Openbare besluiten van 17 maart 2020

Raadsvoorstel tot het wijzigen van artikel 5.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het wijzigen van artikel 5.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met de wijziging wordt het mogelijk om defecte voertuigen weg te slepen die langer dan drie dagen zonder kenteken geparkeerd staan.

Beantwoording artikel 34-vragen over compensatiemaatregelen bomenkap Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg (GroenLinks) over compensatiemaatregelen bomenkap Blankenburgverbinding vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Als gevolg van de aanleg van de Blankenburgverbinding moeten ruim 800 bomen gekapt worden. In nauw overleg met Rijkswaterstaat kijkt de gemeente naar de geschikte locaties voor compensatie van deze bomen. Inmiddels zijn al 150 bomen binnen de gemeente Vlaardingen herplant. De komende jaren volgen de resterende bomen.

Beantwoording artikel 34-vragen over paarse superbomen voor Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over paarse superbomen voor Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de Paulownia Tomentosa (in de vragen 'paarse superboom' genoemd) al aanwezig is in Vlaardingen, maar door de gemeente terughoudend wordt aangeplant. De voorkeur gaat uit naar inheemse soorten, terwijl de Paulownia Tomentosa een exoot is. Verder is deze boom niet geschikt voor in straten, omdat de boom slecht tegen verharding kan. In Vlaardingen kan de boom wel in stadsparken geplaatst worden. Het college is bereid om te onderzoeken of er nog enkele geschikte groeiplaatsen zijn.

Beantwoording artikel 34-vragen over meedoen Vlaardingen Schoon Challenge

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over meedoen Vlaardingen Schoon Challenge, vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Helaas kan de Vlaardingen Schoon Challenge, een initiatief van bewoners om met zoveel mogelijk bewoners in één dag zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen, deze maand niet doorgaan. Het college laat in de beantwoording weten zeer betrokken te zijn bij het initiatief, zelf waar mogelijk deel te willen nemen en ook medewerkers te stimuleren om mee te doen. Het college vindt het minder zinvol om uitkeringsgerechtigden en statushouders te verplichten om aan een eenmalige vrijwilligersactiviteit mee te doe, maar stimuleert liever alle Vlaardingers om aan te haken bij dit mooie initiatief dat hopelijk later dit jaar alsnog georganiseerd kan worden.

Vervangingsopgave persleiding onder de spoordijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de vervangingsopgave aan de persleiding onder de spoordijk,
 2. besloten de kosten van de vervangingsopgave (€ 1.400.000,-) via de 1e Voortgangsrapportage 2020 ten laste te brengen van het algemeen IP-investeringsbudget riolering.

Toelichting:

Het college heeft kennis genomen van de vervangingsopgave van de persleiding onder de spoordijk. De persleiding ligt in zettingsgevoelig gebied. Uit onderzoek is gebleken dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is.

Definitief Ontwerp Krabbepark e.o.

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. het Definitief Ontwerp Krabbepark e.o. vastgesteld,
 2. de raadsmemo 'Definitief ontwerp Krabbepark' vastgesteld,
 3. kennisgenomen van de Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding (RBOK) 24 september 2015.

Bijlage:

Toelichting:

Het gebied rondom de Krabbeplas wordt recreatiever en toegankelijker en gaat ‘het Krabbepark’ heten. In het Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.  De herinrichting van het Krabbepark is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, een programma ter compensatie van de aanleg van de Blankenburgverbinding, en komt tot stand dankzij bijdragen van het Rijk, de MRDH, Provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen. Ideeën en feedback van bewoners, ondernemers en professionals zijn in de plannen verwerkt.

Raadsvoorstel tot vaststelling van het beleidsplan Sociaal Domein 'De inwoner voorop'

Het college van burgemeester en wethouders heeft raadsvoorstel tot vaststelling van het beleidsplan Sociaal Domein 'De inwoner voorop' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Met de vaststelling van het herijkte beleid sociaal domein 'De inwoners voorop' zijn de inhoudelijke kaders voor de doorontwikkeling van het Sociaal Domein vastgesteld. Om onze stad leefbaar te houden is het nodig dat de zorg ook in de toekomst bereikbaar en betaalbaar is. We willen dat bereiken door meer grip te krijgen en een omslag te maken van aanbodgestuurd naar integraal vraaggericht werken én van zorg naar preventie en vroegsignalering.

We focussen ons de komende periode op:

 • het versterken van de verbinding tussen inwoners onderling (wat bijdraagt aan netwerkvorming en sociale cohesie)
 • het versterken van het voorveld (de sociale infrastructuur en de formele- en informele organisaties die daarbinnen werken)
 • preventie

We richten de aandacht op het meer centraal stellen van de inwoner door:

 1. oplossingsgericht regisseren van het (preventieve) aanbod
 2. organiseren van wijknetwerken
 3. doorontwikkelen van de wijkteams
 4. gezamenlijk optrekken met uitvoeringsorganisaties om meer integraal te werken
 5. anders financieren van maatwerkvoorzieningen

Raadsmemo aanpak aandachtsgebieden 

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. kennisgenomen van de voortgang van de aanpak aandachtsgebieden,
 2. kennisgenomen van de programma-opdracht aanpak aandachtsgebieden,
 3. raadsmemo aanpak aandachtsgebieden vastgesteld.

Bijage:

Toelichting:

Vlaardingen is een prachtige stad, maar kent ook gebieden die extra aandacht verdienen omdat het hier niet goed gaat met de leefbaarheid. De gemeente zet zich samen met haar kernpartners dagelijks in om het beste te doen voor de stad. Aankomende tijd zetten we met elkaar extra stappen in vier aandachtsgebieden om de leefbaarheid te verbeteren:

 • Westwijk: Zuidbuurt
 • Centrum: VOP
 • Vlaardinger Ambacht : Babberspolder / Muwi 1 en
 • Holy: Hoofdstedenbuurt.

Wij zoeken meer verbinding, gebruiken andere werkvormen en gaan vraaggericht te werk om te komen tot een verbeterplan voor ieder aandachtsgebied. Zonder deze nieuwe manier van werken: samen, gericht op kansen, integraal en gebiedsgericht, kunnen we de benodigde extra aandacht niet geven. Wij delen een integrale verantwoordelijkheid in het proces om te komen tot maatregelen en de uitvoering hiervan. Per aandachtsgebied gaan wij op een eigen manier aan de slag, het meest passend bij de specifieke situatie. Samen maken wij Vlaardingen meer leefbaar.

Vaststellen raadsmemo beantwoording technische raadsvragen naar aanleiding van het herstelplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording technische raadsvragen herstelplan vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Eerder stuurde het college de raad het herstelplan ‘Naar een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’. In de voorbereiding van besluitvorming over het herstelplan, heeft de raad de gelegenheid technische vragen te stellen. Het college stuurt de raad nu antwoord op deze technische vragen. Het gaat om vragen om verduidelijking of aanvullende feiten die de raad meer inzicht kunnen geven voor de verdere bespreking en besluitvorming.