Openbare besluiten van 20 april 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsvoorstel tot het geven van de opdracht aan het college om een wijziging van de APV voor te bereiden om een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk te realiseren of het in stand houden van het huidige beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot:

  1. het geven van de opdracht aan het college om een wijziging van de APV voor te bereiden om een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk te realiseren of
  2. het in stand houden van het huidige vuurwerkbeleid vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het geven van de opdracht aan het college om een wijziging van de APV voor te bereiden om een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk te realiseren of het in stand houden van het huidige vuurwerkbeleid vastgesteld. De raad kan kiezen voor het instellen van een totaal afsteekverbod waarbij door consumenten geen vuurwerk meer mag worden afgestoken in Vlaardingen. Indien hier niet voor wordt gekozen blijft het huidige beleid met vuurwerkvrije zones in stand.

Beantwoording artikel 34-vragen over het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Akca (Fractie Akca) over het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn goed verlopen. Briefstemmers konden hun briefstem afgeven bij het afgiftepunt op het Stadskantoor of opsturen via de post. Op 15 en 16 maart waren er vijf stembureaus open verdeeld over de stad en op 17 maart konden kiezers hun stem uitbrengen bij 27 stembureaus. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij de beveiliging moest ingrijpen. Wel zijn er drie bezwaren en drie klachten binnengekomen. Bij het doorgeven van het voorlopige opkomstpercentage is een fout gemaakt. De uitgebrachte briefstemmen en de stemmen die op 15 en 16 maart waren uitgebracht zijn niet opgeteld bij het totaal van 17 maart 2021. Dit is de volgende ochtend rechtgezet.

Beantwoording artikel 34-vragen over de toename van overlast en onveiligheid in Vlaardingse wijken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over de toename van overlast en onveiligheid in Vlaardingse wijken vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Naar aanleiding van vragen van de heer Thiel over een toename van overlast en onveiligheid in Vlaardingse wijken blijkt dat met name geluidsoverlast vanuit woningen en jeugdoverlast het afgelopen jaar zijn toegenomen. Dit is zeer waarschijnlijk een direct gevolg van de coronamaatregelen. Door meer aanwezigheid in de woonomgeving werd er meer overlast veroorzaakt, maar ook ervaren en door het thuiszitten zien mensen meer en wordt overlast ook sneller gemeld. De verwachting is dat als de coronamaatregelen worden versoepeld, dit tot een afname van de overlastklachten leidt. Dit gaat het college - samen met de politie - uiteraard monitoren. Daarnaast zet het college haar bestaande aanpak met betrekking tot overlast voort en gaat zij haar inzet nog duidelijker uitdragen en communiceren.

Op de vragen over de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek meldt het college dat zij een uitbreiding van de Rotterdamwet gaat onderzoeken. Op basis van deze onderzoeken gaat het college maatregelen en acties inzetten die ervoor zorgen dat het inzetten van de wet na vier jaar niet meer nodig is.

Beantwoording artikel 34-vragen over afvalbeleid 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (Fractie ChristenUnie/SGP) over afvalbeleid vastgesteld. 

Bijlage: 

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat alle containers inmiddels alleen met de afvalpas zijn te openen, op 6 containers na, die nog een paslezer krijgen vanwege gevraagd maatwerk. Er staan nu 21 storingsmeldingen van containers open bij de leverancier. Containers die in storing staan worden opengezet zodat inwoners altijd hun afval kwijt kunnen. Er zijn in totaal 1125 restafvalcontainers in Vlaardingen. Inwoners van de eerste 18 stortkokerflats die zijn overgegaan op uitpandige inzameling zijn goed geïnformeerd gedurende het gehele traject dat inmiddels is afgerond. 

Beantwoording artikel 34-vragen over de motie Adoptie Vuilcontainers 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Versteeg (PvdA) over de motie Adoptie Vuilcontainers vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het is niet de bedoeling dat adoptanten de bijgeplaatste vuilniszakken in de restafvalcontainer deponeren. Mensen die hun restafval naast de container zetten, begaan een overtreding. Daarom is de lijn dat eerst Toezicht en Handhaving de bijplaatsing controleert en beboet bij het vinden van adresgegevens. Daarna is het de taak van Irado de vuilniszakken te verwijderen.

Beantwoording artikel 34-vragen over voedselhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over voedselhulp vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De beantwoording van de vragen is tot stand gekomen in afstemming met Stroomopwaarts, Stichting Voedselbank Vlaardingen en het Rode Kruis. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de gemeente actief inwoners benadert die met weinig geld moeten rondkomen en hulp kunnen gebruiken. Dat doet de gemeente via maatschappelijke partners in de stad: de Voedselbank en andere partijen zoals de wijkteams, de Windwijzer, scholen, wijkcentra en andere voedselinitiatieven in de stad spelen hier een rol in. Door de coronacrisis worden kwetsbare groepen zoals flexwerkers, ZZP-ers, ondernemers met weinig financiële reserves en kinderen in gezinnen die leven rond de armoedegrens hard geraakt. 
Het aantal Vlaardingse huishoudens dat gebruik maakt van de Voedselbank is relatief gering. De komende periode zullen dan ook veel inspanningen gericht zijn op het bereiken en ondersteunen van kwetsbare Vlaardingers. De gemeente heeft al een aantal acties hiervoor in gang gezet. Zo gaat de gemeente samen met een aantal organisaties zoals de wijkteams en Vluchtelingenwerk in gesprek om te bekijken op welke manier mensen bereikt kunnen worden die nu niet bereikt worden. Ook is er al een intensievere samenwerking met de kledingbank en bespreekt de gemeente met het Rode Kruis welke rol zij zou kunnen vervullen.

