Openbare besluiten van 20 juli 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo lopende beroepsprocedures

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo lopende beroepsprocedures vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad heeft onlangs de vraag gesteld in hoeveel juridische beroepsprocedures de gemeente is verwikkeld. Het college informeert de raad hierover met een raadsmemo.

Reactie vanuit het college van burgemeester en wethouders op het jaarverslag 2020 van de gemeentelijke ombudsman

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman vastgesteld en de brief aan de gemeentelijke ombudsman vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het jaarverslag doet de gemeentelijke ombudsman verslag van de werkzaamheden in 2020. Het afgelopen jaar werden er 30 klachten geregistreerd bij de gemeentelijke ombudsman. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Dat is opvallend, omdat door de coronamaatregelen de dienstverlening op een andere manier doorgang moest vinden. Het college vindt deze conclusie geruststellend, omdat het aangeeft dat de inspanningen van de gemeente om zaken zo goed mogelijk door te laten gaan redelijk succesvol waren. De ombudsman merkt op dat de gemeente er bij de afhandeling van een aantal klachten voor kiest om een formele, juridische toon te gebruiken. Een meer empathische benadering zou voor inwoners wellicht leiden tot een prettiger contact met de gemeente. Het college neemt deze aanbeveling ter harte en zal hier in het klachtenproces meer aandacht aan besteden. Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo als reactie op het jaarverslag 2020 van de gemeentelijke ombudsman vastgesteld.

Besluit ingebruikname van het documentair managementsysteem (DMS) Zaaksysteem.nl door Stroomopwaarts (hierna: SOW)

Het college van burgemeester en wethouders heeft als zorgdrager van het archief met de ingebruikname van Zaaksysteem.nl door SOW ingestemd.

Toelichting:

De archiefwetgeving stelt kwaliteitseisen aan informatie- en archiefmanagement van overheidsorganisaties. Overheidsinformatie moet onder meer in goede geordende en toegankelijke staat zijn. Om dit te bewerkstelligen is een goed ingericht Document Management Systeem (DMS) essentieel.

Beantwoording artikel 34-vragen over dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen

Het college van burgemeester en wethouders heeft beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Reus (Christenunie/SGP) over dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft op vragen van de heer De Reus aangegeven dat zij bereid is om binnen bestaande programma's ruimte te bieden aan preventie van seksueel geweld tegen en onder jongeren.

Beantwoording artikel 34-vragen over ontgassing van stilliggende schepen in de Geulhaven

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie GroenLinks over ontgassing van stilliggende schepen in de Geulhaven vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In antwoord op de vragen laat het college weten dat het de mening van de vragensteller deelt dat het stilliggend ontgassen van grote hoeveelheden ladingdamp ongewenst is, vooral waar deze gassen schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Het college weten dat er sinds 2010 in de Rotterdamse havenverordening een verbod op stilliggend ontgassen is vastgelegd. Daarbij is het alleen als uitwijkmogelijkheid toegestaan op de locaties Geulhaven paal 60 en Chemiehaven boei 69. Maar ook op deze uitwijklocaties mogen niet alle stoffen ontgast worden. Dit vanwege het tegengaan van stankoverlast, maar ook om te voorkomen dat er giftige stoffen vrij komen. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland sinds 2016 een verbod op varend ontgassen ingevoerd. Dit verbod heeft ertoe geleid, dat de landelijke overheid stappen heeft genomen om een nationaal verbod op varend ontgassen in te gaan voeren. Als dit verbod ingevoerd is, zullen schepen via een losverklaring moeten aantonen, dat de ladingdampen zijn afgegeven bij een erkende verwerker.

