleverdeling van de nieuwe burgemeester vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college aan dat het college op 14 september jl. de nieuwe portefeuilleverdeling heeft vastgesteld. Bij deze (her)verdeling heeft de burgemeester Stadspromotie in zijn portefeuille gekregen.

Raadsmemo met toelichting taakveld Groen & Recreatie n.a.v. begrotingsscan 2020 van de Provincie Zuid-Holland

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo met toelichting taakveld Groen & Recreatie n.a.v. begrotingsscan 2020 van de Provincie Zuid-Holland vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft de kosten op het gebied van groen en recreatie in beeld gebracht in een memo aan de raad. Het college stelde dit overzicht samen naar aanleiding van de begrotingsscan die de Provincie Zuid-Holland maakte van de Vlaardingse begroting en waaruit bleek dat Vlaardingen relatief veel uitgeeft aan groen en recreatie. Het college geeft in de raadsmemo inzicht in de oorzaken van dit relatief hoge bedrag, zoals de ligging van Vlaardingen op veengrond en de invloed die dat heeft op het bomenbestand en bosschages. Ook geeft het college aan dat door onder andere de ombuigingen uit het Herstelplan op het gebied van groen en recreatie, het bedrag wel omlaag gaat.

Raadsvoorstel tot vaststellen van de 'Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014'

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Deze tweede wijziging heeft tot doel een Ja/Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in de gemeente in te voeren. De beoogde ingangsdatum van dit systeem is 1 januari 2022. Zodra het systeem van kracht wordt, mag ongeadresseerd reclamedrukwerk uitsluitend worden bezorgd bij huishoudens die actief aangeven hier prijs op te stellen met een Ja/Ja sticker op hun brievenbus. De gemeente Vlaardingen stelt deze stickers ruim vooraf beschikbaar voor inwoners. Huis-aan-huis bladen blijven bezorgd worden bij inwoners zonder sticker.
De gemeenteraad dient de gewijzigde Afvalstoffenverordening vast te stellen. Voorafgaand daaraan hebben inwoners en belanghebbenden de afgelopen tijd de gelegenheid gehad een zienswijze op de voorgenomen wijziging in te dienen. Er is 1 zienswijze ingediend die niet heeft geleid tot een gewijzigd concept van de Afvalstoffenverordening. De raad neemt de zienswijze mee in haar besluitvorming.

Raadsvoorstel Kerkenvisie Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Kerkenvisie Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De Kerkenvisie is een reactie op het feit dat in het hele land veel religieus erfgoed afgebroken wordt of een andere bestemming krijgt. Dat kan ingrijpend zijn door de belangrijke plek die veel van die gebouwen in hun omgeving hebben. Het stuk biedt een inkijkje in het gebedshuizenbestand van Vlaardingen. De visie bevat gebouwanalyses en een waardering van de gebouwen. Er is per gebouw aangegeven wat de wenselijke kaders zijn op het moment dat de gebouwen een andere functie zouden moeten krijgen. Het document is samen met kerkeigenaren opgesteld en er worden afspraken in gemaakt om samen aan een goede toekomst voor kerkgebouwen en andere gebedshuizen te werken.

Raadsmemo jaarstukken 2020 Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo jaarstukken 2020 Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Vanuit die plicht deelt de stichting OSVS elk jaar het jaarverslag en de jaarrekening met het college en de raad. De coronapandemie heeft in 2020 alle aandacht van scholen vereist. Toch hebben alle scholen in de tweede helft van het jaar een plan opgesteld om de komende jaren meer maatwerk te leveren voor leerlingen uit gezinnen met weinig geld. Stichting OSVS zorgt dat hun onderwijs voor alle leerlingen beschikbaar is. Het financiële resultaat van de stichting OSVS is positief over 2020 en hoger dan begroot. De financiële positie van de stichting is verbeterd ten opzichte van 2019.

Raadsvoorstel tot het goedkeuren van het nieuwe adviesrecht, zoals voortvloeiend uit de bepalingen van de Omgevingswet

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van een lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is (art. 16.15a onder b Ow) en participatie verplicht is (art. 16.55 lid 7 Ow) voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd waarmee regels worden gesteld: het omgevingsplan. De gemeenteraad is verplicht hierin de regels op te nemen voor de fysieke leefomgeving. Voor aanvragen die niet binnen het omgevingsplan passen geldt op grond van de Omgevingswet dat er een bindend advies gevraagd moet worden aan de gemeenteraad en participatie verplicht is wanneer deze aanvraag binnen de in de lijst genoemde categorieën valt. Deze categorieën worden gemonitord en, indien hiervoor aanleiding is, geactualiseerd.

