Openbare besluiten van 16 mei 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Bekrachtiging parafenbesluit Raadsmemo uitspraak Raad van State in hoger beroep over vergunningverlening speelautomatenhal

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit Raadsmemo uitspraak Raad van State in hoger beroep over vergunningverlening speelautomatenhal bekrachtigd.

Bijlage:

Toelichting:

Sinds de eerste vergunningverlening uit december 2012 voor de exploitatie van de speelautomatenhal in het leisureconcept aan het Veerplein wordt daarover geprocedeerd. De vergunningverleningprocedure uit 2012 was tot op dat moment de gebruikelijke. Op basis van Europees en nationaal recht is deze Vlaardingse casus aangegrepen voor een rechtswijziging: bij de verdeling van schaarse vergunningen moet er voortaan ruimte geboden worden voor transparantie en mededinging. Dat werd voor het eerst bevestigd bij de uitspraak van de Raad van State uit 2016 over deze kwestie. Vooral gezien het belang van een leisurecentrum voor de Vlaardingse binnenstad, is een procedure ingericht en een nieuwe Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017 opgesteld, die recht zou moeten doen aan de uitspraak: het bieden van een transparante procedure voor het verdelen van de schaarse vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal. De rechtbank oordeelde in 2021 dat ook die verdelingsprocedure niet aan de (nieuwe) wettelijke eisen voldeed. Op 10 mei jl. deed de Raad van State uitspraak in hoger beroep. De Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017 is daarbij verbindend geoordeeld en de verlengde exploitatievergunning van maart 2023 (looptijd 5 jaar) kan in stand blijven. De Raad van State geeft daarbij wel algemene aanwijzingen voor toekomstige vergunningverlening. Met deze uitspraak van de Raad van State is een einde gekomen aan een langslepende, juridisch complexe procedure. Het college heeft de gemeenteraad per direct op 11 mei jl. met een memo geïnformeerd.

Benoeming Openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • ingestemd met de voorgestelde benoemingen van infrastructurele vernieuwingen en Stadsontwikkeling,
  • ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in naamgeving als gevolg van gewijzigde infrastructuur het in overeenstemming brengen van benoemingen met naburige gemeenten.

Toelichting:

In de openbare ruimte worden regelmatig wijzigingen aangebracht, waaronder aan de infrastructuur en de openbare ruimte. Al deze wijzigingen moeten worden benoemd en geregistreerd in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).
In de gebieden Hoogstad, Holy, Krabbeplas, Vlaardinger -Ambacht en Museumkwartier zijn nu wijzigingen voor namen voorgesteld. De Commissie BOR (Benoeming Openbare Ruimte) heeft er bij de benamingen rekening mee gehouden dat:

  1. Straatnamen zoveel mogelijk moeten passen bij het straatnaamgevingsthema van de nabije omgeving.
  2. Waar mogelijk vrouwen de voorkeur krijgen.

Beantwoording artikel 34-vragen over geweldsincidenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Ron (VVD) over geweldsincidenten vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De politie en de gemeente doen wat ze kunnen om geweldsincidenten tegen te gaan. Zo zijn er camera's geplaatst bij de locaties waar de explosies hebben plaatsgevonden. Ook zijn de wijkagent en de wijkmanagers regelmatig in de wijken te vinden om in gesprek te blijven met de inwoners en hun ongerustheid weg te nemen. De gemeente heeft de bewoners uit de betreffende wijken met bewonersbrieven verder geïnformeerd. Eind mei start de gemeente een promotiecampagne voor de app 'Meld een vermoeden' zodat inwoners weten op welke signalen ze kunnen letten en deze ook gemakkelijk (anoniem) kunnen doorgeven.

Beantwoording artikel 34-vragen van vragen over huurprijzen van winkels in het centrum

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over huurprijzen van winkels in het centrum van Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording aan geen rol te spelen bij het bepalen van huurprijzen van panden in de binnenstad. Het is dan ook niet bekend hoeveel winkeliers/ondernemers op en rond het Liesveld en Veerplein het afgelopen jaar te maken hebben gehad met huurverhoging. Wel is het college continu in gesprek met vastgoedeigenaren om te onderzoeken hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan de ambities voor de binnenstad en de daarbij gestelde doelen in het stadsprogramma Nieuwe Binnenstad. Het college geeft aan hierin de eigen verantwoordelijkheid te pakken en partners uit te dagen hetzelfde te doen.

