Openbare besluiten van 19 oktober 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Bekrachtiging Parafenbesluit raadsmemo tijdelijk opvang vluchtelingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bekrachtiging Parafenbesluit raadsmemo tijdelijk opvang vluchtelingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Vorige week hebben de gemeenten Vlaardingen, Rotterdam, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel samen het ministerie van Justitie en Veiligheid hun medewerking aangeboden om te zorgen voor extra tijdelijke opvang voor statushouders en/of vluchtelingen in hun steden. Het gaat voor Vlaardingen om de opvang van 50 tot 70 vluchtelingen voor de duur van maximaal 8 weken op een hotelschip. De gemeenteraad is hierover op 14 oktober jl. via een raadsmemo geïnformeerd. Deze raadsmemo is nu officieel vastgesteld door het bekrachtigen van het parafenbesluit. 

Raadsmemo wensen en bedenkingen opvang vluchtelingen

  1. Besluit tot het voornemen tot het aangaan van de bestuursovereenkomst met COA vaststellen
  2. Raadsmemo wensen en bedenkingen bestuursovereenkomst COA vaststellen
  3. Besluiten dat, indien er geen wensen en bedenkingen door de raad worden ingediend, de bestuursovereenkomst definitief is vastgesteld

Bijlage:

Toelichting:

Het aangaan van een bestuursovereenkomst met het COA is nodig om de randvoorwaarden vast te stellen voor de noodopvang van vluchtelingen op een hotelschip in Vlaardingen. In de voorgelegde bestuursovereenkomst zijn de eisen en voorwaarden voor deze noodopvang, zoals weergegeven in de motie van de raad van 14 oktober jl., opgenomen. Deze bestuursovereenkomst wordt voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd. Normaliter kan een raadslid of raadsfractie wensen en bedenkingen kenbaar maken via een motie, waarover de raad vervolgens stemt. Echter, gezien het feit dat de gemeente op zeer korte termijn financiële verplichtingen met derden moet aangaan en met deze bestuursovereenkomst het financieel risico dat daarbij komt kijken wordt afgedekt, zal de raad, middels de fracties, gevraagd worden binnen 24 uur na het toezenden van het raadsmemo, wensen en bedenkingen kenbaar te maken via de griffie.

Beantwoording artikel 34-vragen over corona polsbandjes

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Claessen (fractie VVD) over corona polsbandjes vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

De horeca, sportverenigingen en cultuursector in Vlaardingen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan corona polsbandjes. Dit zou alleen nuttig zijn in het horecaconcentratiegebied, dus voor slechts een deel van de horeca. Het college heeft daarom besloten niet met deze polsbandjes te gaan werken, maar de ondernemers op een andere manier tegemoet te komen zoals het compenseren van de inzet van extra personeel, de aanschaf van scanners en het helpen van mensen met het verkrijgen van een QR-code. 

Raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de financiële effecten van de septembercirculaire 2021. Met de septembercirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die zij krijgen uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is voor gemeenten de grootste inkomstenbron en de septembercirculaire levert dan ook belangrijke informatie voor het actualiseren van de begroting. Door de septembercirculaire verbetert het beeld van de meerjarenraming die is opgenomen in de pmeerjarenbegroting 2022-2025. Door groeiende rijksuitgaven is ook het zogenaamde accres naar boven bijgesteld. Daarnaast is het aantal inwoners toegenomen en zijn er enkele incidentele voordelen in het gemeentefonds verwerkt. Dit levert Vlaardingen bij elkaar € 4,7 miljoen extra op in 2022 en rond de € 4 miljoen structureel in de jaren hierna. 

De financiële gevolgen van de septembercirculaire verwerkt het college, samen met overige recente financiële ontwikkelingen, in de 2e voortgangsrapportage (VGR) 2021. Deze wordt op 2 november a.s. aan de raad aangeboden. De 2e VGR laat waarschijnlijk een aanzienlijk financieel voordeel voor 2021 zien van minstens € 10 miljoen. De komende twee weken werkt het college hard aan het controleren van deze cijfers om de raad een zo betrouwbaar mogelijke VGR aan te bieden. Gezien de aanzienlijke omvang van het verwachte voordeel vindt het college dat zij deze “winstwaarschuwing” alvast moet afgeven.

