Openbare besluiten van 17 juni 2020

Beantwoording art. 34 vragen over DFDS 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (fractie Boers) over DFDS vastgesteld. 

Bijlage:

  • DFDS (pdf, 106 kB)

Toelichting:

DFDS treedt regelmatig met de gemeente in overleg over de uitbreidingsplannen van het bedrijf en de verbetering  van de doorstroming rondom de terminal. In de plannen van DFDS is extra opstelruimte op eigen terrein gereserveerd en wordt een andere verkeerscirculatie gehanteerd, waardoor de doorstroming op de omliggende wegen zal verbeteren. Verder wordt in de beantwoording  aangegeven op welke wijze DFDS en de gemeente in gesprek zijn over de mogelijkheden voor het gebruik van walstroom. 

Beantwoording artikel 34-vragen inzake Inburgering, taallessen en Radar 

Het college van burgemeester en wethouders de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers inzake Inburgering, taallessen en Radar vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

De gemeente beantwoordt vragen over de keuze voor Stichting Radar die in opdracht van de gemeente het huidige inburgeringsproces onderzoekt. Stichting RADAR is een partij die op dit moment niet bij de uitvoering van het inburgeringsproces in Vlaardingen is betrokken is én met kennis van zaken het onderzoek uitvoert. De gemeente krijgt hiervoor budget vanuit het Rijk. 

De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld om ons goed voor te bereiden op de nieuwe wet Inburgering die op 1 juli 2021 ingaat. Vanaf die datum is het onze rol als gemeente om nieuwe Vlaardingers persoonlijk en op maat te begeleiden zodat ze zo snel mogelijk actief meedoen in onze stad, liefst via betaald werk. Verder hebben wij eerder gegeven antwoorden op vragen naar aanleiding van zorgen over malversaties bij taallessen in Vlaardingen opnieuw verstrekt.  

Beantwoording artikel 34-vragen inzakepleidooi art. 12 gemeente 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers pleidooi art. 12 gemeente vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college licht in de antwoordbrief toe wanneer gemeenten in aanmerking kunnen komen voor een artikel 12-status. Artikel 12 biedt een vangnet voor uiterste nood. De gemeente moet eerst zelf maatregelen nemen. Het college laat weten dat Vlaardingen in staat is de financiële problemen zelf op te lossen en dat het college daarom geen aanvraag indient bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor een art. 12 status.

Raadsmemo uitvoering duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo uitvoering duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het Integraal Huisvestingsplan voor de onderwijsgebouwen zijn duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. Uitvoeren van deze maatregelen heeft financiële gevolgen, die eerst voorgelegd moeten worden aan de provincie, voordat met de werkzaamheden gestart kan worden.
Het college gaat met de provincie in gesprek over deze duurzaamheidsmaatregelen met als doel de provincie te overtuigen om in te stemmen om deze maatregelen uit te mogen voeren. Indien de provincie geen instemming geeft voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen,  zal het college zich inspannen om met de provincie te bespreken of het mogelijk is om projecten die gepland staan na uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen naar voren te halen.

Raadsmemo reactie op inspraakreactie Mr. Van Galen namens de Stichting Islamitisch College 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo reactie op inspraakreactie Mr. Van Galen namens de Stichting Islamitisch College vastgesteld.  

Bijlage:

Toelichting:

De Stichting Islamitisch College heeft op 31 januari 2020 een verzoek bij de raad ingediend om opname van een islamitische basisschool in het plan van nieuwe scholen 2021-2024. Het college van de gemeente Vlaardingen heeft de raad op 12 mei voorgesteld dit verzoek af te wijzen. De advocaat van de Stichting Islamitisch College heeft vervolgens op 25 mei 2020 een schriftelijke inspraakreactie aan de raad verstuurd waarin hij aangeeft dat de Stichting meent dat het raadsvoorstel tot afwijzing onjuist is. Het college heeft op verzoek van dhr. van Nieuwenhuizen, fractie D66, een reactie aan de raad gegeven op de inspraakreactie van de advocaat van de Stichting.  

Zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) van het project A4 Haaglanden-N14  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) van het project A4 Haaglanden-N14 vastgesteld. 