Beantwoording artikel 34-vragen over boost voor bouwen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van de Zande (VVD) over boost voor bouwen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen is bezig met de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag van de derde tranche Woningbouwimpulsregeling (WBI) van het ministerie van BZK voor de Rivierzone. De definitieve uitkomst hiervan wordt verwacht aan het einde van dit jaar.  Verder ziet het college ook mogelijkheden om een aanvraag in te dienen voor het Volkshuisvestingsfonds. Het Volkshuisvestingsfonds is echter een complexe regeling met een vereiste combinatie van aanpak in duurzaamheid en leefbaarheid in zowel corporatiebezit als in particulier bezit. Een eventuele aanvraag voor dit fonds moet tussen 3 mei en 17 mei 2021 worden ingediend. Dat is een zeer korte termijn om een goede en kansrijke aanvraag te kunnen voorbereiden. Om die reden is opdracht gegeven aan een adviesbureau om een inventarisatie te doen van de mogelijkheden om een zinvolle aanvraag voor te bereiden en in te dienen in een dergelijk korte tijd. Naast de voorbereiding van een eventuele indiening is de gemeente bezig met een lobby over de zorgelijke leefbaarheidssituatie in de diverse wijken in Vlaardingen, bij zowel het Rijk als bij de vijftien prioritaire gemeenten uit de regeling (o.a. de gemeenten Schiedam, Zaanstad en Tilburg). Op korte termijn gaat de gemeente verder in gesprek met het ministerie van BZK. 

Beantwoording artikel 34-vragen over de aansluiting op warmtenet Leiding-door-het-Midden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Venema (CDA) over de aansluiting op warmtenet Leiding-door-het-Midden vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording van de door de heer Venema (CDA) gestelde artikel 34-vragen licht het college van burgemeester en wethouders toe dat er op dit moment in beeld gebracht wordt welke warmtebronnen voor de verschillende buurten in onze stad het best passend zijn. De uitkomsten worden verwerkt in de Transitievisie Warmte. Restwarmte is een kansrijke mogelijkheid voor diverse buurten en wordt daarin dan ook meegenomen. De nieuw aan te leggen warmteleiding krijgt ook een 'aftakpunt' waar in de toekomst Vlaardingse wijken op aangesloten zouden kunnen worden. Na het zomerreces wordt de Transitievisie Warmte aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Raadsmemo stand van zaken reconstructie Marathonweg 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken reconstructie Marathonweg vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de voortgang van de planvorming voor de reconstructie van de Marathonweg. De kruispunten Marathonweg/Westlandseweg/A20 en Marathonweg/Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan worden heringericht om te zorgen voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. Verder worden hier de verkeerslichten gemoderniseerd. Ook op het kruispunt met de Marnixlaan, nu een voorrangskruispunt, komen straks verkeerslichten. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers beter oversteken en wordt het kruispunt veiliger. Ter hoogte van de fietsoversteek Zuidbuurtseweg komt een middeneiland om het oversteken veiliger te maken. Ook wordt de Marathonweg voorzien van geluidsreducerend asfalt. De plannen worden in het 2e kwartaal van 2021 aan bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden gepresenteerd. Vanaf het 3e kwartaal van 2021 wordt de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Informatie over de exacte fasering en planning volgt op een later moment, wanneer de plannen definitief zijn.

Raadsmemo milestonepad DFDS 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo milestonepad DFDS vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

DFDS Seaways onthoudt vanuit de Vulcaanhaven in Vlaardingen een veerdienst voor vrachtwagentrailers naar het Verenigd Koninkrijk. De gemeenteraad is op 14 januari 2021 geïnformeerd over de toekomstplannen van DFDS. DFDS heeft de veerterminal vergroot en gaat het terrein reconstrueren. Door de reconstructie creëert DFDS meer opstelruimte op eigen terrein en worden nieuwe gates geplaatst die meer vrachtwagens in kortere tijd kunnen verwerken. Zo krijgt de huidige gate vijf rijstroken voor ingaand verkeer in plaats van drie. Het aantal vrachtwagens dat DFDS mag verwerken wijzigt niet. Dit is vastgelegd in de milieuvergunning. De plannen leiden ertoe dat de verkeersafwikkeling verbetert, wat een positief effect heeft op de doorstroming op de Vulcaanweg. In de nieuwe situatie komt er ook  een extra gate voor uitgaand verkeer bij,  aan de Schiedamsedijk. Zo kan 50 procent van de vrachtwagens via die uitgang het terrein verlaten en de andere 50 procent via de huidige gate. De werkzaamheden starten begin mei en zijn eind september / begin oktober afgerond.