Raadsmemo beantwoording technische raadsvragen over de concept Programmabegroting 2022 - 2025 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording technische raadsvragen over de concept Programmabegroting 2022 - 2025 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De fracties van VV2000/Leefbaar, PvdA en D66 hebben technische vragen gesteld over de Meerjarenbegroting 2021 - 2025. Met deze raadsmemo beantwoordt het college deze vragen. De begroting wordt in de gemeenteraadsvergadering van 10 en 11 november behandeld.

Raadsmemo Informatiebeveiliging en Privacy 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Informatiebeveiliging en Privacy vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Op dinsdag 6 juli jl. is de gemeenteraad tijdens een extra raadscommissie geïnformeerd over hoe de gemeente Vlaardingen de informatiebeveiliging en privacy waarborgt. In bijgaand raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over de manier waarop de gemeente toeziet, controleert en door middel van verwerkersovereenkomsten vastlegt hoe organisaties waar de gemeente gegevens aan verstrekt hun beveiliging borgen. Sinds de raadscommissie zijn er verbeteringen op dit vlak doorgevoerd waarover het college de raad via het raadsmemo informeert. Zo zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens inmiddels getoetst om privacyrisico's in kaart te brengen en passende beveiligingsmaatregelen toe te passen. Ook zijn verouderde verwerkersovereenkomsten en gegevensleveringsovereenkomsten met externe partijen vernieuwd om aan de privacyeisen van de gemeente en het VNG-model te voldoen. Daarnaast geeft het college aan dat beveiligingsmaatregelen continu worden aangescherpt om een passende niveau van beveiliging te garanderen op de Vlaardingse systemen. 

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Blankenburgverbinding A15/A20 (Tracébesluit) en ontwerpbestemmingsplan Blankenburgverbinding A15/20- afrit 8

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

1. de planologische procedure gestart voor:

  • het ontwerpbestemmingsplan Blankenburgverbinding A15/A20 (Tracébesluit),
  • het ontwerpbestemmingsplan Blankenburgverbinding A15/A20 - afrit 8.

2. Een verzoek ingediend bij het Bureau Sanering Geluidslawaai om de geluidsproductieplafonds te wijzigen op één referentiepunt langs de A20 ter hoogte van de gemeente Vlaardingen. 

Toelichting: 

Voor de realisatie van de Blankenburgverbinding is eerder op rijksniveau een Tracébesluit genomen. Dit Tracébesluit moet wettelijk worden overgenomen in een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan waarvoor nu de planologische procedure wordt gestart, voorziet hierin. De gemeente gaat daarnaast de Marathonweg aanpakken, met als onderdeel aanpassingen in het kruispunt Westlandseweg/Marathonweg/A20. De aanpassingen moeten vooral verbetering brengen in een matige verkeersafwikkeling in de huidige situatie. Omdat de aanpassingen direct verband houden met de aanleg van de Blankenburgverbinding, maar niet passen binnen het Tracébesluit, is ervoor gekozen om voor de aanpassingen een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Als gevolg van de aanpassing van afrit 8 moet ook het geprojecteerde geluidscherm (zoals opgenomen in het Tracébesluit) worden verplaatst. Dit leidt tot een toename van het Geluidproductieplafond op één referentiepunt. Daarbij gaat het om een overschrijding bij een aantal woningen die niet met het gehoor waarneembaar is (niet significant). In verband met deze overschrijding wordt een verzoek ingediend tot aanpassing van het Geluidproductieplafond. 

Raadsmemo Rapportage 4 Stand van zaken Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Rapportage 4 Stand van zaken Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Op 19 december 2019 heeft de raad het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 vastgesteld. Hierbij is de motie Evaluatie Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 aangenomen, waarin het college wordt gevraagd om de raad te informeren over de voortgang en uitwerking van de voorgenomen maatregelen uit het Actieplan. Het college heeft de raad op 7 april 2020, 17 november 2020 en 13 april 2021 geïnformeerd met een rapportage en informeert de raad nu met de vierde rapportage waarbij de eerste resultaten in cijfers van de hoeveelheid restafval worden gedeeld. Alle maatregelen uit het Actieplan zijn inmiddels in uitvoering. De Ja/Ja sticker wordt ingevoerd per 1 januari 2022.

Vlaardingen heeft over 2021 (verwachting op basis van de cijfers van het eerste half jaar) 11% minder fijn huishoudelijk restafval ingezameld (totaal ruim 2600 ton minder) dan in coronajaar 2020 waarin er sprake was van een stijging. Dit, terwijl het landelijke beeld is dat gemeenten in 2021 ongeveer evenveel fijn huishoudelijk restafval inzamelen als in 2020. De maatregelen van het Actieplan en met name de afsluiting van de restafvalcontainers en invoering van de afvalpas zijn hiermee effectief gebleken voor het verminderen van de hoeveelheid restafval.

