Openbare besluiten van 16 november 2021

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmemo thema-avond veiligheid d.d. 25 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo thema-avond veiligheid d.d. 25 november 2021 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

Op verzoek van de gemeenteraad vindt op 25 november 2021 een thema-avond veiligheid plaats. De gemeenteraad wordt tijdens deze avond geïnformeerd over het veiligheidsbeeld, de aanpak en de bereikte resultaten. 

Raadsmemo Afsluiten facilitair (bouw)project 'Samuël Esmeijerstraat' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Afsluiten facilitair (bouw)project 'Samuël Esmeijerstraat' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Voor de realisatie van het woningbouwplan 'Samuël Esmeijerstraat' hebben de gemeente Vlaardingen en Stichting Waterweg Wonen de samenwerking op 11 november 2011 schriftelijk bekrachtigd. Inmiddels zijn 39 eengezinswoningen, waarvan 20 eengezinswoningen in de huursector en 19 woningen in de koopsector, gerealiseerd en heeft de gemeente de openbare ruimte hierop aangepast. Het college heeft besloten dit project af te sluiten met een positief eindresultaat van € 73.406 in totaal.

Raadsmemo Afsluiten facilitair (bouw)project 'Parc Claudius' 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Afsluiten facilitair (bouw)project 'Parc Claudius' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Om de herontwikkeling van het voormalig zorgcentrum 'De Wetering' naar 70 meergezinswoningen mogelijk te maken, hebben de gemeente, Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V. en Stichting Waterweg Wonen op 5 september 2018 een overeenkomst ondertekend. Inmiddels zijn de 70 meergezinswoningen, alsmede de buitenruimte, door Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V. gerealiseerd en de omliggende openbare ruimte aan de gemeente opgeleverd. Daarmee is besloten dit initiatief (project) af te sluiten met een positief eindresultaat van € 5.919 in totaal.

Uitvoeringsbesluit betaald parkeren 2022-1 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit betaald parkeren 2022-1 vastgesteld. 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders stelt in het uitvoeringsbesluit parkeren Vlaardingen 2022-1 de uitvoeringsbepalingen voor betaald parkeren vast. Zo zijn er voorwaarden voor het verkrijgen van verschillende soorten parkeervergunningen. Voor bewoners is er de eerste parkeervergunning, de tweede parkeervergunning, de digitale visiteregeling, de bestelbusvergunning, de mantelzorgvergunning en de campervergunning. Voor bedrijven is er de vergunning voor één sector, de vergunning voor beide sectoren, de vergunning markt voor één dag, de vergunning markt voor twee dagen, de zorgverlenersvergunning en de dienstvergunning. Ook is er een mogelijkheid voor autodaten. In het nieuwe uitvoeringsbesluit neemt het college de eerder bestaande derde parkeervergunning voor bewoners niet op. Voor deze vergunning gold een uitsterfbeleid. In de parkeernota van 2008 is een maximum van 2 parkeervergunningen per adres afgesproken om daarmee de parkeerdruk te beperken. Op dit moment zijn er geen mensen meer met een derde bewonersparkeervergunning. Verder is in het uitvoeringsbesluit de lijst met adressen geactualiseerd, waarvoor een parkeervergunning kan worden aangevraagd.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2022 vaststellen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2022 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Ieder jaar moet de gemeenteraad de belastingtarieven voor het volgende jaar vaststellen. Over de hoogte van de tarieven voor 2022 heeft de raad tijdens de vergadering over de begroting een besluit genomen. Voor het jaar 2022 zijn de uitgangspunten:

 • Indexering met 1,6%. 
 • De OZB-opbrengsten worden verhoogd met 4,6%, bestaande uit de algemene indexering van 1,6% vermeerderd met 3% op basis van het Herstelplan.
 • De rioolheffing is gebaseerd op het vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
 • Wettelijk voorgeschreven maximumtarieven door het Rijk worden overgenomen, zoals de tarieven voor de reisdocumenten en de rijbewijzen.
 • De afvalstoffenheffing wordt met 0,64% verhoogd.
 • Het tarief toeristenbelasting wordt verhoogd tot € 3,05.
 • De hondenbelasting wordt afgeschaft conform de geamendeerde begroting.
 • Voor de tarieven van het zeehavengeld en het binnenhavengeld wordt de gemeenschappelijke regeling gevolgd.

Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezelnetwerk in Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Voornemen uitgesproken tot besluiten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst met Netwerk Exploitatiemaatschappij BV te Amersfoort (hierna NEM, als dochterbedrijf van KPN) aangaande de aanleg van breedband internetnetwerk (glasvezel) in de gemeente Vlaardingen, exclusief de buitengebieden en hierbij ten aanzien van de hoogte van de degeneratievergoeding af te wijken van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (hierna: AVOI) op basis van de hardheidclausule van de AVOI;
 2. Een deel van de door NEM / KPN aan de gemeente Vlaardingen te vergoeden degeneratiekosten, zijnde € 600.000, te reserveren als dekking voor de gemeentelijke coördinatietaken en dit te betrekken bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage 2022;
 3. Raadsmemo wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst aanleg breedband netwerk (glasvezel) vastgesteld;
 4. Besloten dat, indien er geen wensen en bedenkingen worden ingediend door de raad, het voorgenomen besluit tot aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst met NEM als vermeld onder punt 1 definitief is.
 5. De Samenwerkingsovereenkomst en de daarin afgesproken vergoeding op grond van artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) tot aan het moment dat de Samenwerkingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend onder geheimhouding aanbieden aan de gemeenteraad.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen stimuleert de ontwikkeling van snel internet via glasvezel als een impuls voor economische, maatschappelijke en sociale ontwikkeling in de stad. Door de samenwerking aan te gaan met NEM (in opdracht van KPN) wordt de ontwikkeling van een snelle internetverbinding in het stedelijk gebied mogelijk gemaakt.
De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over de verkennende gesprekken die de gemeente met diverse aanbieders voerde. Uit deze verkenning bleek dat de het ‘verglazen’ van de gemeente alleen rendabel is voor de aanbieders als het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid gebruikt om af te wijken van onderdelen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). AVOI is het beleidskader voor de aanleg van kabels en leidingen in gemeentegrond met nadere regels. Hierin staat onder andere dat alle netbeheerders vergoedingen en leges moeten te betalen, conform de landelijke VNG-richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden. In een raadscommissie is de mogelijkheid om hierover te onderhandelen besproken. Vervolgens heeft NEM (in opdracht van KPN) als enige partij een concreet voorstel gedaan. Dit leidde tot een samenwerkingsovereenkomst, inclusief overeenstemming over vergoedingen. Het college vraagt de gemeenteraad nu om wensen en bedenkingen over de samenwerkingsovereenkomst. Als de samenwerkingsovereenkomst definitief wordt, verwacht de aanbieder in het vierde kwartaal van 2022 te starten met het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Vlaardingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden dan in 2024/2025 afgerond.

