Openbare besluiten van 18 augustus 2020

Openbare besluiten uit de college-vergadering gehouden op: dinsdag 18 augustus 2020

Raadsmemo pilotproject tweede uur gratis parkeren openbare parkeergarages

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten het pilotproject tweede uur gratis parkeren openbare parkeergarages per 24 augustus 2020 te beëindigen,
  2. besloten per 24 augustus 2020 de overeenkomst die voor de pilot met Beheerskantoor Scheveningen BV werd aangegaan te beëindigen,
  3. de raadsmemo over het verloop van de pilot vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vanaf eind augustus 2019 is in Vlaardingen een pilot uitgevoerd met het aanbieden van het tweede uur gratis parkeren in de openbare parkeergarages. De deelnemende partijen zijn in gezamenlijkheid overeengekomen de pilot niet voort te zetten. Dit betekent dat per 24 augustus 2020 de oorspronkelijke parkeertarieven weer van kracht zijn.

Zie ook het persbericht ‘Geen voortzetting 2e uur gratis parkeren in garages’

Raadsvoorstel tot vaststellen begrotingswijziging juli 2020 Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen begrotingswijziging juli 2020 Stroomopwaarts vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel vastgesteld dat ingaat op een begrotingswijziging van Stroomopwaarts voor 2020. De begrotingswijziging hangt samen met de coronacrisis en gaat over vergoedingen die de rijksoverheid uitkeert aan de gemeente en het aanpassen van budgetten in het kader van de coronacrisis. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging omdat er naar verwachting geen effect is op de begroting van Stroomopwaarts vanwege de toegezegde vergoedingen vanuit het rijk.

Reactie op het accountantsverslag Deloitte 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. kennisgenomen van het accountantsverslag Deloitte 2019 en de vertaling van de aanbevelingen in verbeteracties,  
  2. de raadsmemo "reactie op het accountantsverslag Deloitte 2019" vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met een raadsmemo  over de manier waarop de gemeente aan de slag  gaat met de aanbevelingen van de accountant naar aanleiding van de jaarstukken. De accountant geeft aan dat er in het afgelopen jaar belangrijke stappen zijn gezet. Met deze actiepunten wil het college nog meer grip krijgen op de gemeentelijke financiën. Met een betere bewaking van de budgetten, betere processen rondom grondexploitaties/ inkoop en aanbesteding/ subsidieverstrekking en huur en erfpacht, verbetering van de afspraken met ROGplus geeft het college gevolg aan de aanbevelingen van de accountant.

Raadsmemo bestuurlijke reactie jaarverslagen 2019: klachten gemeente Vlaardingen, Algemene Kamer Bezwaarschriften, Ombudsman en Kinderombudsman

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo bestuurlijke reactie jaarverslagen 2019: klachten gemeente Vlaardingen, Algemene Kamer Bezwaarschriften, Ombudsman en Kinderombudsman vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders reageert door middel van deze raadsmemo op de rapportage klachten en de jaarverslagen van de Algemene Kamer Bezwaarschriften, de Ombudsman en de Kinderombudsman. De gemeente heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en gebruikt deze rapportages om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening en hoe deze ervaren wordt door inwoners en ondernemers. De algemene conclusie is dat de gemeente op de goede weg zit, maar te allen tijde alert moet blijven op tijdige en zorgvuldige afhandeling van vragen en klachten.

Raadsmemo inzicht externe inhuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo inzicht externe inhuur vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met deze raadsmemo over de kosten voor externe inhuur in de gemeentelijke organisatie. De prognose is dat de totale inhuurkosten van extern personeel over 2020 binnen de beschikbare dekking blijft en dat hier dus geen overschrijdingen uit voortvloeien. In de komende begroting zal het college de raad infomeren over de  wijze waarop de kosten voor externe inhuur beheerst worden. Eventuele overschrijdingen op dit vlak worden zo snel mogelijk gemeld aan de gemeenteraad als deze zich voordoen.

Zwemverbod Buizengat

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een zwemverbod vanaf 18.00 uur in te stellen in het Buizengat.

Bijlage:

Toelichting:

Na aanhoudende klachten over verschillende vormen van overlast heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten om een zwemverbod in de avonduren in te stellen bij het Buizengat. Dit zwemverbod geldt iedere dag vanaf 18.00 uur voor een gedeelte van de Vaart en het Buizengat (het gebied vanaf de Oude Havenbrug tot aan de Westlandseweg, begrens door de Delftseveerweg). Het verbod gaat in na publicatie van het aanwijzingsbesluit. Dat is uiterlijk eind deze week. Ook worden er extra grote prullenbakken geplaatst die regelmatig worden geleegd. Zowel de politie als toezicht en handhaving gaan vaker controleren. Het jongerenwerk van Minters wordt ingezet om de verbinding te zoeken met jongeren, om zo de overlast in te perken.