Raadsmemo voortgang aanbevelingen Kinderombudsman 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo voortgang aanbevelingen Kinderombudsman vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In januari 2021 heeft de Kinderombudsman Rotterdam, mevrouw Stan Goudsmit het rapport ''Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede?'' gepubliceerd. In dit rapport geeft zij de gemeente Vlaardingen vijf aanbevelingen om de toegankelijkheid en vindbaarheid van de regelingen te verbeteren. Ook geeft de ombudsman in het rapport de aanbeveling om de mogelijkheden te onderzoeken voor het uitbreiden van het pakket aan regelingen. 

Ouders met een laag inkomen kunnen in Vlaardingen een bijdrage krijgen voor de sport-, zwem- of muziekles van hun kind(eren) via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook kunnen ze via de Stichting Leergeld onder andere een schoolspullenpas, een (tweedehands) fiets en een computer aanvragen. 

Stroomopwaarts verzorgt namens de gemeente de uitvoering van de regelingen van het Jeugdfonds en de Stichting Leergeld. Via het raadsmemo informeert het college de raad over de manier waarop de aanbevelingen worden onderzocht en opgepakt. Zo zijn er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan op de website van Stroomopwaarts en de gemeente. 

Raadsmemo stand van zaken oprichting SchuldenlabMVS 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken oprichting SchuldenlabMVS vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

In het raadsmemo legt het college uit dat Stroomopwaarts de opdracht heeft gekregen om namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een SchuldenlabMVS op te richten. Schuldenlab NL is een stichting die is opgericht om projecten en initiatieven op het gebied van armoede en schulden landelijk te delen. Zodat gemeenten en maatschappelijke organisaties niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden en gebruik kunnen maken van opgedane ervaringen. 

In april 2021 hebben de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ingestemd met het voorstel om een gedeelte van het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld in het kader van corona te besteden aan  de oprichting van een lokaal Schuldenlab. Eind november gaat SchuldenlabMVS van start. Stroomopwaarts wordt hierbij in het begin ondersteund door de landelijke stichting Schuldenlab NL. 

Cruciaal is de samenwerking tussen allerlei partijen die in onze regio bezig zijn met de aanpak van armoede en schulden van inwoners. De verschillende projecten en initiatieven worden gebundeld in SchuldenlabMVS. 

Raadsmemo ter kennisname zorggebruik Q2 GR Jeugdhulp Rijnmond 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo zorggebruik tweede kwartaal van de specialistische jeugdhulp, van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting: 

In het raadsmemo gaat het college in op de prognoses van het gebruik van specialistische jeugdhulp. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond (GRJR) verwacht dat door een stijging van het zorggebruik het tekort voor de gemeente Vlaardingen één miljoen euro is eind 2021. Landelijk en ook in onze regio is de inzet van specialistische jeugdhulp voor jongeren in 2020 gestegen. Corona speelt hierin volgens de professionals een rol. 

Het aantal jongeren dat in onze stad wacht op jeugdhulp is 101. Van deze 101 jongeren wachten 80 jongeren op GGZ-hulp. De raad heeft op 16 oktober jl. besloten om voor 2021 en 2022 extra rijksmiddelen voor de jeugdhulp in te zetten voor uitbreiding van GGZ-ondersteuning voor jeugdigen.

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het renovatieproject College Vos  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het renovatieproject College Vos vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

De gemeente Vlaardingen is gestart met het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan dat op 23 april 2020 door de raad is vastgesteld en op 13 juli 2020 door de schoolbesturen is ondertekend. Met het vaststellen van het raadsvoorstel wordt het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planvorming van de renovatie van het College Vos. Hiermee neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor goede, gezonde en kwalitatieve onderwijsgebouwen.

Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Oosthavenkade 55 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Oosthavenkade 55 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

De interne verbouwing van het leegstaande pand aan de Oosthavenkade 55 naar 4 appartementen is in strijd met het geldende bestemmingsplan Oostwijk-Zuid. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is het bestemmingsplan Oosthavenkade 55 opgesteld. Na vaststelling door de gemeenteraad is het bestemmingsplan gedurende 6 weken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode is er gelegenheid tot het indienen van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.