Benoeming nieuwe leden voor de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de benoeming van twee nieuwe leden voor de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR) met ingang van 1 oktober 2021 voor de periode van vier jaar.
  2. het mandaatbesluit vastgesteld om de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam(BHR) te mandateren voor de benoeming van de leden van de BHR.

Toelichting:

De Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR) is een onafhankelijke commissie die voor verschillende gemeenten in de regio Rotterdam oordeelt over de toepassing van de regelgeving rondom woonruimtebemiddeling en urgentieverlening. Deze commissie behandelt klachten en bezwaren over bijvoorbeeld het afwijzen van een kandidaat voor een woningaanbieding, het uitschrijven van de woningzoekende, of het weigeren van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Bij de BHR zijn de volgende gemeenten aangesloten: Rotterdam (voor het behandelen van Woonruimteverdelingsklachten) en Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Capelle aan den IJssel (voor zowel woonruimteverdelingsklachten als urgentiebezwaren).

Vaststellen brief volkstuinvereniging Dr. Moerman

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief gericht aan volkstuinvereniging Dr. Moerman vastgesteld.

Toelichting:

Het college stuurt een reactie op de brief die eerder door volkstuinders van volkstuinvereniging Dr. Moerman is verstuurd waarin zorgen worden geuit over de mogelijke woningbouwlocatie op grond van de volkstuinvereniging. Deze zorgen zijn kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, die zich er van bewust is dat bij het vaststellen van de woonvisie de keuze wordt gemaakt of de grond als ontwikkellocatie zal worden gebruikt ten behoeve van woningbouw. Hiervoor is onderzocht of de locatie kansrijk en geschikt is om in de periode tot 2030 op de markt te brengen voor woningbouw. De aangegeven bezwaren worden hierin ook meegewogen. De besluitvorming over de Woonvisie staat gepland in november van dit jaar.

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel ter vaststelling van de meerjarenbegroting 2022 - 2025 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college heeft de laatste meerjarenbegroting van deze college- en raadsperiode vastgesteld. Zij leggen deze nu voor aan de gemeenteraad. In het begeleidende raadsvoorstel blikt het college met trots terug op de afgelopen vier jaar. In deze periode heeft het college, samen met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de stad de gemeente en haar financiële begroting in rustiger vaarwater gebracht. Toch roept het college op om waakzaam te blijven. Er is nog een lange weg te gaan om uiteindelijk de gemeente structureel financieel gezond te maken en te houden. Zie voor meer informatie in het persbericht.

Verlenging tijdelijke verhuur Samenwerking Zeevaardersbuurt

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. ingestemd met het verlengen van de vergunning voor tijdelijke verhuur conform de Leegstandswet tot 1 januari 2023 aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen voor de woningen gelegen aan de Nieuwe Kerkstraat 28 t/m 58 (even), Nieuwe Kerkstraat 7 t/m 33 (oneven), Cornelis Houtmanstraat 2 t/m 24 (even), Cornelis Houtmanstraat 3 t/m 45 (oneven) en Jacob van Heemkerkstraat 2 t/m 34 (even),
  2. ingestemd met de doelgroepen waaraan de tijdelijke verhuur van de woningen van Woningstichting Samenwerking zal plaatsvinden,
  3. de brief aan Woningstichting Samenwerking vastgesteld,
  4. de raadsmemo 'Verlenging tijdelijke verhuur Samenwerking Zeevaardersbuurt' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vanuit het Actieplan Wonen staat er een herstructurering gepland in de Zeevaardersbuurt. De verouderde woningen worden gesloopt en hier komen nieuwe sociale huurwoningen voor in de plaats. Dit gaat in totaal om de sloop van 122 woningen (81 van Samenwerking en 41 van Waterweg Wonen). Woningstichting Samenwerking heeft de gemeente gevraagd om nog eenmaal de vergunning voor de tijdelijke verhuur van hun deel van de woningen in de Zeevaardersbuurt te verlengen. Het college van B&W heeft deze verlenging van een jaar tot 1 januari 2023 toegekend. Voor het deel van Waterweg Wonen loopt de vergunning al door tot 1 december 2022. Deze verlenging maakt het voor Samenwerking en Waterweg Wonen mogelijk om het project gezamenlijk tot uitvoering te brengen en de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen in plaats van gefaseerd te werk te gaan. Dit draagt bij aan de optimalisatie van planontwikkeling, het realiseren van een uniforme uitstraling in de buurt en is uiteindelijk ook kostenbesparend door hier echt samen in op te trekken. Om de leefbaarheid in het gebied te waarborgen zullen alle betrokkenen eind dit jaar gezamenlijk tot een nieuw intensief (sociaal) beheerplan komen om in 2022/2023 uitvoering aan te geven.