Raadsmemo Tussentijdse resultaten Subsidieregeling Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Tussentijdse resultaten Subsidieregeling Binnenstad vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de tussentijdse resultaten van de Subsidieregeling Binnenstad, de verwachtingen die er zijn van vervolgaanvragen en hoe de subsidieregeling past binnen andere ontwikkelingen in de binnenstad, waaronder de gebiedsvisie die in ontwikkeling is. De Subsidieregeling Binnenstad is in 2021 opengesteld als een uitvoeringsmaatregel van het Programma Levendige Binnenstad 2030 om te werken aan een compactere binnenstad en een krimp van het aantal m2 winkelruimte. Inmiddels zijn er door ondernemers en vastgoedeigenaren diverse aanvragen gedaan voor plansubsidie, transformatiesubsidie en verhuissubsidie en heeft de gemeente deze kunnen beschikken. Ook is de verwachting dat er nog meer resultaat geboekt kan worden met deze subsidieregeling, omdat verschillende pandeigenaren de intentie hebben uitgesproken om hun pand ook te willen transformeren of verhuizen naar het kernwinkelgebied. De subsidieregeling staat nog open tot eind 2023. Informatie over de Subsidieregeling Binnenstad is te vinden via www.vlaardingen.nl/subsidieregelingbinnenstad.

Raadsvoorstel tot vaststellen Concept 1e voortgangsrapportage 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen Concept 1e voortgangsrapportage 2023 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad wordt door middel van de voortgangsrapportage op de hoogte gesteld van de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. De raad wordt vervolgens voorgesteld om de begroting naar aanleiding van de afwijkingen aan te passen. Voorafgaand aan deze 1e voortgangsrapportage 2023 was het saldo van de begroting € 477.000 negatief. Door een aantal negatieve bijstellingen verandert het begrotingssaldo naar € 8.250.000 negatief, zo wordt nu verwacht. Deze tegenvaller wordt vooral veroorzaakt door twee externe factoren, namelijk de negatieve effecten van de eerste begrotingswijziging van Stroomopwaarts en de hogere loonkosten vanwege de nieuwe cao gemeenteambtenaren die op 6 april is bekrachtigd door de VNG. Het college verwacht dat de hogere loonkosten vanwege de nieuwe cao gemeenteambtenaren dit jaar worden opgevangen doordat de gemeente naar verwachting in de meicirculaire hiervoor extra geld ontvangt vanuit het Rijk.

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus'

Het college van burgemeester en wethouders heeft het:

  1. Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus' vastgesteld.
  2. Raadsmemo bestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus: vaststelling aangepast bestemmingsplan vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan 'Kethelweg - Plain Emaus' en legt deze voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Toelichting besluitenlijst:

Het doel van het bestemmingsplan is het creëren van een actueel planologisch-juridisch kader voor de herontwikkeling van het plangebied aan de Kethelweg en Plein Emaus. Hierbij is het voornemen om 37 woningen mogelijk te maken. Het woningbouwprogramma bestaat uit de volgende woningtypologieën: 16 appartementen, 10 twee-onder-één kap woningen en 1 vrijstaande woning op het noordelijke deel van het plangebied en 10 rijtjeswoningen in het zuidelijke deel van het plangebied. Omdat de herontwikkeling niet in het nu geldende bestemmingsplan past, is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld om het beoogde project juridisch-planologisch mogelijk te maken. Na de tervisieleggingsperiode van het ontwerpbestemmingsplan zijn de ingediende zienswijzen afgewogen en - indien daar aanleiding toe was - meegenomen in het uiteindelijke voorstel dat door het college voor besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Naar aanleiding van een nader participatiemoment met 2 omwonenden over het zuidelijk deel van het plangebied (ter plaatse van de 3 geplande woningen in de Jan Ligthartstraat) heeft een heroverweging plaatsgevonden, met als resultaat een verlaging van de maximale bouwhoogte ter plaatse van 13 naar 11 meter.

Werkplan 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het Werkplan 2023- DCMR Milieudienst Rijnmond vastgesteld,
  2. de brief aan de directeur van de DCMR vastgesteld.

Toelichting:

Jaarlijks maakt de DCMR Milieudienst Rijnmond een werkplan voor de werkzaamheden die de milieudienst namens de gemeente uitvoert. Het werkplan 2023 is in overleg met de gemeente opgesteld en geeft invulling aan de wettelijke taken op grond van de Wet milieubeheer, Wabo en Wet bodembescherming op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Verder geeft het invulling aan relevante bestuurlijke thema's, zoals risicogericht- en informatiegestuurd toezicht, aanpak van veiligheids- en milieuproblematiek van specifieke branches en energiebesparing bij bedrijven en instellingen.

Raadsbijeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsmemo Motie extra toezicht projecten vastgesteld,
  2. het raadsmemo Zomerreces college van B&W vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenteraad heeft Op 9 maart jl. een motie van de VVD aangenomen over extra toezicht op projecten, vooral om budgetoverschrijdingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop de motie is afgehandeld. Het college geeft daar bij aan wat nu al gebeurt bij projectcontrol en welke maatregelen wij nemen om die verder te versterken. Daarnaast heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd dat zij van maandag 17 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2023 zomerreces houdt. In het reces komt het college niet bijeen en neemt het alleen de meest noodzakelijke besluitvorming in behandeling