Aanpassen verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen aangepast. 

Toelichting:

Het kabinet heeft besloten dat gemeenten en waterschappen per 1 januari 2022, de vermogensnorm voor de kwijtschelding van lokale belastingen met maximaal € 2.000,- mogen ophogen voor de groep AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten. Dit naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer. Het college stelt aan de raad voor dit ook in Vlaardingen te doen, zodat mensen met een klein inkomen ook een financiële buffer kunnen hebben. 

Vaststellen koopovereenkomst Heemtuin Westwijk 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de koopovereenkomst Heemtuin Westwijk vastgesteld. 

Toelichting:

Het afgelopen half jaar hebben de gemeente en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o met elkaar gesproken over de overname van de Heemtuin. Het fonds wil de eigendom van de Heemtuin overnemen tegen een symbolische prijs van € 1,00. Het fonds neemt beheer en onderhoud van de Heemtuin over waarbij het terrein zijn huidige functie behoudt en toegankelijk blijft voor de inwoners van Vlaardingen. Het college heeft hiervoor een verkoopovereenkomst vastgesteld, nadat de raad de mogelijkheid heeft gekregen om wensen en bedenkingen over dit voornemen kenbaar te maken. 

Raadsvoorstel tot vaststelling verordening Individuele Studietoeslag 2022 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling verordening Individuele Studietoeslag 2022 vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In het raadsvoorstel informeert het college de raad over de veranderingen in de individuele studietoeslag per 1 januari 2022. De individuele studietoeslag is bedoeld om jongeren vanaf 18 jaar met een beperking die onderwijs volgen financieel een steuntje in de rug te geven. Deze jongeren zijn niet in staat om geld bij te verdienen naast de studiefinanciering die ze krijgen. 

Door de individuele studietoeslag krijgen jongeren met een beperking de kans om hun studie te volgen en worden hun kansen voor hun verdere loopbaan vergroot. We willen graag dat iedereen mee kan doen in onze stad. Meedoen geeft je een gevoel van eigenwaarde en zorgt voor contact met anderen.

Uit een onderzoek van enkele jaren geleden bleek dat er (landelijk) weinig gebruik werd gemaakt van de individuele studietoeslag. Daarom wordt deze nu aangepast. 

Vaststellen Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022 vastgesteld. 

Toelichting: 

Schoolbesturen kunnen elk jaar aanvragen indienen voor het Programma onderwijshuisvesting om in aanmerking te komen voor bekostiging voor het realiseren en het in stand houden van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Denk hierbij aan meubilair, aanpassing van een binnenaccomodatie, medegebruik van een gymnastiekaccommodatie, nieuwbouw  van een gymzaal, voorbereidingskrediet en vervangende nieuwbouw.  Met het vaststellen van het Programma en Overzicht heeft het college besloten welke aanvragen wel en welke niet worden gehonoreerd.

Als de aanvraag wordt toegekend komt hij op het Programma. Als het niet wordt toegekend wordt het op het Overzicht geplaatst, dit is dan puur voor in het archief. 

Raadsvoorstel coördinatiebesluiten DOK’99 en de Jumbo aan De Loper

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel coördinatiebesluiten DOK'99 en de Jumbo aan De Loper vastgesteld.

Bijlage:

Rv Coördinatiebesluiten DOK’99 en de Jumbo aan De Loper (wordt later toegevoegd)

Toelichting:

Op de locaties van DOK'99 (voormalig door brand grotendeels verwoest bowlingcentrum) en de Jumbo in het winkelgebied De Loper, hebben de eigenaren/initiatiefnemers plannen voor ontwikkeling. Zij vragen de gemeente mee te werken aan een coördinatieregeling voor beide initiatieven. Met de coördinatieregelingen is het mogelijk om meerdere procedures voor zowel het bestemmingsplan en de (omgevings)vergunning(en) gelijktijdig te behandelen. Hierdoor ontstaat tijdwinst en meer inzicht in de uiteindelijke plannen. De participatie en de zienswijze- en beroepsprocedures worden hiermee niet verminderd en vinden op de gebruikelijke wijze plaats. De coördinatieregeling is dit jaar al eerder toegepast bij de ontwikkeling van het Floreskwartier. Hierdoor kon voor het Floreskwartier worden afgeweken van de gebruikelijke procedurele route, waarmee de gehele procedure efficiënt is aangepakt en aanzienlijk korter heeft geduurd.