Openbare besluiten van 19 september 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de Halfjaar Nota 2023 (inclusief begrotingswijzigingen 2023 en 2024) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel 'tot het vaststellen van de zienswijze op de Halfjaar Nota 2023 (inclusief begrotingswijzigingen 2023 en 2024) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)' vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de Halfjaar Nota 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In de Halfjaar Nota is de voortgang op de doelstellingen te lezen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2023. Deze doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027 waarin ook de ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt.

Besluit toetreden tot de Landelijke Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams (LSI)

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het toetreden tot de Landelijke Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams (LSI) en de raadsmemo over toetreding tot de Landelijke Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams (LSI) vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met het toetreden tot de Landelijke Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams. Op basis van deze overeenkomst werken integrale interventieteams met diverse ketenpartners samen. Het doel van de toetreding is het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde problematiek en de daarbij behorende belasting- en uitkeringsfraude. Ook geeft het meer zicht op ondermijnende activiteiten waarbij criminelen misbruik maken van legale bedrijven of diensten voor illegale activiteiten.

Beantwoording artikel 34-vragen over verwijderen verkeersborden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (HEEL DE STAD) over verwijderen verkeersborden vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college geeft aan in principe bereid te zijn om als wegbeheerder de verkeersborden in kaart te brengen die overbodig zijn te verwijderen. De kosten bedragen daarvan € 50.000,-. Deze maatregel is niet opgenomen in de begroting 2024. Als de gemeenteraad die middelen bij de vaststelling van de begroting beschikbaar stelt, kan de maatregel begin 2024 worden uitgevoerd.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2024-1) vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2024-1) vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Op basis van de parkeerbelastingverordening zijn er gebieden in de stad waar betaald parkeren geldt. De huidige parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven eindigen op 31 december 2023. Voor aangifte van parkeerbelasting voor het jaar 2024 stuurt de gemeente eind november 2023 een e-mail naar de vergunninghouders, zodat zij hun parkeervergunning op tijd voor een jaar kunnen verlengen. De kosten van een parkeervergunning blijven hetzelfde,alleen het tarief van de naheffingsaanslag (boete voor niet betalen in betaald parkeren gebied) wordt gewijzigd van € 72,90 naar € 76,70. Dit tarief wordt jaarlijks begin november gepubliceerd door de VNG.

(Verbijzonderde) Controle Plan 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. (verbijzonderde) controle plan 2023 vastgesteld,
  2. Raadsmemo (verbijzonderde) controle plan 2023 vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Het college is verplicht om het gemeentelijke beleid en handelen te toetsen op getrouwheid en rechtmatigheid. Dit jaar moet het college voor het eerst zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Het controleplan beschrijft hoe het college daartoe gaat komen. Ook staat in het plan beschreven hoe het college op getrouwheid toetst voorafgaand aan de controle door de accountant. De uitkomsten worden gerapporteerd via de P&C-documenten (planning & control).

Afwikkeling eiken- en populierensterfte bosperceel bij aanleg Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft bijgevoegde verklaring dat de gemeente Vlaardingen geen schadeclaim zal indienen voor schade veroorzaakt in 2020 door lekkage van vervuild grondwater in een nabijgelegen bosperceel door toedoen van aanlegwerkzaamheden voor de Blankenburgtunnel door aannemersconsortium BAAK vastgesteld.

Toelichting:

