Openbare besluiten van 16 maart 2020

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoording artikel 34-vragen betreffende de verkeerssituatie rondom de Vulcaanweg 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van ONS.Vlaardingen betreffende verkeerssituatie rondom de Vulcaanweg vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt vragen over de verkeersstromen rondom de terminal van DFDS Seaways. Vanwege de gewijzigde handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021 werden vertragingen verwacht bij DFDS. Daarom zijn begin 2021 door  kB)Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente Vlaardingen en DFDS verkeersmaatregelen ingesteld en waren er op het kruispunt Vulcaanweg/Schiedamsedijk verkeersregelaars aanwezig. Volgens afspraak is deze inzet van Rijkswaterstaat per 12 februari 2021 beëindigd. In de week daarna is de verkeerssituatie rondom de terminal verslechterd, waardoor de gemeente op het kruispunt weer verkeersregelaars heeft geplaatst, bekostigd door DFDS. Deze inzet heeft een positief effect op de doorstroming. De gemeente blijft de situatie samen met DFDS nauwlettend in de gaten houden en stuurt waar nodig bij. Verder gaat DFDS de terminal dit jaar herinrichten, waarbij de capaciteit van de gates en de opstelruimte op het eigen terrein groter wordt. Ook wordt de vijfde gate, die nu in gebruik is voor exceptioneel transport, dan ingezet voor regulier uitrijdend verkeer. Door deze ingrepen moet de verkeersafwikkeling vlotter verlopen.

Loopbaanregeling 

Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

  1. de voorliggende Loopbaanregeling vastgesteld, 
  2. de huidige regeling Opleiding en Ontwikkeling ingetrokken. 

Toelichting:

De nieuwe Loopbaanregeling vervangt de huidige regeling Opleiding en Ontwikkeling en zal worden opgenomen in het Personeelshandboek van de gemeente Vlaardingen. Met deze nieuwe regeling wordt uitvoering gegeven aan de CAO Gemeenten en de regeling ondersteunt de (digitale) mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Met de nieuwe loopbaanregeling schept de gemeente Vlaardingen als werkgever de voorwaarden voor haar medewerkers om kennis en vaardigheden te kunnen ontwikkelen. 

Ook afspraken over begeleiding en ondersteuning van de medewerkers als zij willen werken aan hun inzetbaarheid en mobiliteit staan opgenomen in de nieuwe loopbaanregeling. Daarnaast biedt de nieuwe regeling medewerkers de mogelijkheid om ook digitaal te leren en ontwikkelen. 

Beantwoording artikel 34-vragen over bomen bij basisscholen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van GroenLinks over bomen bij basisscholen vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording licht het college toe dat het van mening is dat een groene omgeving goed is voor zowel het welzijn van mensen als voor de biodiversiteit in de stad. De subsidieregeling voor een groen-blauwe schoolomgeving draagt hier aan bij en basisschool Het Visnet heeft hier als eerste gebruik van gemaakt. De gemeente is met andere scholen in gesprek over de mogelijkheid om in hun schoolomgeving meer ruimte te maken voor groen en voor water. In de art. 34 vragen werd ook aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om scholen te betrekken bij de Boomfeestdag of de aanleg van minibossen. 

Raadsvoorstel tot instemming met voorstel aanvullende inzet sociaal pakket re-integratie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot instemming met voorstel aanvullende inzet sociaal pakket re-integratie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen stelt Stroomopwaarts in staat om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren. Door in te zetten op de voorgestelde re-integratie onderdelen, gaan wij er vanuit dat we een stijging van het aantal cliënten in 2021 kunnen beperken tot maximaal de landelijke trend. 

Raadsvoorstel tot instemming met aanvullende inzet  ter bestrijding van de gevolgen van Corona op het gebied van armoede en schulden

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot instemming met aanvullende inzet  ter bestrijding van de gevolgen van Corona op het gebied van armoede en schulden vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting: 

De gemeente Vlaardingen stelt Stroomopwaarts in staat om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis in problemen zijn gekomen op gebied van armoede en schulden te intensiveren.

 

Openbaar burgemeestersbesluit van woensdag 10 maart 2021:

Beantwoording artikel 34-vragen  over openstelling terrassen cq. horecademonstratie

Burgemeester Bas Eenhoorn heeft de beantwoording artikel 34-vragen van dhr Kloosterman (AOV) en dhr van Pienbroek (CU-SGP) betreffende de openstelling terrassen cq. horecademonstratie vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting:

Burgemeester Bas Eenhoorn geeft aan begrip te hebben voor het feit dat de horecaondernemers een signaal af wilden geven aan de rijksoverheid en dat het openen van het terras een overtreding is van de coronamaatregelen. Vanwege het demonstratieve karakter van deze actie hebben de BOA’s terughoudend opgetreden bij het constateren van een geopend terras en in eerste instantie een waarschuwing gegeven. Bij het overtreden van de basisregels, waaronder het houden van 1,5 meter afstand moest wel streng worden gehandhaafd. Deze lijn is gedeeld met de horecaondernemers, via het bestuur van de Vlaardingse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hierbij is duidelijk gemaakt dat de terughoudendheid van de BOA’s alleen gold voor de terrassen en niet voor binnen, en alleen voor dinsdag 2 maart. Uiteindelijk zijn de terrassen rond 16.00 uur gesloten omdat het te druk werd. De horecaondernemers hebben goed meegewerkt aan de gestelde voorwaarden.