Openbare besluiten van 19 april 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen over Opvang Oekrainers

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen opvang Oekraïners van mevrouw Kalf vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college streeft ernaar de raad zo volledig en actueel mogelijk te informeren over de opvang aan Oekraïense vluchtelingen in de stad. Deze ontwikkelingen gaan heel snel. Wekelijks krijgt de raad een update via de mail.

Beantwoording artikel 34-vragen over aanpak Westwijk door middel van een onafhankelijke programmabureau

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie van SBV over aanpak Westwijk door middel van een onafhankelijke programmabureau vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

De gemeenteraad is geïnformeerd over de aanpak van de Westwijk en de vorming van het programmabureau. In juli 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkeling bij de Rijksoverheid waarbij de wijkaanpak weer hoger op de kabinetsagenda komt te staan. In juli 2021 heeft het college via het raadsmemo Regionale samenwerking dan ook aangegeven te anticiperen en voor de Westwijk een aanpak op te stellen. Deze aanpak is enerzijds passend bij (1) de signalen en inzichten die destijds voortkwamen uit de verdiepingstrajecten rondom de woonvisie, (2) bij het gemeentelijk herstelplan (aanpak aandachtsgebieden) en (3) bij de eisen die het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt aan stevige, lokale en duurzame wijkaanpak. Daar bovenop is de aanpak van de Westwijk een van de prioriteiten zoals deze zijn geformuleerd in de 100-dagen brief van de burgemeester. Deze kaders zijn tot op heden voldoende geweest om aan de slag te gaan in de Westwijk.

Voorlopige vaststelling concept jaarstukken 2021 t.b.v. de accountantscontrole

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept jaarstukken ten behoeve van de accountantscontrole voorlopig vastgesteld.

Toelichting:

De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2021 gevoerde beleid en beheer. De stukken zijn in conceptvorm gereed en worden daarom door het college beschikbaar gesteld aan de accountant. Het is een formele eis dat de accountant de controle uitvoert op een concept dat is vastgesteld door het college, zodat er geen discussie ontstaat welke versie van de jaarstukken onderwerp is van de controle. Definitieve vaststelling van de jaarstukken 2021 vindt plaats nadat de accountant de controle van de jaarstukken heeft afgerond en mogelijke correcties die uit deze controle zijn gekomen zijn verwerkt. De definitieve vaststelling door het college van B&W staat gepland op dinsdag 24 mei 2022.

Raadsmemo Analyse resultaat concept jaarrekening 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Analyse resultaat concept jaarrekening 2021 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In 2021 heeft de gemeente minder geld uitgegeven dan vooraf was begroot. Dat laten de conceptjaarstukken van 2021 zien. De gemeente sluit het jaar af met een positief resultaat van € 24.444.000. In de 2e voortgangsrapportage 2021 werd een resultaat verwacht van € 15.505.000. In de raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over het verschil. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door onderwerpen waarover het college de gemeenteraad in de 2e voortgangsrapportage al heeft geïnformeerd. Ook zijn er middelen laat beschikbaar gekomen, waardoor deze niet meer in 2021 benut konden worden. Daarnaast is een deel ontstaan door andere factoren, zoals strakkere sturing op de uitgaven, een lager beroep op voorzieningen en vertraging in de uitvoering van beleid als gevolg van corona. Zie voor verdere toelichting het persbericht 'Positief resultaat jaarstukken 2021 bevestigt meer grip op financiën'.

Beantwoording artikel 34-vragen over openbare toiletten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Kegel (D66) over openbare toiletten vastgesteld.

Bijlage: 

Toelichting:

In de beantwoording onderschrijft het college het belang van voldoende toiletten voor een gastvrije en aantrekkelijke stad, zowel in winkelgebieden als in recreatiegebieden. Naast het al bestaande openbare toilet in het centrum en de 'urilift', heeft de gemeente naar aanleiding van de vragen bij diverse grotere culturele instellingen (Bibliotheek, KADE40, Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Museum Vlaardingen) al navraag gedaan. Zij hebben aangegeven dat zij graag gastvrij zijn voor mensen met 'hoge nood'. Ook zal het college sport- en beweegaanbieders vragen om - rekening houdend met hun mogelijkheden zoals openingstijden en beschikbaarheid van vrijwilligers - hun toiletten beschikbaar te stellen. De gemeente zal organisaties stimuleren om zich aan te melden voor het initiatief de Toiletalliantie/HogeNood.