In het voorjaar/de zomer 2020 werd een plotselinge en onverklaarbare sterfte waargenomen in een perceel eiken direct langs de Hollandtunnel aan de noordzijde van het spoor Maassluis / Vlaardingen. Een groot deel van de eiken op het perceel en alle onderbegroeiing was dood of verkeerde in zeer slechte staat.
Bij onderzoek bleek de oorzaak te zijn dat bij de aanleg door toedoen van BAAK vervuild grondwater in een nabijgelegen bosperceel is gestroomd.
Dat bosperceel is in eigendom van de gemeente Vlaardingen, maar in onderhoud en beheer bij de beheercoöperatie CBG en Staatsbosbeheer (SBB). Voor de afwikkeling van de schade heeft SBB namens de CBG een overeenkomst weten te sluiten met BAAK. De verzekeraar van BAAK vraagt nu een verklaring van de gemeente Vlaardingen dat zij niet ook apart, als grondeigenaar, nog schade gaat claimen. De DCMR heeft als deskundige voor de gemeente Vlaardingen verklaard dat de verontreiniging geheel is verdwenen en dat de verklaring kan worden afgegeven.
Met het geld dat SBB heeft gekregen gaan zij komend jaar in het plantseizoen nieuwe bomen planten op dezelfde locatie.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een antwoordbrief met een reactie op de brief van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond voor de wijziging van deze regeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van een antwoordbrief met een reactie op de brief van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond voor de wijziging van deze regeling vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

Op 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De aanpassingen hebben vooral betrekking op het vergroten van de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen om daarmee de afstand tussen deze regelingen en raden te verkleinen. De wetswijziging introduceert hiertoe enkele nieuwe instrumenten om de gemeenteraden meer in positie te brengen, zoals het instellen van een adviescommissie, de actieve informatieplicht en de mogelijkheid van het uitbrengen van een zienswijze op meerdere onderwerpen dan voorheen.
Alvorens de regeling aan te passen inventariseert het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) de wensen en behoeften van de raden van de regiogemeenten. College stelt aan de raad voor akkoord te gaan met de antwoordbrief waarin de reactie voor het AB GRJR staat. In de antwoordbrief aan de GRJR staat dat er eens per twee jaar geëvalueerd wordt op de samenwerking en het functioneren van de GRJR. Daarnaast wordt er geregeld dat het meer inzichtelijk wordt welke afweging het bestuur maakt om al dan niet actief te informeren.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake huisvesting statushouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel- 34 vragen van de heer Hoogendijk van ONS.Vlaardingen inzake huisvesting statushouders vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

De (wettelijk verplichte) taakstelling van 2023 die de gemeente Vlaardingen heeft om statushouders te huisvesten in Vlaardingen is fors. De taakstelling 2023 voor Vlaardingen bedraagt 204 personen. In Vlaardingen worden aan de gemeente gekoppelde statushouders gehuisvest in woningen van de woningcorporaties.
Gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met de Rijksoverheid en het COA in de Merwehaven cruiseschip 'Silja Europa' aangemeerd. Rotterdam vangt hier mensen op met een asielstatus of verblijfsstatus. Op dit cruiseschip is ook ruimte voor statushouders die gekoppeld zijn aan omliggende gemeenten. Zo kan de druk op de doorstroomlocaties in Nederland deels worden weggenomen en kan de aan Vlaardingen gekoppelde statushouder dicht bij zijn nieuwe woonplaats reeds starten met de inburgering. Gemeente Vlaardingen onderzoekt of de gemeente gebruik wil én kan maken van dit aanbod en onder welke voorwaarden dit kan.
Tegelijkertijd neemt gemeente Vlaardingen deel aan diverse bestuurlijke tafels waar gesproken wordt over de crisis in de asielopvang. Vlaardingen betrekt hier nadrukkelijk het grote aandeel opvang van ontheemde Oekraïners in.

Raadsbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Lange Termijn Agenda september 2023 vastgesteld en de raadsmemo Moderne jaarwisseling 2023-2024 vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

LTA september 2023
De lange termijnagenda is een instrument ter ondersteuning van de planning en control cyclus. Het biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die de komende periode worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Raadsmemo Moderne jaarwisseling 2023-2024
Het college heeft de raadsmemo Moderne jaarwisseling 2023-2024 vastgesteld. In deze memo worden de kosten, mogelijke locaties, en voor- en tegenargumenten van een klassieke vuurwerkshow, een uitstootvrije show en een hybride show op een rij gezet. Op basis van deze memo kan de raad de mogelijkheden bespreken.