Verlenging lokale jeugdhulpcontracten tot en met 31 december 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het verlengen van de huidige lokale raamovereenkomst voor ambulante jeugdhulp (Jeugd met een Beperking), eindigend op 31 december 2021, middels een addendum tot het moment dat er op basis van de nieuwe aanbesteding hulp verleend kan worden en dit te publiceren,
  2. het verlengen van de huidige lokale raamovereenkomst voor basis-GGZ en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, eindigend op 31 december 2021, middels het sluiten van een nieuwe overeenkomst met de huidige aanbieders tot het moment dat er op basis van de nieuwe aanbesteding hulp verleend kan worden,
  3. het raadsmemo Verlenging lokale contracten jeugdhulp vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op 11 november 2020 heeft het college het koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is de taakgerichte inkoop van de (specialistische) jeugdhulp middels een integrale opdracht met populatiebekostiging per 1 januari 2023. De huidige lokale contracten voor jeugdhulp eindigen op 31 december 2021. Middels dit besluit regelt de gemeenten de continuering van zorg voor jeugdigen, middels een overbrugging van 1 januari 2022 totdat nieuwe zorg is ingekocht.

Raadsmemo motie koopgarant woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie koopgarant woningen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De druk op de woningmarkt is hoog, zo ook voor het middensegment. Starters en doorstromers met een middeninkomen komen moeilijk aan een woning. Om te verkennen of het product Koopgarant een manier is om de druk te verlichten is deze motie ingediend. Met Koopgarant is het mogelijk om woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde aan te bieden, mét een terugkoopgarantie. Dit geeft starters meer mogelijkheid voor het aankopen van een woning. Deze koopvorm biedt de garantie dat de woning binnen 3 maanden gegarandeerd wordt teruggekocht van de eigenaar. De winst of verlies wordt middels een vooraf bepaalde verdeelsleutel na verkoop verrekend. Na verkenning bij de woningcorporaties in Vlaardingen de gemeenten Schiedam en Maassluis is geconcludeerd dat de koopvorm Koopgarant een te groot beslag legt op de investeringsruimte van de woningcorporatie en de gemeente. Verdere ontwikkelingen van beleid die de hernieuwde Woningwet mogelijk maken, zullen in het kader van betaalbaarheid van koopwoningen nauwlettend gevolgd worden.

Raadsmemo wijzigingen Woningwet

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo wijzigingen Woningwet vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De nieuwe wijzigingen van de Woningwet bieden de gemeente meer mogelijkheden op het gebied van: leefbaarheid, zelfbewoning en duurzaamheid. Op 6 juli jl. is de wet door de Eerste Kamer vastgesteld. De gemeente zal de mogelijkheden die de wijzigingen bieden toepassen op het woningbeleid van Vlaardingen. Zo kan de gemeenteraad in het nieuwe beleid een zelfbewoningsplicht opnemen voor sociale/middeldure koopwoningen in een bepaald gebied in Vlaardingen. Hiermee kan het voorkomen van opkopen van woningen met als doel deze te verhuren nog effectiever worden aangepakt.

Raadsmemo Regionale Woonvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Regionale Woonvisie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Recent is door het regionale samenwerkingsverband wonen de regionale woonvisie 2021- 2040 (‘Fijn wonen in een veelkleurige regio’) vastgesteld. De visie bevat een kwalitatief beeld waar het wonen naar toe gaat groeien. De Vlaardingse kadernota wonen past uitstekend in deze regionale woonvisie. De opgaven waar de regio voor staat zijn niet altijd lokaal oplosbaar maar vragen om een regionale, integrale benadering met bijbehorende oplossingsrichtingen. De wederzijdse afhankelijkheid tussen de veertien deelnemende gemeenten is groot. Denk bijvoorbeeld aan het verdichten rond het light rail net en het sub regionale onderdeel de Hoekse Lijn (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis). Bundelen van kennis en kunde en het uitwisselen tussen betrokken gemeenten en marktpartijen is een must. Hierdoor kunnen kansrijke initiatieven van de grond komen en innovatie op de woningmarkt mogelijk maken.

Raadsmemo over TVS Q4 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q4 2020 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college stelt de raadsmemo vast over de tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties van het kwartaal 2020. Helaas is de reactie van de Minister van Sport negatief uitgevallen. Er wordt geen eenmalige coulance gegeven aan de gemeente Vlaardingen. Het college wil de sportverenigingen niet in de kou laten staan en besluit daarom de gederfde huurinkomsten niet alsnog te innen bij zowel de buiten- als binnensportverenigingen en dat de vier organisaties alsnog tegemoet wordt gekomen vanuit de gemeente Vlaardingen.