Raadsmemo Toezegging publieksversie beleid sociaal domein 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Toezegging publieksversie beleid sociaal domein vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad heeft vorig jaar het beleidsplan sociaal domein Inwoner voorop nu samen doorpakken vastgesteld. Dit beleidsplan gaat in op de herijking van het sociaal domein in onze gemeente. De raad heeft aan de wethouder sociaal domein verzocht om een “goed leesbare (publieks)samenvatting” van het beleidsplan te maken. 
Het college informeert de raad nu over het voornemen om inwoners op een toegankelijke en begrijpelijke manier (via het Gemeentenieuws en video's via de sociale media) te informeren over en betrekken bij de veranderingen in het sociaal domein de komende jaren. Het gaat vaak om ingewikkelde zaken en het zijn juist vaak kwetsbare mensen en hun omgeving die hiermee te maken krijgen. Daarom wil de gemeente in plaats van via een (publieks)samenvatting van het beleidsplan zoveel mogelijk aan de hand van concrete veranderingen, voorbeelden en projecten uitleg geven aan (kwetsbare) inwoners.  

Raadsvoorstel tot afsluiten grondexploitatie 'Parc Drieën-Huysen' (G130000) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot afsluiten grondexploitatie 'Parc Drieën-Huysen' (G130000) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie 'Parc Drieën-Huysen' vastgesteld. Inmiddels worden binnen het plangebied en hiermee ook binnen de grondexploitatie, met uitzondering van enkele kosten om de openbare ruimte op een gepaste wijze op te leveren, geen kosten meer gemaakt of opbrengsten gegenereerd. Daarmee heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om, zoals opgenomen in de prognose in de Meerjarenprogramma Grondzaken 2020, de grondexploitatie 'Parc Drieën-Huysen' af te sluiten met een positief eindresultaat van € 568.724 in totaal in plaats van het beoogd resultaat van € 129.000. Dit positieve resultaat komt ten gunste van de algemene reserve van de gemeente.

Raadsvoorstel tot het afsluiten van grondexploitatie 'Babberspolder - Oost' (G120000)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het afsluiten van grondexploitatie 'Babberspolder - Oost' (G120000) vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Op 16 januari 2014 heeft de gemeenteraad de herziene grondexploitatie 'Babberspolder - Oost' vastgesteld. Inmiddels worden binnen het plangebied, en hiermee ook binnen de grondexploitatie, met uitzondering van kosten om de openbare ruimte op geheel gereed te maken, geen kosten meer gemaakt of opbrengsten gegenereerd. Daarom heeft het college besloten om de grondexploitatie 'Babberspolder - Oost af te sluiten.    

Frauderisicoanalyse 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de frauderisicoanalyse 2021 en de raadsmemo Frauderisicoanalyse 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het doel van de frauderisicoanalyse is om risico's op fraude in kaart te brengen binnen de gemeentelijke processen. De belangrijkste en fraudegevoelige processen worden daarbij onderzocht. Vanuit de analyse komt naar voren dat de frauderisicobeheersing binnen gemeente Vlaardingen grotendeels op niveau is. Wel zijn er een aantal aanbevelingen om bepaalde processen beter te beheersen op het gebied van met name verhuur en erfpacht, informatiebeveiliging en inkoop en aanbesteding, Het college neemt deze aanbevelingen over en rapporteren over de voortgang ervan via de Planning & Control cyclus.

Raadsmemo wensen en bedenkingen Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus en uitvoering jeugdtaken vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo wensen en bedenkingen Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus en uitvoering jeugdtaken vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college  van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om uitvoeringstaken op het gebied van Jeugdhulp voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) onder te brengen bij ROGplus. Ook heeft het college het voornemen om daarbij een andere bestuursvorm in te richten, namelijk een gemeenschappelijke regeling. Zodat de gemeenten goed kunnen sturen op de kwaliteit en de kosten van de jeugdhulp. 

ROGplus voert voor de drie MVS-gemeenten al taken uit voor de WMO en de backoffice-taken voor de jeugdhulp. Het uitbreiden van de taken van ROGplus op het gebied van inkoop, contract- en informatiemanagement voor jeugdhulp lijkt dan ook op een logische vervolgstap. Het college vraagt de gemeenteraad om wensen en bedenkingen over dit voornemen. Als de gemeenteraad die niet heeft, neemt het college een definitief besluit. Daarbij geldt als voorwaarde dat ook de gemeenten Maassluis en Schiedam hiermee akkoord zijn. 

Vlaardingen werkt samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam en met professionals, organisaties en instellingen al langer samen aan het MVS Jeugdmodel. Het kind en het gezin in hun eigen omgeving staan hierbij centraal. Op dit moment vindt de uitwerking plaats van het papieren MVS Jeugdmodel naar een model dat werkt in de praktijk. Vanaf  1 januari 2023 kopen de drie gemeenten gezamenlijk het merendeel van de jeugdhulp in.