Toelichting:

Rijkswaterstaat werkt aan plannen om de rijkswegen A4 en N14 aan te passen en heeft van 8 mei tot en met 18 juni het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegd. Het project voorziet in een verbreiding van de A4 te om de doorstroming te verbeteren. De beoogde aanpassingen vinden vooral plaats rondom Den Haag. Binnen het project valt ook het verbreden van de A4 tussen Delft en de Ketheltunnel, zodat op het hele wegvak in beide richtingen drie rijstroken aanwezig zijn. De verbreding kan geheel in de verdiepte ligging tussen Delft en Schiedam worden uitgevoerd, omdat hier al ruimte voor gereserveerd is. De verbreding van de A4 heeft ook effect op Vlaardingen. Naast meer wegcapaciteit leidt de verbreding tot meer verkeer op de A4. Dit kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling in en rond de Ketheltunnel. Het college maakt zich zorgen over de effecten hiervan op de A4 en mogelijk sluipverkeer over de polderwegen tussen Midden-Delfland en Vlaardingen. Daarom heeft het college een zienswijze ingediend op dit OTB/MER. Daarin vraagt het college aandacht voor het beperken van sluipverkeer, het waarborgen van een goede doorstroming op de A4 in en ten zuiden van de Ketheltunnel en nader onderzoek naar de geluidsbelasting rondom de A4.

Inkoopbeleid Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stroomopwaarts 2020 vastgesteld. 

Toelichting:

Het college heeft het nieuwe inkoopbeleid Stroomopwaarts vastgesteld, omdat de MVS gemeenten de inkoopvoorwaarden MVS niet meer hanteren en er geen gemeenschappelijk inkoopbeleid en voorwaarden gaan komen. Stroomopwaarts heeft de inkoopvoorwaarden overgenomen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Raadsmemo Natuur- en Milieueducatie Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over het onderzoek naar aanleiding van het NME-amendement vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college informeert de raad met deze raadsmemo over de uitwerking van het amendement over NME. Voor de uitwerking van dit amendement heeft de gemeente in overleg met de NME-aanbieders gekeken naar mogelijkheden voor een gezamenlijk educatieprogramma met daarbij behorend financieel kader. In de raadsmemo geeft het college aan dat er geen voorstel wordt gemaakt voor een vervolg met bijbehorende financiering. Dit omdat de gemeente door het preventief toezicht geen ruimte heeft voor financiering van dit nieuwe beleid. De overleggen met de NME-aanbieders hebben wel geleid tot een nog betere samenwerking tussen de NME-aanbieders onderling.

Initiatief samenwerking zorg en onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft een initiatief ondertekend om samen met 
een aantal partijen in het onderwijs, de zorg en de gemeente Vlaardingen samen te werken aan oplossingen voor de zorgvraagstukken.  

Toelichting:

De vraag naar gekwalificeerd zorgpersoneel is groot in de regio. Deze vraag groeit alleen maar de komende jaren, met name door de vergrijzing. Een aantal partijen in het onderwijs, de zorg en de gemeente Vlaardingen is een initiatief gestart om samen te werken aan duurzame oplossingen voor de zorgvraagstukken. De beoogde doelen van het initiatief zijn in hoofdlijnen op papier gezet en door het college ondertekend. Samenwerking met potentiële partners wordt de komende periode verkend. Daarbij worden partijen uitgenodigd om samen invulling te geven aan het initiatief. 

Uitgebreide omgevingsvergunning Oosthavenkade 90-92 (bierbrouwerij)

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. met ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning, op basis van artikel 2.12, eerste lid sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de Vlaardingse bierbrouwerij aan de Oosthavenkade 90-92 ingestemd, 
  2. besloten tot formele tervisielegging van het ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de bierbrouwerij in het pand Oosthavenkade 90-92 over te gaan.

Toelichting:

Voor het pand aan de Oosthavenkade 90-92 heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een bierbrouwerij, café, winkeltje, terras en plaatsen van reclame aan de gevel. Na dit besluit wordt de uitgebreide omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage gelegd. De publicatie van de omgevingsvergunning zal via de officiële kanalen gebeuren en de vergunning is via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Eenieder is dan in de gelegenheid om de stukken in te zien en eventueel, zo nodig, een zienswijze in te dienen.